PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická psychologie - L0245
Anglický název: Pedagogical Psychology
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Mgr. Jan Karela, Ph.D.
Vyučující: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Mgr. Jan Karela, Ph.D.
Prerekvizity : L0246
Záměnnost : L0637
Je prerekvizitou pro: L0323
Je záměnnost pro: L0637, LPED03
Anotace
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)
V pedagogické psychologii získávají studenti znalosti týkající se procesu učení, jeho průběhu a facilitačních i inhibujících činitelů, které jej ovlivňují. Porozumění kognitivním, emočním, zdravotním a sociálně-kulturním podmínkám a předpokladům školní úspěšnosti studentům pomohou při analýze příčin školní neúspěšnosti a podmínek zdařilé inkluze. Studenti dále získají základní informace o dalších aspektech učení a výchovy. Na základě informací a s využitím autodiagnostiky budou schopni definovat jednotlivé složky motivace žáků/studentů. Porozumí výhodám a limitům různých variant odměn, trestů a způsobů klasifikace i jejich alternativních a implicitních podob, které lze uplatňovat v pedagogické praxi. Během přednášek studenti průběžně diskutují jednotlivá témata, vzájemně konfrontují a porovnávají své dosavadní zkušenosti ze školního, rodinného a z dalších výchovných a výchovně vzdělávacích prostředí. Studenti se dále seznámí se základními metodami umožňujícími poznávání osobnostních a sociálně pedagogických charakteristik žáků. Předpokladem pro studium pedagogické psychologie je absolvování zkoušky z úvodu do psychologie (příp. z obecné psychologie či z psychologie osobnosti).
Sylabus
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)
Anotace:
(1) Pedagogická psychologie - předmět a jeho vymezení;
(2) Osobnost žáka, studenta - poznávání, metody;
(3) Teorie učení - druhy učení, paměť a učení;
(4) Kognitivní styly;
(5) Školní úspěšnost, předpoklady žáka či studenta, sociokulturní handicap, školní neúspěšnost podmíněná biologickými a sociálními vlivy
(6) Školní inkluze v legislativě
(7) Školní inkluze ve školní praxi
(8) Etnická a náboženská odlišnost ve vztahu ke školní úspěšnosti
(9) Motivace, kognitivní, sociální a výkonové potřeby, motivační strategie, vztah k poznání;
(10) Odměny a tresty a diagnostika školního výkonu
(11) Sociální percepce a kauzální atribuce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)

Předpokladem pro studium pedagogické psychologie je absolvování zkoušky z úvodu do psychologie (příp. z obecné psychologie či z psychologie osobnosti).


ZÁPOČET: Vyhotovená empirická seminární práce v rozsahu 5-12 stran.

V empiricky zaměřené seminární práci je cílem zkoumat (1) sociální či pedagogickou situaci 1 žáka či 2 žáků ve vrstevnické skupině (nějakou konkrétní oblast či téma, které sem spadá), nebo (2) postoje skupiny žáků k určitým sociálním či pedagogickým oblastem. Půjde o žáky ve věku 4-19 let. V případě skupinového šetření, tj. při zkoumání postojů skupiny žáků, půjde o skupinu jedinců podobného věku, kteří se znají (školní třída, volnočasový kroužek apod.).

Podmínkou je Váš osobní kontakt se zkoumanými respondenty (tj. osobně provedený sběr dat).

Před vypracováním je nezbytné podrobně si prostudovat Pravidla pro psaní seminárních prací (viz první příloha na Moodle u popisu požadavků k seminární práci na webu: "https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5358").

Práci je možné vypracovat samostatně, nebo ve dvojici se spolužákem.

Návrh seminární práce (1) s definovaným tématem, (2) formulovaným cílem, (3) zvolenou skupinou respondentů a (4) vytvořeným výzkumným nástrojem mi prosím posílejte během podzimu na můj fakultní mail: janosova@htf.cuni.cz). Písemně dostanete zpětnou informaci, že Vámi zvolený cíl a design seminární práce je v pořádku. (Případně je totéž možné konzultovat přímo ve výuce, nebo na konzultačních hodinách ve čtvrtek v 13-15 hod.)

Vyhotovenou práci prosím posílejte mailem p. mgr. Janu Karelovi: Jan.Karela@htf.cuni.cz.

 

ZKOUŠKA: Získání zápočtu za seminární práci je podmínkou pro zapsání se na termín písemné zkoušky. Půjde o test s otevřenými otázkami.


Písemný test předpokládá ovojení poznatků z kurzu "Pedagogická psychologie" v MOODLE na webu: "https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5358".

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)

Viz Podmínky k zakončení předmětu.

Literatura
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)

Základní povinná literatura:

Studijní texty na MOODLE
- Pro vstup studentů k textům viz: "https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5358"


Další doporučená literatura:
Kusák, P., Dařílek, P.: Pedagogická psychologie - A, B. Olomouc, Univerzita Palackého, 2000.
Mareš, J.: Pedagogická psychologie. Praha, Portál, 2013.
Vágnerová, M.: Školní poradenská psychologie pro pedagogy, Praha, Karolinum 2005.
Vágnerová, M.: Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha, Karolinum 2008.
Pavelková, I.: Motivace žáků k učení, Praha, PedF UK, 2002.
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál. 2014.
Hrabal, V., Hrabal, V.: Diagnostika - pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do pedagogické aplikace statistiky. Praha, Karolinum, 2002.
Průcha, J.: Pedagogická encyklopedie. Praha, Portál, 2009.

Vágnerová, M.: Vývojová neuropsychologie. Praha, Raabe, 2023.

Psychologické a pedagogické slovníky; časopisy: Pedagogika, Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Československá psychologie, Speciální pedagogika, dále zahraniční časopisy, např. Journal for School Psychology, Child Development, Studia Psychologica apod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK