PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Phycology I - MB120P10
Anglický název: Phycology I
Český název: Algologie I
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.
doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. (03.10.2014)
Předmět je vyučován anglicky v případě přítomnosti zahraničních studentů (anglicky mluvících).

Seznámení s ekologií a diverzitou autotrofních mikroorganismů - sinic a řas. Hlavní pozornost je věnována evoluci,
morfologii, struktuře, biogeografii a biotechnologii. Živí zástupci, kultury nebo fixované objekty jsou demonstrovány
během praktických cvičení. Na tento předmět navazuje kurz B120P89.

Aktuální rozpis přednášek a cvičení, včetně studijních materiálů: http://botany.natur.cuni.cz/algo/predmety.html#algo

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (05.09.2019)


Lee, R.E. (2008): Phycology. (Fourth edition). - Cambridge University Press, New York, 547 p. (http://www.scribd.com/word/removal/5015006)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. (22.10.2014)

Podmínkou splnění předmětu je úspěšné absolvování poznávačky a následné ústní zkoušky. Rovněž je požadována aktivní účast na prezentaci vybraných publikací (cca 2x za semestr).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (05.09.2019)

1. Základní rozdělení organismů, kompartimentace buňky, říše Prokaryota, Eukaryota, endosymbiotická teorie, primární a sekundární endosymbioza, vývojové aspekty. Jména sinic a řas v Mezinárodním kódu botanické nomenklatury. Studium sinic a řas u nás a ve světě. Obecné zákonitosti ve vývoji řasové stélky. Hlavní skupiny sinic a řas.

2. Říše Eubacteria (charakteristika). Cyanobacteria, základní charakteristika, morfologie buněk a vláken, systém, biogeografie, biotechnologie, toxicita.

3. Říše Excavata, Euglenophyta. Říše Rhizaria, Chlorarachniophyta. Základní charakteristika,.

4. Říše Chromalveolata. Obecná charakteristika, fylogenetické vztahy hlavních vývojových linií, morfologické znaky. Cryptophyta (skrytěnky), Haptophyta. Základní charakteristika, morfologie buněk, systém.

5. Dinophyta (obrněnky). Základní charakteristika, morfologie buněk a stélek, biogeografie, toxicita.

6. Dinophyta (obrněnky). Systém, důležití zástupci a jejich význam. Evoluce, fylogenetika.

7. Heterokontophyta (Stramenopila). Charakteristika. Actinochrysophyceae, Phaeophyceae (chaluhy) - základní charakteristika, morfologie buněk a stélek, systém, biogeografie, biotechnologie.

8. Chrysophyceae, Synurophyceae (zlativky). Morfologie buněk, systém, rozšíření.

9. Raphidophyceae, Xanthophyceae (různobrvky),Eustigmatophyceae. Základní charakteristika, morfologie buněk, systém, vývojový paralelismus.

10. Bacillariophyceae (rozsivky). Cytologie a morfologie buňky, stavba frustuly, příjem křemíku, dělení buněk, životní cyklus. ekologie a rozšíření.

11. Bacillariophyceae (rozsivky). Životní formy, ekologie, využití rozsivek, tradiční a moderní systematika. Kryptická diversita.

Předmět je vyučován za podpory projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK