PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychopatologie dětského věku - L0314
Anglický název: Psychopathology in Children
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
PhDr. Jana Procházková
Vyučující: PhDr. Jana Procházková
Prerekvizity : L0246, L0323
Je záměnnost pro: LPED97
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Procházková (11.01.2024)
Tento kurz navazuje na základní znalosti z absolvovaných předmětů vývojové, pedagogické a sociální psychologie. V jeho průběhu studenti získají poznatky týkající se základního okruhu aktuální psychopatologie dětského věku v naší populaci. Po ukončení kurzu se budou schopni orientovat v jednotlivých diagnostických jednotkách a syndromech. Budou umět odlišit podle symptomů variabilitu vývoje jednotlivých období od psychopatologie. Na základě současných vědeckých poznatků i pomocí kategorizace Mezinárodní klasifikace nemocí v rozsahu nutném pro pedagogickou praxi získají představu o obsahu jednotlivých psychopatologických jednotek. Při aktuálním interdisciplinárním přístupu k jedinci frekventantům pomohou tyto znalosti v základní orientaci, v porozumění a v přístupu k jednotlivým žákům a studentům. Předpokladem pro vstup do kurzu je absolvování zkoušky z úvodu do psychologie, pedagogické a sociální psychologie, dále z vývojové psychologie I. V případě distanční výuky - dostanou přihlášení studenti v prvním týdnu výuky sdělení mailem, jak bude výuka praktikována. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem po splnění zadaných úkolů, které budou studentům sděleny.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Procházková (11.01.2024)

Vymezení normality, abnormality a psychopatologie. Etiopatogeneze a faktory, které ji ovlivňují. Vývoj mentálních schopností - retardace. Charakteristika, sociální význam, výskyt. ADHD, ADD, SPU. CAN, CSA. Neurotické poruchy. Klinické projevy, sociální význam úzkostných poruch. Afektivní poruchy. Výskyt, příčiny vzniku a projevy. Posttraumatické poruchy. Psychosomatické obtíže. Vývoj, souvislosti, sociální kontext. Poruchy chování. Výskyt, příčiny vzniku a klinické projevy. Poruchy příjmu potravy. Incidence, symptomy, možné postupy. Sebepoškozování a suicidalita v dětském věku. Výskyt, příčiny vzniku a klinické projevy. Pervazivní vývojové poruchy.


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Procházková (11.01.2024)

Aktivní účast v diskusích během výuky. Znalost studijní literatury. Zpracování jedné oblasti, problematiky zvolené studentem seminární prací nejen tereticky, ale i s návrhy co v dané problematice může dělat a jak postupovat v rámci své profese.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jana Procházková (11.01.2024)

Aktivní účast na přednáškách. Zpracování práce z jedné studentem zvolené problematiky psychopatologie s návrhy co je relevantní pro práci dané profese. Ústní zkouška se zaměřuje na orientaci v probrané problematice, se kterou se v praxi může student setkat( etiologie, symptomy, možnosti terapie...

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Procházková (11.01.2024)

* Povinná:
VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 815 s. ISBN 978-80-262-0696-5.
* Doporučená:
DUNOVSKÝ, Jiří a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. 245 s., [8] s. barev. il. ISBN 80-7169-192-5.
HORT, Vladimír et al. Dětská a adolescentní psychiatrie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 492 s. ISBN 978-80-7367-404-5.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. 198 s. Psyché. ISBN 80-247-0179-0.
LANGMEIER, Josef a MATĚJČEK, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. Vyd. 4., dopl., V nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2011. 399 s. ISBN 978-80-246-1983-5.
ŘÍČAN, Pavel a kol. Dětská klinická psychologie. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 398 s. ISBN 80-7169-168-2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK