PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Doktorský seminář II - JTD006
Anglický název: Doctoral seminar II
Český název: Doktorský seminář II
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 20 (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Patří mezi: Area Studies
Mezinárodní teritoriální studia DK_MTS
Mezinárodní teritoriální studia DP_MTS
Modern history
Moderní dějiny DK_MD
Moderní dějiny DP_MD
Prerekvizity : JTD005
Je neslučitelnost pro: JMD022
Je prerekvizitou pro: JTD010
Je záměnnost pro: JMD022
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (13.02.2024)
V rámci semináře studenti prezentují badatelský kontext tématu své disertační práce. To znamená, že připraví analýzu současného stavu poznání v oblasti mezinárodního výzkumu, do níž má jejich konkrétní doktorský výzkum přispět, tzn., že identifikují hlavní postavy, instituce či texty, rozeberou hlavní trendy, jejich shodné i rozdílné momenty a zaměří se na hlavní argumenty v probíhající odborné diskusi ve zkoumané oblasti mezinárodního výzkumu. Následně jasně definují vlastní odbornou pozici a její příspěvek k poznání dané problematiky, a tak na základě pečlivé analýzy současného stavu poznání zdůvodní volbu tématu svého výzkumu a jeho metodologické zaměření.


Obecné informace viz Pravidla pro organizaci doktorského studia na IMS FS UK, dostupné na https://ims.fsv.cuni.cz/studium/doktorske-programy.

During the seminar, students present the research context of their dissertation topic. They prepare an analysis of the current state of the art in the field to which their particular doctoral research is intended to contribute. They will first briefly present the previous research developments in the field and then focus on the current state of knowledge, i.e. they will identify the main figures, institutions or texts, discuss the main trends, their common and divergent moments and focus on the main arguments in the ongoing scholarly debate in the field of research under investigation. They will then clearly define their own professional position and its contribution to the knowledge of the issue, and thus justify the choice of their research topic and its methodological focus on the basis of a careful analysis of the current state of the art.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (13.02.2024)
Cílem je prezentace a diskuze dizertační práce
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (13.02.2024)

Předpoklady pro absolvování kurzu

Předpokladem úspěšného absolvování semináře jsou:

1. Vystoupení na semináři

2. Pravidelná, aktivní účast a četba zaslaných materiálů. Omluvena bude pouze absence ze zdravotních důvodů či v případě, že student plní jinou povinnou součást doktorského studia, zvláště zahraniční stáž či účast na mezinárodní konferenci. V takovém případě je nutné svoji absenci s předstihem předjednat s vedoucím semináře. V každém případě musí studenti plánovat své ostatní povinnosti tak, aby nebyly v časové kolizi se seminářem.

3. Předložení tezí disertační práce. Teze práce obsahují podrobný rozbor základních teoretických a metodologických problémů disertační práce a analýzu pramenů a literatury, a to v rozsahu přibližně 15 normovaných stran.

Prerequisites for the course

The prerequisites for successful completion of the seminar are:

1. Presentation at the seminar

2. Regular, active participation and reading of the materials sent. Only absences due to health reasons or if the student is fulfilling another compulsory part of his/her doctoral studies, especially a participation in an international conference, will be excused. In this case, it is necessary to discuss your absence in advance with the seminar leader. In any case, students must plan their other obligations so that they do not conflict with the seminar.

3. Presentation of the thesis. The thesis includes a detailed discussion of the basic theoretical and methodological issues of the dissertation and an analysis of the sources and literature in approximately 15 standard pages. 

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (13.02.2024)

Z podstaty kurzu není

 

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (13.02.2024)

seminární prezentace a diskuse

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (13.02.2024)

Předpoklady pro absolvování kurzu

Předpokladem úspěšného absolvování semináře jsou:

1. Vystoupení na semináři (viz výše)

2. Pravidelná, aktivní účast a četba zaslaných materiálů. Omluvena bude pouze absence ze zdravotních důvodů či v případě, že student plní jinou povinnou součást doktorského studia, zvláště zahraniční stáž či účast na mezinárodní konferenci. V takovém případě je nutné svoji absenci s předstihem předjednat s vedoucím semináře. V každém případě musí studenti plánovat své ostatní povinnosti tak, aby nebyly v časové kolizi se seminářem.

3. Předložení tezí disertační práce. Teze práce obsahují podrobný rozbor základních teoretických a metodologických problémů disertační práce a analýzu pramenů a literatury, a to v rozsahu přibližně 15 normovaných stran.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK