Soudobé dějiny střední Evropy - JTB046
Anglický název: Contemporary History of Central Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: 135 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Korekvizity : {Skupina korekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, ZS, obě specializace}
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, ZS, obě specializace}
Neslučitelnost : JTB010, JTB018
Ve slož. prerekvizitě: JTB052, JTB054, JTB056
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.10.2022)
Kurs se zabývá výkladem klíčových problémů dějin střední Evropy ve 20. století, zejména pak na dynamikou změn vyvolaných k životu druhou světovou válkou a rozvíjejících se za války studené, krizovými jevy ve vývoji středoevropských komunistických režimů, vznikem nezávislých aktivit a příčinami zániku těchto režimů.
Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3020
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.10.2022)

Cílem předmětu je vysvětlit základní problémy poválečného vývoje střední Evropy a ověřit jejich zvládnutí studenty.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (24.10.2022)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Zkouška z předmětu zahrnuje následující části:

A. Seminární práce v rozsahu 20 normostran, minimálně 15 zdrojů, z toho minimálně 10 cizojazyčných, používání Wikipedie jen v odůvodněných případech, neakademické internetové adresy nejlépe konzultovat s vyučujícím.

A1. Charakteristika práce: Český moment může být přítomen pouze jako součást komparace (minimálně dvě země). Práce musí povinně obsahovat jasnou definici hlavní teze (otázka, problém, hypotéza, zakázána jsou slova jako popis), důvody výběru použité literatury a její kritické zhodnocení, výklad metodologie (komparace, typologie, case study, analýza apod.), popřípadě použitého teoretického rámce, závěr, v němž se autor vyjádří, jestli byla předložená teze doložena nebo položená otázka zodpovězena.

A2. Student diskutuje a vybírá téma v rámci emailových konzultací s vyučujícím předmětu. Podkladem pro jednání o tématu je stručný projekt zahrnující povinně tyto body
a) název práce
b) hlavní výzkumnou otázku
c) seznam zdrojů (minimálně 10 se stručným kritickým komentářem – proč byla vybrána a jak )
d) návrh teorie, koncepce, metodologie
e) návrh struktury práce

A3. Deadline pro zaslání projektu na jiri.vykoukal@post.cz: 13.11.2022, schválení projektu do 20.11.2022

A4. Povinné parametry odevzdané práce (sledované z hlediska hodnocení):

1) Úvod
a) co se řeší a proč
b) jak zní výzkumná otázka
c) jaká literatura a proč je použita, jaké místo má navržené téma v kontextu dosavadního bádání
d) jakým způsobem se problém řeší a proč se tak řeší (teorie, koncepce, metodologie)
e) navržená struktura
2) Vlastní práce
a) využití metodologie vytčené v úvodu
b) využití literatury (odkazový aparát)
c) argumentační kostra práce
3) Závěr
a) k čemu se dopělo
b) jak zní odpověď na výzkumnou otázku
4) Formální parametry
a) poznámky pod čarou (systém poznámek viz 21/2020 Vyhláška ředitele k používání citační normy v seminárních a kvalifikačních pracích česko-jazyčných bakalářských programů na IMS platná od LS 2021)
b) seznam literatury (citační norma viz Vyhlaska ředitele 21/2020 https://ims.fsv.cuni.cz/studium/vyhlasky-reditele-ims-0)

A5. Deadline pro odevzdání práce do Moodle: 30.1.2023

B. Recenze práce o dějinách střední Evropy vydané po roce 2019 (včetně)

B1. Charakteristika úkolu: recenze práce v minimálním rozsahu tří normostran (formát: bibliografický záznam a pod ním vlastní text recenze), musí jít o monografickou práci nikoliv sborníkového typu.
B2. Recenze se povinně vyjadřuje k těmto bodům, resp. povinně zahrnuje:
1) Jaká je pozice tématu recenzované práce v dosavadním výzkumu – je kniha jen opakováním již publikovaných prací nebo přináší nové poznatky nebo přístupy (hodnocení se týká mezinárodního, nikoliv jen českého kontextu)?
2) Autor (autorský kolektiv) a jeho dosavadní badatelská a publikační bilance zejména s ohledem na téma recenzované publikace
3) Z jakých zdrojů práce vychází a jak s nimi autor pracuje
4) Jaká je teorie, koncepce a metodologie/metoda práce, jsou jeho postupy adekvátní?
5) Struktura práce: je jasná a racionální nebo spíše chaotická, slouží organizace tématu jeho adekvátnímu výkladu?
6) Závěry práce – zodpověděl autor otázky položené v úvodu, resp. vyřešil předestřené problémy? Jaký charakter mě jeho postup
7) Jaká je stylistická a jazyková úroveň práce? Pomáhá styl a jazyk pochopení tématu?

B3. Zadání do 20.11.2022 jiri.vykoukal@post.cz, deadline pro odevzdání: 30.1.2023.

C. Test - střední Evropa v letech 1945-1991

C1. Obsah: (významné události, osobnosti, pojmy, vysvětlení "proč se něco stalo"), test vychází z témat a literatury zadaných v rámci nepřímé výuky
C2. Termíny testu jsou 9.12. 2022 od 18.00 (řádný termín) a 16.12.2022 od 18.00 (opravný termín),

D. Analýza - historická politika-

D1. Zadání: vyberte libovolné téma ze soudobých dějin některé země střední Evropy (od roku 1900) a proveďte analýza jeho využití v politice opět libovolné středoevropské země (5 normostran).

D2. Sledované parametry:
1. Která politická entita (politik, politická strana, hnutí) a proč si vybrala daný historický fenomén
2. Jakým způsobem a s jakým cílem s tímto fenoménem pracuje
3. Jaký výsledek tato operace přinesla, resp. jestli splnila daný cíl

D3. Téma dohodnout po emailu do 28.11.2022, odevzdání do 23.1.2023 na Moodle

E. Průběžná práce: studenti průběžně v daných termínech plní úkoly v rámci šesti bloků nepřímé výuky, tj. vypracování kontrolních otázek ve stanovených termínech (kvalita odpovědí není předmětem hodnocení přímo, ale formou hlavního testu, v němž se některé z těchto otázek objeví).

F. Hodnocení kurzu:

1. Seminární práce – 50 bodů
2. Recenze – 10 bodů
3. Test – 30 bodů
4. Analýza – 10 bodů
Každá část zkoušky je známkována separátně, žádná část zkoušky nesmí skončit hodnocením F, což znamená, že počet bodů, nutný k získání každé položky, činí minimálně 50 % předepsaného počtu bodů, minimální celkový počet bodů nutný k úspěšnému absolvování kurzu činí 51 bodů.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.10.2022)

Studijní literatura:

Povinná:

Křen J., Dvě století střední Evropy. Praha, Argo 2005. isbn 80-7203-612-2, s. 323-1008
Vykoukal J., Litera B., Tejchman M., Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, Libri 2000, isbn 80-85983-82-6, s. 95-190, 244-293, 355-432, 525-606, 687-747.

Reader, viz nepřímá výuka, texty uloženy v SIS


Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.10.2022)

Topic: JTB046 Soudobé dějiny střední Evropy
Time: Oct 14, 2022 05:00 PM Budapest
https://cesnet.zoom.us/j/99918241721?pwd=TGhuZHhZMDlUNUg0UnUzNnFjR1lmUT09

Meeting ID: 999 1824 1721
Passcode: 387936
One tap mobile
+16469313860,,99918241721# US
+16694449171,,99918241721# US

Dial by your location
        +1 646 931 3860 US
        +1 669 444 9171 US
        +1 669 900 6833 US (San Jose)
        +1 719 359 4580 US
        +1 929 205 6099 US (New York)
        +1 253 215 8782 US (Tacoma)
        +1 301 715 8592 US (Washington DC)
        +1 309 205 3325 US
        +1 312 626 6799 US (Chicago)
        +1 346 248 7799 US (Houston)
        +1 386 347 5053 US
        +1 564 217 2000 US
Meeting ID: 999 1824 1721
Find your local number: https://cesnet.zoom.us/u/acafqbm67p


Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.10.2022)

Program přednášky:

Druhá světová válka a přepoklady sovětizace

Destalinizační a reformní strategie 1953-1968

Brežněvovská stabilizace

Přestavba a rozpad sovětského bloku