PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Plant cell biology - MB130P34
Anglický název: Plant cell biology
Český název: Biologie rostlinné buňky
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/bunka/index.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
Ing. Martin Potocký, Ph.D.
prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Neslučitelnost : MB130P30
Je neslučitelnost pro: MB130P30
Ve slož. korekvizitě pro: MB130C30
Anotace -
Jde o intenzivní kurz molekulární buněčné biologie eukaryotické buňky, který je postavený převážně na rostlinném modelu s průběžnými odkazy na jiná eukaryota (např. kvasinky) . Je zaměřený na získání hlubšího vhledu do základních mechanismů fungování rostlinné buňky v kontextu eukaryotní buněčné biologie. Postupně jsou probrány všechny složky buňky jak ze strukturního, tak funkčního hlediska; důraz je kladen na vzájemnou provázanost buněčných subsystémů a modulů. Zvýšená pozornost je věnována regulaci sekretorické dráhy a dynamice endomembránového systému, mj. v souvislosti s buněčnou stěnou a s dynamikou cutoskeletu. Signální dráhy jsou pojednány jako součást buněčných odpovědí na vývojové podněty a podněty z okolí organismu. Z metodického hlediska je kladen důraz zvláště na mutační analýzu funkce bílkovin, která zvláště u Arabidopsis spojuje buněčnou biologii s fyziologií celého rostlinného organismu. Seminář jako integrální součást kurzu spočívá v četbě, prezentaci a diskutování původních článků z oboru biologie rostlinné buňky studenty.
Tento předmětu je vyučován v angličtině, zkoušku možno vykonat v českém jazyce. The course will be taught in English.
Poslední úprava: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (17.08.2020)
Literatura -

 

GOOGLE CLASSROOM LINK - spojení na / FOR - PLANT CELL BIOLOGY  MB130P34

https://classroom.google.com/c/MTc3MDUxMTk3OTY0?cjc=uyx6k5i

 

Literatura:

Pravidelně aktualizovaná literatura, zejména prez\entace s přednášek a původní a přehledové články, je studentům k dispozici na GOOGLE CLASSROOM webových a Moodle stránkách kursu.

Poslední úprava: Žárský Viktor, prof. RNDr., CSc. (08.10.2020)
Požadavky ke zkoušce

Aktivní účast na seminářích, ústní zkouška se vstupním písemným testem.

Zkoušku možno vykonat v českém jazyce.

Poslední úprava: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (17.08.2020)
Sylabus -

1. Historie studia rostlinné buňky. Historie rostlinné buňky - endosymbióza a evoluce buněčných kompartmentů. Přehled buněčných membránových kompartmentů - strukturální hledisko.

2. Buněčná stěna. Chemie stěnových polysacharidů, jejich syntéza a vznik architektury buněčné stěny. Regulace dynamiky a stěnové bílkoviny. Strukturální a funkční propojení stěny, plasmalemmy a cytoskeletu.

3. Membránový transport I. Pumpy - membránový potenciál a vnitrobuněčná homeostáze. Přenašeče a transport organických molekul.

4. Membránový transport II. Kanály a integrace transportních dějů na plasmalemě, ER a tonoplastu.

5. Buněčné jádro. Organizace a dynamika chromatinu a iniciace transkripce. Střih a transport mRNA do cytoplasmy. Regulace translace mRNA a rozkladu bílkovin.

6. Třídění bílkovin a řízení provozu buněčných váčků. Dynamika endomembránového systému.Vakuola. Sekrece a morfogeneze.

7. Plastidy. Funkční uspořádání a polymorfie plastidů; organizace a exprese plastidového genomu. Import do plastidů, regulační vztahy mezi jádrem a plastidy

8. Mitochondrie. Funkční uspořádání, organizace a exprese mitochondriálního genomu. Import do mitochondrií, regulační vztahy mezi jádrem, mitochondriemi, a plastidy. Peroxizómy.

9. Cytoskelet. Jeho uspořádání a dynamika, bílkoviny interagující s cytoskeletem. Transformace cytoskeletu v buněčném cyklu. Cytoskelet a buněčná morfogeneze.

10. Přenos signálů v rostlinné buňce. Receptory světla a fytohormonů a proteinkinázové dráhy u rostlin. Úloha vápníku. Rostlinná buňka a stress.

11. Regulace buněčného cyklu. Regulační bílkoviny buněčného cyklu a poziční informace - jak rostlina reguluje buněčné cykly svých buněk.

12. Symplast a apoplast. Vláda rostliny nad buňkami.

Poslední úprava: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (17.08.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK