PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Virologie - systémy na molekulární úrovni - MB140P81
Anglický název: Virology - systems on molecular level
Český název: Virologie - systémy na molekulární úrovni
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Lenka Horníková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Lenka Horníková, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Šroller, Ph.D.
Korekvizity : {Molekulární biologie (MB140P71, MB140P21 nebo MB140P41)}
Je korekvizitou pro: MB140C70
Je neslučitelnost pro: MB140P75U, MB140P75
Anotace -
Cílem přednášky je seznámit studenty stručně s podstatou virů, základními prvky jejich struktury, jejich historií, diversitou, taxonomií a principy na kterých je založena. V přednáškovém cyklu budou budou vysvětleny principy strategií replikace vybraných zástupců jednotlivých virových čeledí a mechanismy interakcí virů s hostitelskou buňkou. Předmět je vhodný i pro magisterské studium.
Poslední úprava: Horníková Lenka, RNDr., Ph.D. (07.03.2022)
Literatura -

* 1. Vojtech Závada: Molekulární virologie I . Skripta, PERES. Praha 1999.
* 2. S.J. Flint, L.W. Enquist, R.M. Krug, V.R. Racaniello, A.M. Skalka: Principles of Virology Molecular Biology, Pathogenesis and Control. ASM Press Washington, D.C.
* 3. B.N.Fields, D.M.Knipe : Fundamental Virology. Raven Press.
Poslední úprava: Horníková Lenka, RNDr., Ph.D. (07.03.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Otázky ke zkoušce se týkají přednesené problematiky. Zkouška je formou písemného testu, který se skládá ze 3 částí - 10 otázek se zaškrtnutím správné odpovědi (celkem 20 bodů); 20 tvrzení o virech ze 2 vybraných čeledí - úkolem je rozhodnout, jestli je tvrzení správné či nikoliv (celkem 20 bodů); 2 otevřené otázky - stručně a jasně odpovědět (celkem 20 bodů). Maximální počet bodů je 60, pro úspěšné složení zkoušky je nutné dosáhnout alespoň 60% (=36 bodů). Druhý opravný termín (= 3. pokus) může být po předchozí domluvě ústní. 

Poslední úprava: Horníková Lenka, RNDr., Ph.D. (07.03.2022)
Sylabus -

A. Obecná virologie

a) Historie virologie; definice virů, rozdíly od ostatních parazitů

b) Taxonomie virů a parametry, podle kterých jsou viry klasifikovány

c) Základní principy struktury virových částic

d) Replikační cyklus viru - obecně

B. Principy replikačních strategií vybraných virových čeledí
molekulární mechanismy jednotlivých kroků virové replikace (vstup viru do buňky, uvolnění virového genomu, jednotlivé kroky exprese virových genů, funkce virových genových produktů, jejich interakce se strukturami hostitelské buňky a funkční významy těchto interakcí, replikace virových genomů, morfogenese virionů, exit viru z infikované buňky) budou vyloženy na jednotlivých příkladech živočišných virů

a) virů, jejichž genomem je jednovláknová RNA

b) virů, jejichž genomem je dvouvláknová RNA

c) virů, které využívají ve svém replikačním cyklu reversní transkriptásu
(retroviridae, hepadnaviridae); mechanismy onkogenních účinků retrovirů.

d) virů jejichž genomem je jednovláknová DNA

e) virů jejichž genomem je dvouvláknová DNA

f) neobvyklá infekční agens - viroidy a virusoidy

C. obrana proti virové infekci

a) viry a imunitní systém hostitele

b) antivirové vakcíny a antivirotika

Poslední úprava: Horníková Lenka, RNDr., Ph.D. (07.03.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK