PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývojová psychologie I. - L0323
Anglický název: Development Psychology I
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Procházková
Vyučující: PhDr. Jana Procházková
Prerekvizity : L0245, L0246
Je prerekvizitou pro: L0314
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Procházková (11.01.2024)
Cílem kurzu je seznámit posluchače s průběhem psychického vývoje v jednotlivých fázích života, s jejich specifiky a důsledky, které budou muset zohledňovat při práci s jedinci této věkové kategorie. Znalost vývojové psychologie je potřebná i pro porozumění problémů, které v určité době, mnohdy zcela zákonitě, vznikají. Posluchači by se měli naučit i chápat jednotlivé souvislosti a vztahy mezi vývojem dílčích funkcí a celkový rozvojem osobnosti v dané vývojové fázi. Z tohoto hlediska jsou významné proměny způsobu uvažování a prožívání v době dospělosti, protože ovlivňují zvládání jednotlivých rolí a rovněž vznik případných problémů. Pro porozumění období stáří je třeba vědět, jak se jednotlivé vývojové změny projevují a jaký mají dopad.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Procházková (11.01.2024)

1. Činitelé psychického vývoje, obecné znaky psychického vývoje.
2. Teorie psychického vývoje S. Freuda, teorie psychosociálního vývoje osobnosti E. Eriksona a teorie kognitivního vývoje J. Piageta.
3. Prenatální období a novorozenecký věk.
4. Charakteristika kojeneckého období jako vývojové fáze, jeho cíl a smysl. Vývoj poznávání a řeči v kojeneckém věku, socializace v kojeneckém věku, vztah kojence s matkou a otcem.
5. Charakteristika batolecího období jako vývojové fáze, jeho cíl a smysl. Vývoj motoriky, vývoj poznávacích procesů a řeči, emoční vývoj v batolecím věku. Socializace v batolecím věku, osvojování pravidel chování, vývoj osobnosti batolete.
6. Charakteristika předškolního věku jako vývojové fáze, jeho cíl a smysl. Vývoj poznávacích procesů a řeči, emoční vývoj předškolním věku. Socializace v předškolním věku, rodina, vztahy s lidmi mimo rodinu, vztahy s vrstevníky. Zvládání sociálních dovedností a norem chování
7. Nástup do školy, školní zralost a připravenost.
8. Charakteristika školního věku jako vývojové fáze, jeho cíl a smysl. Vývoj myšlení, paměti a pozornosti, emoční vývoj ve školním věku. Socializace ve školním věku, rodina, vztah s rodiči a sourozenci, škola a vrstevnická skupina. Specifika středního školního věku.
9. Charakteristika dospívání jako vývojové fáze, jeho cíl a smysl. Tělesná proměna v pubertě a její sociální význam. Vývoj myšlení a jeho vliv na vztah k sobě i k ostatním lidem, specifika emočního vývoj v dospívání. Socializace v dospívání, rodina, vztahy s rodiči v době dospívání, škola a vrstevnická skupina v době dospívání. Proměna morálního uvažování v době dospívání. Profesní příprava jako aspekt identity. Vytváření vlastní identity.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Procházková (11.01.2024)

Splnění zápočtové povinnosti a docházka, zkouška písemným testem.

Seminární práce z vývojové psychologie I.

Kazuistická studie dítěte či dospívajícího
Charakteristika vybraného jedince:
-Základní charakteristika: věk, pohlaví a způsob života (kde tento jedinec žije), jaká je jeho rodina, kolik má sourozenců, kolikátý v pořadí je. Dítě lze požádat i o nakreslení rodiny.
-Osobní anamnéza: kde žil od dětství, včetně mezníků, které byly v jeho životě důležité (např. narození sourozence nebo rozvod rodičů).
-Aktuální stav: jak tento člověk uvažuje, jaké je jeho převažující citové ladění, jaké má názory, vztahy s lidmi, o co usiluje atd.
--Jaký zážitek ze svého dosavadního života považuje za nejlepší.
--Jaký zážitek ze svého dosavadního života považuje za nejhorší.
--Co si myslí, že bylo v jeho životě nejdůležitější.
--Co si myslí, že se mu v životě nejvíc povedlo.
--Co považuje za svůj největší průšvih.
--Jaké je jeho aktuální sebehodnocení, jaké si myslí že má dobré a špatné vlastnosti.
--Na co se nejvíce těší: lze uvést cokoliv z bližší i vzdálenější budoucnosti.
--Čeho se nejvíce obává, opět lze uvést cokoliv z bližší i vzdálenější budoucnosti.
--Co je pro něho aktuálně nejdůležitější, jaké jsou jeho cíle, čeho by chtěl dosáhnout.
--Co mu nejvíc vadí a naopak co nejvíc oceňuje na rodičích.
--Co mu nejvíc vadí a naopak co oceňuje na sourozencích.
--Co mu nejvíc vadí a co nejvíc oceňuje na učitelích.
--Kolik má kamarádů a jací jsou. Jak by je charakterizoval.
--Co mu nejvíc vadí, jak by se podle jeho názoru kamarádi neměli chovat.
--Co na nich nejvíc oceňuje.
--Největší 3 přání, která by chtěl, aby se mu splnila, kdyby si mohl přát i reálně neuskutečnitelné věci. Dětem se říká, že přijde kouzelný dědeček a splní jim jakýkoliv tři přání.
--Záliby: co toto dítě nebo dospívající rád dělá, co ho baví.
--Shrnutí podstatných informací o tomto dítěti či dospívajícím.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jana Procházková (11.01.2024)

Aktivní účast, vypracovávání průběžně zadávaných úkolů- které je podmínkou k závěrečnému testu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Procházková (11.01.2024)

Povinná:
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.; Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 20l2.

nebo

VÁGNEROVÁ, Marie. LISÁ Lidka:Vývojová psychologie, Dětství a dospívání : Praha, Karolinum, 2021  

Doporučená:
LANGMEIER. J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2016.
ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2021.

KOUKOLÍK,Fr., KOUBSKÁ,L.: Všechno dopadne jinak. Vyšehrad, 2011,2019

íčan, P. (2004): Cesta životem. Portál, Praha.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK