PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách - JSB012
Anglický název: Introduction to Empirical Social Research
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2007 do 2009
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
P//Je prerekvizitou pro: JSB015, JSB014
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Buchtík, Ph.D. (29.09.2012)
Cíle předmětu:
1. Osvojit si základní znalosti metod a metodologie sociologického a sociálního výzkumu. Důraz je kladen na pochopení
fází výzkumu, metod, technik a postupů v celku procesu výzkumu.
2. Procvičit postup při formulaci výzkumného problému, stanovení hypotéz a výběru metod zkoumání. Vysvětlit význam
přípravy výzkumného šetření a jeho projektu. Na příkladech ukázat podmíněnost výsledné kvality výzkumného šetření
bezchybnou přípravou výzkumné akce.
3. V rámci studia jednotlivých metod a postupů si osvojit etické a profesionální zásady výzkumné práce.

Charakteristika studia:
Přednášky v rozsahu dvou hodin týdně, cvičení hodinu týdně. Průběžné studium předepsané literatury.
Předpokládá se aktivní účast studenta na přednáškách, povinná účast a pravidelné odevzdávání úkolů na cvičeních.
Na závěr semestru student/ka zpracuje s využitím opravených úkolů ze cvičení závěrečnou projektovou
semestrální práci (cca 10-12 str.). Podle potřeby konzultuje student s asistentem a s přednášejícím.

Průběžné hodnocení: Odevzdávání úkolů na cvičeních, v polovině listopadu bude hodnocen výsledek krátkého
písemného testu z dosud probrané látky. V závěru semestru bude hodnocena projektová seminární práce a
delší závěrečný písemný test.

Ukončení předmětu: Zkouška bude sestávat z hodnocení projektové seminární práce a závěrečného písemného testu.
Úspěšné složení zkoušky je nutnou podmínkou pro zapsání kurzů S 1013 Metody výzkumu a S 1014 Praktické metody.

Projektová práce a cvičení k ní budou studentům zadány na cvičeních!

Osnova práce ve cvičeních:
1. sepsat tři výzkumné problémy; pro každý výzkumný problém sestavit tři pracovní hypotézy
2. pro zvolený výzkumný problém zkonstruovat 6 kompletních znaků (2 nominální, 2 pořadové, 2 číselné)
3. pro všechny znaky vytvořit otázky pro standardizovaný rozhovor nebo pro dotazník (min. 12 otázek)
4. přidat smysluplné identifikační otázky a sestavit dotazník (zázn.arch) pro standardizovaný rozhovor (15-20 otázek)
5. provést 10 rozhovorů, pořídit jejich záznam a sepsat zprávu z pilotáže
6. odevzdat editovaný soubor všech úkolů s návazností jednotlivých etap jako projektovou seminární práci

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (16.10.2007)

Literatura:

Povinná literatura:

Babbie, E.R.: The Practice of Social Research. Belmont- California USA, Wadsworth Publ.Comp.

(10th ed.) 2004, kap. 1, 2, 4, 5, 7, 15

Jeřábek,H.: Úvod do sociologického výzkumu. (skriptum) Praha, Univerzita Karlova 1992; přístupno elektronicky: http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/jerabek3/jerabek.htm

Jeřábek, H. Tři příklady spolupráce kvalitativního a analytického výzkumu. Lazarsfeldova výzkumná dílna. Naše společnost. (Bulletin CVVM), 2005, č.2, str. 20-24. Dostupné z: http://www.cvvm.cas.cz/index.php?lang=0&disp=nase_spolecnost&r=1&offset=102&shw=100048

Hakim, Catherine: Research Design. London, Allen& Unwin 1987

Adamec,Č.: Formulace otázek a konstrukce dotazníku. In: Dotazník v sociologickém výzkumu. Československá sociologická společnost při ČSAV 1976 s. 3- 22

Řehák,J.: K pojmu znak v sociologii. = Sociologický časopis 1972,č.6, s.615-625

Doporučená literatura:

Disman,M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Univerzita Karlova 1993, kapitoly 1-7, s.11-177.

Kerlinger,F.N.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia 1972 kapitoly 1-4,26,28 s. 18-74, s.457-466,489-509.

Labovitz,S.- Hagedorn,R.: Introduction to Social Research. New York-, McGraw-Hill 2nd ed. 1976

kapitola 4 Research Design s. 55 -70 viz. Sborník textů ke kurzu.

Možný,I. - Rabušic,L.: Úvod do metodologie vědy pro sociologii. Brno, UJEP (MU) 1989 kap. 1-5, 12 s.5-40, 90-109 viz. Sborník textů ke kurzu.

Doplňková literatura:

Bailey,K.D.: Methods of Social Research. New York, Free Press (2nd ed.) 1978

Disman,M.: Terénní sběr informací. In: Vybrané techniky sociologického výzkumu. Praha, Svoboda 1969

Kane, Eileen: Doing Your Own Research. London-New York, Marion Boyars 1985

Moser,C.A. - Kalton,G.: Survey Methods in Social Investigation. London-, Heinemann (2nd ed.) 1971

Noelleová,E.: Výzkum veřejného mínění. Praha, Svoboda 1969

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (02.05.2016)

Cíle předmětu:

1. Osvojit si základní znalosti metod a metodologie sociologického a sociálního výzkumu. Důraz je kladen na pochopení fází výzkumu, metod, technik a postupů v celku procesu výzkumu.

2. Procvičit postup při formulaci výzkumného problému, stanovení hypotéz a výběru strategie zkoumání. Vysvětlit význam přípravy výzkumného šetření a jeho projektu. Na příkladech ukázat podmíněnost výsledné kvality výzkumného šetření bezchybnou přípravou výzkumné akce.

3. V rámci studia jednotlivých metod a postupů si osvojit etické a profesionální zásady výzkumné práce.

Osnova práce ve cvičeních:

1. sepsat tři výzkumné problémy; pro každý výzkumný problém sestavit tři pracovní hypotézy

2. pro zvolený výzkumný problém zkonstruovat 6 kompletních znaků (2 nominální, 2 pořadové, 2 číselné)

3. pro všechny znaky vytvořit otázky pro standardizovaný rozhovor nebo pro dotazník (min. 12 otázek)

4. přidat smysluplné identifikační otázky a sestavit dotazník (zázn.arch) pro standardizovaný rozhovor (15-20 otázek) 5. provést 10 rozhovorů, pořídit jejich záznam a sepsat zprávu z pilotáže 6. odevzdat editovaný soubor všech úkolů s návazností jednotlivých etap jako projektovou seminární práci

Charakteristika studia: Přednášky v rozsahu dvou hodin týdně, cvičení hodinu týdně. Průběžné studium předepsané literatury. Předpokládá se aktivní účast studenta na přednáškách, povinná účast a pravidelné odevzdávání úkolů na cvičeních.

1. Sociální výzkum, teorie a empirie, formulace výzkumného problému

(Babbie, kap. 1),(Jeřábek kap. 1-3)

Hledání skutečnosti: tradice, autorita, věda. Chyby v poznávání a jak nás věda chrání před těmito chybami: nepřesná pozorování, přílišné zobecňování, výběrové pozorování, nelogické uvažování

Co je skutečně skutečné? - před-moderní, moderní a postmoderní hledisko. Co je to vědecký výzkum?

Postup výzkumníka. Místo teorie a empirie v sociologickém výzkumu. Vztah teorie a empirie. Výběr a formulace výzkumného problému. Kritéria problémů. Příklady formulace problémů.

2. Základy sociálního výzkumu, proces konceptualizace, hypotézy

(Babbie, kap.1, kap.5 -1.část), (Jeřábek kap.2)

Základy společenské vědy: hledání sociálních pravidelností; řešení námitek; agregáty, ne individua;

jazyk proměnných. Dialektika sociálního výzkumu: idiografické a nomotetické vysvětlení, induktivní a deduktivní teorie, kvalitativní a kvantitativní data, základní a aplikovaný výzkum. Představy, pojmy a konstrukty, proces konceptualizace. Indikátory, dimenze, typy definic, pojmové uspořádání.

Hypotézy. Kritéria dobrých hypotéz. Příklady formulace hypotéz

3. Tradiční model vědy. Deduktivní a induktivní uvažování. Proces operacionalizace. Znaky -

proměnné. Reliabilita a validita. Měření. (Babbie, kap.2, kap.5-2.část), (Jeřábek kap.4)

Tradiční model vědy. Deduktivní a induktivní uvažování. Proces operacionalizace, definice

proměnných (znaků) a jejich hodnot. Znak (proměnná) v sociologii. Klasifikace znaků (proměnných)

Kritéria kvality měření, reliabilita (spolehlivost), validita (platnost)

4. Paradigmata, prvky procesu vědeckého poznání. (Babbie, kap.2)

Paradigmata ve společenské vědě. Makro a mikroteorie, ranný pozitivismus, sociální darvinismus

Strukturní funkcionalismus, konfliktualistické paradigma, feministické paradigma, symbolický

interakcionismus, etnometodologie. Odpovědi pozitivismu na kritiku. Prvky sociální teorie: pozorování, fakta, pojmy, teorie, zákony, axiomy, postuláty, hypotézy.

5. Modely a dimenze uspořádání výzkumu (research design) (Babbie, kap. 4)

Účel výzkumu. Principy kauzality. Jednotky analýzy. Předmět (téma) výzkumu. Časová dimenze.

Jak připravit projekt výzkumu? Žádost o podporu výzkumu (research proposal).

6. Konkrétní způsoby uspořádání výzkumu I. (Hakim kap. 1, 4, 5, 7, 8)

Využití dokumentačních a evidenčních záznamů. Jednorázové výběrové šetření - survey.

Pravidelně opakovaná výběrová šetření. Panelový výzkum.Longitudinální výzkum.

7. Konkrétní způsoby uspořádání výzkumu II. (Hakim, kap. 2, 3, 6, 9) (Jeřábek 2005)

Případová studie. Kvalitativní výzkum. Experimentální sociologický výzkum. Sekundární využití výzkumů a výzkumy založené na existujících datových souborech. Kombinace výzkumných přístupů.

8. Populace, výběry, reprezentativita (Babbie, kap. 7, Jeřábek kap. 5)

Smysl výběrového šetření. Reprezentativita výběrového souboru. Kvótní výběr a ostatní

nepravděpodobnostní výběry. Postup kvótního výběru. Teorie a logika pravděpodobnostních výběrů. Populace, základní a výběrový soubor. Pravděpodobnostní výběry, náhodný výběr a jeho výhody. Typy pravděpodobnostních výběrů.

9. Proces sociologického výzkumu (Jeřábek, kap. 7 a 17)

Výzkumný problém. Pojmový rámec, operacionalizace, tvorba znaků. Populace a výběrový soubor.

Výzkumný projekt - uspořádání výzkumu. Terénní sběr dat, pilotáž, předvýzkum. Metody sběru dat (jen přehled). Příprava a čistění dat. Analýza a interpretace. Prezentace a závěry.

10. Model elaborace (Babbie, kap. 15) (Jeřábek 2006, s.44-52)

Principy elaborace. Příklady z historie, vznik a vývoj modelu elaborace. Základní pojmy modelu elaborace. Model opakování. Model vysvětlení (explanace). Model interpretace. Model specifikace.

Složitější modely. Příklady jednotlivých modelů. Postup elaborace. Vztah modelu elaborace a ex-post facto výzkumu.

11. Typy dat a typologie úloh pro analýzu dat (Jeřábek kap.13, 14)

Typy vstupních dat. Primární data a transponovaná matice dat. Četnostní data. Absolutní, relativní a kumulativní četnosti. Relativní řádkové a relativní sloupcové četnosti. Časové řady.

Agregovaná data. Relační data. Možnosti uspořádání dat. Práce s vynechávanými údaji.

Modifikace a transformace dat. Typologie analytických úloh: úloha deskripce, komparace, měření asociací, korelační analýza. Přehled metod mnohorozměrné analýzy dat a typy dat, s nimiž pracují.

12. Opakování: (diskuse k předem zadaným otázkám)

Diskuse o obecných metodologických otázkách sociologického výzkumu (témata 1-4)

Možnosti uspořádání výzkumu (témata 5-7)

Proces výzkumu, modely výběry, typy dat a analytické metody (témata 8,9,11)

Model elaborace a jeho využití v sociologickém výzkumu a analýze (téma 10)

13. Závěrečný zkušební test !

Základní literatura:

Babbie, E.R.: The Practice of Social Research. Belmont- California USA, Wadsworth Publ.Comp.

(10th ed.) 2004, kap. 1, 2, 4, 5, 7, 15

Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu. (skriptum) Praha, Univerzita Karlova 1992; přístupno

elektronicky: http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/jerabek3/jerabek.htm

Jeřábek, H. Tři příklady spolupráce kvalitativního a analytického výzkumu. Lazarsfeldova výzkumná

dílna. Naše společnost. (Bulletin CVVM), 2005, č.2, str. 20-24. Dostupné z:

http://www.cvvm.cas.cz/index.php?lang=0&disp=nase_spolecnost&r=1&offset=102&shw=100048

Hakim, Catherine: Research Design. London, Allen& Unwin 1987

Adamec,Č.: Formulace otázek a konstrukce dotazníku. In: Dotazník v sociologickém výzkumu.

Československá sociologická společnost při ČSAV 1976 s. 3- 22

Řehák,J.: K pojmu znak v sociologii. = Sociologický časopis 1972,č.6, s.615-625

Doporučená literatura:

Disman,M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Univerzita Karlova 1993, kapitoly 1-7, s.11-177.

Kerlinger,F.N.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia 1972 kapitoly 1-4,26,28 s. 18-74, s.457-466,489-509.

Labovitz,S.- Hagedorn,R.: Introduction to Social Research. New York-, McGraw-Hill 2nd ed. 1976

kapitola 4 Research Design s. 55 -70 viz. Sborník textů ke kurzu.

Možný,I. - Rabušic,L.: Úvod do metodologie vědy pro sociologii. Brno, UJEP (MU) 1989 kap. 1-5, 12 s.5-40, 90-109 viz. Sborník textů ke kurzu.

Doplňková literatura:

Bailey,K.D.: Methods of Social Research. New York, Free Press (2nd ed.) 1978

Disman,M.: Terénní sběr informací. In: Vybrané techniky sociologického výzkumu. Praha, Svoboda 1969

Kane, Eileen: Doing Your Own Research. London-New York, Marion Boyars 1985

Moser,C.A. - Kalton,G.: Survey Methods in Social Investigation. London-, Heinemann (2nd ed.) 1971

Noelleová,E.: Výzkum veřejného mínění. Praha, Svoboda 1969

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK