PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rostlinná cytologie - MB130P30
Anglický název: Plant cytology
Český název: Rostlinná cytologie
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/schwarze/cytologie/cytol.htm
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jindřiška Fišerová, Ph.D.
RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Třída: Mikrovlný procesor histologických vzorků
Neslučitelnost : MB130P34
Je neslučitelnost pro: MB130P34
Ve slož. korekvizitě pro: MB130C30
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Olga Votrubová, CSc. (21.04.2009)
Přednáška z rostlinné cytologie pro pokročilé studenty. Zabývá se evolucí a kompartmentací rostlinné buňky, strukturou,
funkcí a vývojem jednotlivých buněčných složek (endomembránový systém, vakuola, jádro, plastidy, mitochondrie,
cytoskelet a buněčná stěna). Zabývá se dále buněčnou komunikací a signalizací, polaritou buněk, ontogenetickým
vývojem buněk a jeho regulací, včetně programované buněčné smrti.
Přednáška není vhodná pro posluchače, kteří neabsolvovali základní přednášku z Biologie buňky. Je také vhodné předem
absolvovat některou z přednášek Fyziologie rostlin.
Literatura -
Poslední úprava: VOTRUB (07.04.2003)

O. Votrubová: Anatomie rostlin, Vydavatelství Karolinum, UK Praha 2001, ISBN 80-246-0367-5

Buchanan, B.B., Gruissem, W., Jones, R.L.: Biochemistry and Molecular Biology of Plants.-American Society of Plant Physiologists, Rockville, Maryland 2001, ISBN 0-943088-39-9

Alberts, B., Bray, D., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P.: Základy buněčné biologie, Espero Publishing, Ústí nad Labem 2001, ISBN 80-902906-0-4

Beneš, K.: Úvod do biologie buňky (4. vydání), JU České Budějovice 2000, ISBN 80-7040-418-3.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

Zkouška
1. termín: test
2. termín (opravný): test
3. termín (opravný): ústní zkouška, nutno kontaktovat přednášejícího e-mailem.

Průběžný test: bude se konat po odpřednášení poloviny přednášek (náhradní termín další týden).
Průběžný test obsahuje 10 jednodušších otázek, každá bodována maximálně 2 body.
Hodnocení průběžného testu se bude následujícím způsobem promítat do hodnocení závěrečného testu:

Získání 20-18 bodů v průběžném testu: v závěrečném zkouškovém testu budou přičteny 2 body.
Získání 17-3 bodů: bez bodového zisku či ztráty.
Získání 0-2 bodů: v závěrečném zkouškovém testu bude jeden bod odečten.
Neabsolvování testu: v závěrečném zkouškovém testu budou odečteny 2 body.

Sylabus -
Poslední úprava: VOTRUB (10.04.2003)

1. Historie rostlinné cytologie

2. Rostlinná buňka jako součást fotoautotrofního organismu, evoluce rostlinných buněk

3. Kompartmentace rostlinné buňky

Kompartmentační pravidla, význam membrán pro kompartmentaci. Membrány rostlinných buněk, typy lipidů a proteinů, transportní charakteristiky membrán. Změny kompartmentace v ontogenezi buněk a jako odpověď na vnější faktory.

4. Endomembránový systém rostlinných buněk

Složky endomembránového systému (endoplasmatické retikulum, Golgiho aparát, transportní vesikuly a další) a vztahy mezi nimi

5. Vakuola

Vznik a růst vakuol, typy vakuol. Tonoplast a jeho transportní funkce. Funkce vakuol v udržení homeostáze cytoplasmy, zásobní a detoxifikační funkce, funkce vakuol v interakci rostlin s vnějším prostředím. Vakuoly jako lysosomální kompartment. Funkce vakuol v příjmu vody a v osmoregulaci. Vakuolizace jako základní způsob růstu rostlinné buňky

6. Buněčné jádro

Morfologie nedělícího se jádra (jaderný obal, chromatin, jadérko). Procesy v interfázovém jádře a jejich regulace. Transport látek mezi jádrem a cytoplasmou

7. Mitochondrie

Původ mitochondrií. Morfologie mitochondrií. Buněčné dýchání a další funkce mitochondrií. Vývoj mitochondrií v průběhu diferenciace buněk, v dormantních pletivech a ve vztahu k faktorům prostředí

8. Plastidy

Původ plastidů. Klasifikace plastidů. Vzájemné přeměny plastidů.

Chloroplasty - obalové membrány chloroplastů, periferní retikulum a transport metabolitů. Systém thylakoidů a primární reakce fotosyntézy. Chloroplastové stroma - funkce v sekundárních reakcích fotosyntézy, v metabolismu dusíku a v proteosyntéze. Struktura a funkce chloroplastů rostlin s C4 a CAM fotosyntézou. Vývoj chloroplastů v průběhu ontogeneze listu.

Struktura, funkce a vývoj nefotosyntetizujících plastidů (proplastidy, leukoplasty, chromoplasty, etioplasty a gerontoplasty)

9. Buněčná stěna

Přehled funkcí stěny. Architektura a chemické složení primární stěny rostoucích a nerostoucích buněk, mezidruhové rozdíly. Apoplastický transport stěnou. Růst stěny, plasticita a elasticita. Signální funkce stěny. Sekundární stěna - chemismus a výskyt. Modifikace stěn specializovaných buněk (lignifikace, suberinisace, kutinisace aj.) a její důsledky pro funkci stěny

10. Cytoskelet

Základní složky cytoskeletu. Funkce cytoskeletu v uspořádání buňky, v transportních procesech a v morfogenezi buňky

11. Buněčná komunikace

Příjem a zpracování signálů, koncepce sekundárních poslů.

Plasmodesmy a symplast, transport látek a signálů přes plasmodesmy, symplastické domény.

12. Morfogeneze rostlinné buňky

Regulace směru dělení a růstu buněk, význam cytoskeletu a buněčné stěny, vztah k morfogenezi orgánů. Apikální a difusní růst, vznik nepravidelných tvarů buněk.

Polarita buněk. Programovaná buněčná smrt ve vývoji rostlinných buněk a jako odpověď na stresové faktory

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK