PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy biochemie - MB150P34
Anglický název: Biochemistry - The Principles
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
doc. RNDr. Martin Kalous, CSc.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Neslučitelnost : MB150P04, MB150P04A, MB150P04B, MB150P40
Je korekvizitou pro: MB150C03
Ve slož. prerekvizitě: MB140P33
Ve slož. korekvizitě pro: MB150C04
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Folk, CSc. (03.09.2014)
Přednáška je vhodná pro studenty kteří chtějí získat přehled o základech biochemie, zejména se zřetelem na buněčnou energetiku a metabolismus. Přednáška shrnuje poznatky z biochemie pro studenty kteří se nechtějí podrobněji věnovat biomedicínskému nebo molekulárně biologickému curriculu; je řešena tak, aby nevyžadovala předchozí znalosti z organické a fyzikální chemie. V přednášce je kladen důraz na přehled hlavních oddílů metabolismu ve vztahu k funkcím zejména živočišných ale i rostlinných buněk.

Přednáška vychází vstříc potřebám studentů kteří se chtějí v budoucnu profilovat směrem k ekologickým, zoologickým nebo botanickým oborům. Přednášku dále zapisují studenti Praktické geobiologie a povinně studenti učitelských studijních programů Biologie - Matematika, Biologie - Geologie, Biologie - Tělesná výchova a Biologie - Zeměpis. Studenti kombinace Biologie-Chemie povinně zapisují C250P23.

Od roku 2014/15 nahrazuje tato přednáška přednášku Základy biochemie 3/0.


Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Folk, CSc. (01.10.2014)

Biochemie, 1995, Voet, D, Voet, J.G., Victoria Publishing, Praha; ISBN 80-85605-44-9
Biochémia, 2000, Ferenčík, M., Škárka, B., Novák, M., Turecký,L. Slovak Academic Press, s.r.o., Bratislava; ISBN 80-88908-58-2
Biochemie, 1996, Vodrážka, Z., 2. vydání, Academia, Praha; ISBN 80-200-0600-1
Harperova Biochemie, 2002, Murray, R.K., Ganner, D.K., Mayes, P.A., Rodwell, V.W., 3. vydání, nakladatelství a vydavatelství H&H; ISBN 80-7319-013-3
Biochemie, Kolektiv autorů katedry biochemie, Karolinum, Praha, ISBN
Biochemistry (An introduction), 1996, McKee, T., McKee, J.R. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque; ISBN 0-697-21159-2
Lehninger Principles of Biochemistry, 2000, 3rd edition, Nelson, D.L., Cox, M.M. Worth Publishers, New York; ISBN 1-57259-153-6
Principles of Biochemistry, 1995, Zubay, G.L., Parson, W.W., Vance D.E. Wm.C. Brown Communications, Inc., Nelson, M. C. L. ISBN 0-697-14275-2

Zapsaní studenti mají možnost využívat materiály na stránkách studovny v rámci Moodle (dl2.cuni.cz).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Folk, CSc. (01.10.2014)

Zkouška proběhne v rámci zkouškového období formou písemného testu. Předtermíny nejsou z organizačních důvodů možné.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Folk, CSc. (01.10.2014)

BIOMOLEKULY A JEJICH FUNKČNÍ SKUPINY

Biogenní prvky, Voda, Funkční skupiny a jejich vlastnosti, Základní typy molekul

 PROTEINY - STRUKTURA A FUNKCE

Kovalentní struktura proteinů, Sekundární a terciální struktury, Fibrilární proteiny, Globulární proteiny, Kvartérní stuktury, Posttranslační modfikace, Vazba ligandu

 PROTEINY JAKO KATALYZÁTORY - ENZYMOLOGIE

Katalytické mechanismy, Substrátová specifita enzymů, Kinetika Michaelise a Mentenové, Chymotrypsin jako příklad enzymu, Koenzymy, Regulace enzymové aktivity

 GLYKOLÝZA

Monosacharidy, Metabolické dráhy, Glykolytické reakce, Metabolismus dalších hexos, Fermentace, Regulace glykolýzy

 METABOLICKÉ DRÁHY SACHARIDÚ A JEJICH VÝZNAM

Polysacharidy, Metabolismus glykogenu, Glykogenfosforylasa a glykogensynthasa, Bicyklické kaskády, Udržování hladiny glukosy v krvi, Stresové reakce, Glykoproteiny

 CITRÁTOVÝ CYKLUS

Metabolické zdroje acetylkoenzymu A, Enzymy citrátového cyklu, Regulace citrátového cyklu, Amfibolická povaha citrátového cyklu

 TRANSPORT ELEKTRONŮ A OXIDATIVNÍ FOSFORYLACE

Transport elektronů, Struktura a funkce komplexů I až IV, Oxidativní fosforylace, Regulace tvorby ATP, Struktura a funkce FoF1-ATPázy

 FOTOSYNTÉZA

Absorpce světla, Tok elektronů závislý na fotonech, Fotofosforylace a tvorba ATP, Evoluce fotosyntézy

 ALTERNATIVNÍ METABOLICKÉ DRÁHY SACHARIDU 

Fotosyntetická syntéza cukrů, Pentózafosfátová dráha, Glukoneogeneze

10 METABOLISMUS LIPIDŮ A BIOLOGICKÉ MEMBRÁNY

Tuky a mastné kyseliny, Vosky, Terpeny, Membránové lipidy, Složení a stavba biomembrán, Glycerolipidy a sfingolipidy, Lipoproteiny

 11 METABOLISMUS MASTNÝCH KYSELIN A ISOPRENOIDŮ

Tuky jako zdroj energie, Trávení tuků, Oxidace mastných kyselin, Ketonové látky, Biosyntéza mastných kyselin, Regulace metabolismu mastných kyselin, Metabolismus cholesterolu, Metabolismus arachidonátu

 12 METABOLISMUS AMINOKYSELIN

Esenciální a neesenciální aminokyseliny, Deaminace aminokyselin, Močovinový cyklus a jeho regulace, Aminokyseliny v roli biosyntetických prekursorů

 13 METABOLISMUS NUKLEOTIDŮ

Nukleotidy; Syntéza purinových a pyrimidinových nukleotidů, deoxyribonukleotidů; Znovuvyužití bazí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK