PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická psychologie - LPED03
Anglický název: Pedagogical Psychology
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0245
Vysvětlení: Předmět má prerekvizitu LPED02
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Patří mezi: Náboženství,e.,f.Bc.-P/2.roč.
Sociální ped.Bc. - PV/psychologie
Učitelství n.,e.,f.Mgr.-P/2.roč.
Záměnnost : L0245
Je korekvizitou pro: LPED97
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (23.09.2020)
Anotace: (1) Pedagogická psychologie - předmět a jeho vymezení (2) Osobnost žáka, studenta - poznávání, metody (3) Teorie učení - druhy učení, paměť a učení (4) Kognitivní styly (5) Školní úspěšnost, předpoklady žáka či studenta, sociokulturní handicap, školní neúspěšnost podmíněná biologickými a sociálními vlivy (6) Školní inkluze v legislativě (7) Školní inkluze ve školní praxi (8) Etnická a náboženská odlišnost ve vztahu ke školní úspěšnosti (9) Motivace, kognitivní, sociální a výkonové potřeby, motivační strategie, vztah k poznání (10) Odměny a tresty a diagnostika školního výkonu (11) Sociální percepce a kauzální atribuce. ZÁPOČET: Vyhotovená seminární praktická práce v rozsahu 4-7 stran. Jedná se o analýzu určitého pedagogicko-psychologického tématu (viz sylabus), které se týká studentů či žáků ve věku 3-19 let. Lze se zabývat také jejich postoji k určitým sociálním či pedagogickým oblastem. Student bude vycházet z odborné výzkumné literatury (časopiseckých výzkumných statí), využije alespoň dva odborné zdroje, z nichž alespoň jeden bude zahraniční. K vyhledávání zahraničních výzkumných studií lze využít např. vyhledávač Google Scholar (podrobněji viz MOODLE). Teoretický popis tématu a výsledků výzkumu student doplní vlastní sebereflexí, v níž porovná získané poznatky s vlastními zkušenostmi týkajícími se sledovaného tématu ze stejného věku, anebo se svými dosavadními pracovními (či volnočasovými) zkušenostmi v této oblasti s danou věkovou skupinou. Nutné je doplnění konkrétním příkladem (konkrétní dílčí vzpomínkou na určitou ilustrující situaci apod.). Podrobnější informace naleznete na MOODLE (viz níže). Získání zápočtu je podmínkou pro složení zkoušky. ZKOUŠKA: Požadavky na zkoušku: Osvojení poznatků z kurzu "Pedagogická psychologie" v MOODLE. Návod pro vstup k textům z pedagogické psychologie: Na webu https://dl1.cuni.cz si najděte kurz Pedagogická psychologie (níže kliněte postupně na: Teologické fakulty/HTF/ Připravované kurzy OPVVV) Pro přístup v roli studenta (hosta) zadejte heslo: pedpsy2019 Potom si můžete libovolně prohlížet napsané informace a stahovat si texty.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (17.09.2020)

Předpokladem pro studium pedagogické psychologie je absolvování zkoušky z úvodu do psychologie (příp. z obecné psychologie či z psychologie

osobnosti).

Dále viz anotace

Literatura
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (01.10.2020)

Základní Odborná literatura:

Studijní texty na MOODLE

Návod pro vstup studentů k textům: Na webu https://dl1.cuni.cz si najděte kurz Pedagogická psychologie (níže klinětě postupně na:Teologické fakulty/HTF/ Připravované kurzy OPVVV)

Pro přístup v roli studenta (hosta) zadejte heslo: pedpsy2019

Potom si můžete libovolně prohlížet napsané informace a stahovat si texty.

Další doporučená literatura:

Kusák, P., Dařílek, P.: Pedagogická psychologie - A, B. Olomouc, Univerzita Palackého, 2000.

Mareš, J.: Pedagogická psychologie. Praha, Portál, 2013.

Vágnerová, M.: Školní poradenská psychologie pro pedagogy, Praha, Karolinum 2005.

Vágnerová, M.: Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha, Karolinum 2008.

Pavelková, I.: Motivace žáků k učení, Praha, PedF UK, 2002.

Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál. 2014.

Hrabal, V., Hrabal, V.: Diagnostika - pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do pedagogické aplikace statistiky. Praha, Karolinum, 2002.

Průcha, J.: Pedagogická encyklopedie. Praha, Portál, 2009.

Psychologické a pedagogické slovníky; časopisy: Pedagogika, Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Československá psychologie, Speciální pedagogika, dále zahraniční časopisy, např. Journal for School Psychology, Child Development, Studia Psychologica apod.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: NAPLAVM/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2012)
!!! Z důvodu omezené kapacity je kurz otevřen pouze pro studenty UK HTF !!!

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK