PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Němčina odborná II - JLB014
Anglický název: Specialised German II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 44 (44)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB013
Je prerekvizitou pro: JMBZ201, JTB074, JTB070
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (18.01.2024)
Kurz navazuje na předmět vyučovaný v zimním semestru a je určen studentům bakalářského a magisterského studia všech oborů, kteří v jazyce dosáhli střední pokročilosti, tj. alespoň úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (18.01.2024)

Je zaměřen na práci s odbornými a publicistickými texty, zabývajícími se aktuálními tématy z politiky, hospodářství a kultury. Zohledněna jsou především evropská témata a reálie německy mluvících zemí, především Švýcarska.

Důraz je kladen na celkový jazykový projev studenta, tzn. zlepšení komunikativních a prezentačních dovedností, porozumění čtenému a slyšenému textu, prohloubení lexikálních a gramatických struktur v oblasti odborného jazyka.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (18.01.2024)

Vyučující poskytuje studentům vlastní materiály vycházející z různých zdrojů, vesměs publicistických internetových
Die Zeit, Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Markt, Presse und Sprache, FAZ, Standard, EU-Nachrichten 

Učebnice a tištěná literatura:

Becky, U.: Einfach zum Studium! C1. Telc Frankfurt am Main 5.Ausgabe 2021.

Fügert, N./Richter, U.: Wissenschaftssprache verstehen. Klett Stuttgart 2016. 

Schenk, B. und Koll.: Akademie Deutsch B2+. Hueber Ismaning 2021.

Schnack, A. und Koll.: Vielfalt B2. Hueber Ismaning 2021.

Sander, I. und Koll.: Kompass DaF B2, Kompass DaF C1. Klett Stuttgart 2021.

Gaidosch U. und Koll.: Zur Orientierung Basiswissen Deutschland. Hueber Ismaning 7.Auflage 2020. 

Lutscher, R.: Landeskunde Deutschland B2-C2. Hueber Ismaning 2021. 

Der neue Kosmos-Weltalmanach 2024. Fischer Frankfurt/M. 2023.

 

Internetové zdroje - publicistické i odborné:

www.dw.de

www.euractiv.de

Německá veřejno-právní média:

www.zdf.de, www.heute.de

www.ard.de, www.tagesschau.de

www.br-online.de

www. deutschlandfunk.de

Rakouská média:

www.orf.at

www.kurier.at

www.standard.at

Švýcarské zdroje:

www.nzz.ch

www.swissinfo.ch/ger

https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home.html

Slovníky a korpusy k ověřování slovní zásoby:

www.duden.de

www.dwds.de

Gramatika:

Kreutzmüller, S.: Grammatik B2. Das Training. Klett Stuttgart 2018.


Tyto zdroje doporučuji také ke samostudiu.


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (18.01.2024)

Výuka bude probíhat prezenční formou v menších skupinách. Upřednostňovány budou kooperativní formy učení, které umožňují aktivní práci všech studentů současně.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (02.02.2024)

 

- aktivní účast na seminářích – příprava zadaných úkolů a zapojení v semináři, povolené jsou tři absence během semestru (20%)

- prezentace vybraného odborného tématu (20%)

závěrečný prezenční test zaměřený na zvládnutí tématických okruhů a probíraných gramatických struktur, minimální úspěšnost v testu 65% (60% celkového hodnocení)

 

Hodnocení:

0-50 % = F

51-60 % = E

61-70 % = D

71-80 % = C

81-90 % = B

91 % a více = A


Základní význam stupňů A-F je následující: A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C -dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F - nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (18.01.2024)

Témata budou odrážet aktuální události evropského dění a seznámí studenta s historií a reáliemi německy mluvících zemí. Důraz bude v tomto semestru kladen na bližší poznání Švýcarska. Výběr témat bude také záviset na zájmech studentů.

Návrhy témat:

- Kulturelle Aspekte der deutschsprachigen Länder - Feste und Feiertage

- Politisches System der Schweiz

- Laufende Volksinitiativen und Volksabstimmungen

- Sprachliche Besonderheiten des Schweizerdeutschen      

- Tourismus in der Schweiz

 

Pokročilá gramatika úrovně B2 a C1

- Konjunktiv II. und I.

- Nomen-Verb-Verbindungen

- Präfixverben

 

Zapsaní studenti získají přístup k materiálům přes google drive.

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (18.01.2024)

Účast na semináři je podmíněna úspěšným absolvováním předmětu Němčina odborná I. Od studentů je očekáváno, že se budou podílet na ztvárnění semináře.

Mezinárodní certifikáty na úrovni C2 mohou být uznány na základě přezkoušení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK