PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Němčina odborná I - JLB013
Anglický název: Specialised German I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 61 (60)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Je neslučitelnost pro: JMBZ224, JMBZ222, JMBZ221
Je prerekvizitou pro: JTB074, JTB070, JMBZ201, JLB014
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (17.09.2023)
Úroveň B2/C1.
Prezenční kurz je určen studentům bakalářského a magisterského studia, kteří v jazyce dosáhli vyšší pokročilosti.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (23.06.2023)

Je zaměřen na práci s odbornými a publicistickými texty, zabývajícími se aktuálními tématy z politiky, hospodářství a kultury. Zohledněny jsou především reálie německy mluvících zemí a společenská témata.

Důraz je kladen na celkový jazykový projev studenta, tzn. zlepšení komunikativních dovedností, porozumění čtenému a slyšenému textu a prohloubení lexikálních a gramatických struktur v oblasti odborného jazyka. Písemný projev je v tomto semestru zaměřen na vypracování shrnutí událostí.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (23.06.2023)

Vyučující poskytuje studentům vlastní materiály vycházející z různých zdrojů např.

- Noviny a časopisy:

Die Zeit, Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Markt, Presse und Sprache, Österreich Spiegel, FAZ, Die Prager Zeitung, Standard

- Učebnice a tištěná literatura:

Einfach zum Studium! Deutsch für den Hochschulzugang C1. Frankfurt am Main 2017.

Wissenschaftssprache verstehen. Stuttgart 2015. Wissenschaftlich arbeiten und schreiben. Stuttgart 2016.

Spektrum Deutsch B2. Schubert Verlag Leipzig 2021.

Kompass DaF B2. Deutsch für Studium und Beruf. Klett Verlag Stuttgart 2020.

Der Fischer Weltalmanach 2022. Fischer Frankfurt/M. 2021.

- Internetové zdroje - publicistické i odborné:

www.dw.de
www.br-online.de
www.bpb.de/themen
www.zeit.de
www.pragerzeitung.cz
www.spiegel.de
www.stern.de
www.focus.de

www.standard.at

www.br-online.de

www.zdf.de/ZDFmediathek/content/750288?inPopup=true

Gramatika:

https://www.deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/b2_skript_gr.pdf

https://www.deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/c1_skript_gr.pdf


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (23.06.2023)

Při výuce bude využíváno různých strategií učení a kooperativních metod (např. partnerská a skupinová práce, diskuse), které by studentovi měly pomoci naučit se komplexně zacházet s cizojazyčným odborným textem a umět jej využít pro další studium. Součástí semináře bude také práce s dokumentárním a televizním filmem. Studenti mohou také využít doplňkový e-learningový program, prostřednictvím něhož si mohou zopakovat gramatiku nižších úrovní a procvičit si své jazykové kompetence.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (23.06.2023)

- aktivní účast na seminářích (studenti, kteří nebudou docházet nebo překročí tři absence, vypracují esej na předem dohodnuté odborné téma v rozsahu 400 slov a krátce pohovoří o tématu s vyučujícím)
- závěrečný test zaměřený na zvládnutí slovní zásoby k probíraným tématickým okruhům, probíraných gramatických struktur a porozumění čtenému odbornému textu. Délka testu 60 min. - minimální požadovaná úspěšnost 65%.

- vypracování aktualitáře - písemného shrnutí průběžných týdenních aktualit v celkovém rozsahu minimálně 500 slov

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (23.06.2023)

Témata budou odrážet aktuální události evropského dění a seznámí studenta s historií a reáliemi Německa a německy mluvících zemí. Budou však také přizpůsobena zájmu studentů a složení skupiny z jednotlivých oborů.

Příklady témat probíraných v minulém akademickém roce:

-   Ereignisse des Jahres 

-   Aktuelle Probleme der Bildung und Ausbildung

-   Politisches System und aktuelles Geschehen in Österreich

-   Umwelt

 

Pokročilá gramatika úrovně B2 a C1

Plán probíraných témat:

- Präpositionen (vor allem mit Genitiv)

- Rektion der Verben

- Konjunktiv II.

 

Studenti si na základě práce s německy mluvícím tiskem připravují na každý seminář aktuality k politickému, hospodářskému a kulturnímu dění, prezentují je v semináři a průběžně vypracovávají aktualitář.

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (23.09.2023)

Vstupní test se bude pro všechny skupiny psát pouze v pondělí 2.10. v 8.30 h, 9.30 h, 10.30 h a 11.30 h v C322. Vstupní test píší všichni zájemci bez ohledu na to, zda se jim podařilo zapsat nebo ne, a jeho úspěšné složení je podmínkou pro přijetí do semináře. Bez vstupního testu budou přijati do semináři pouze studenti, kteří vlastní uznávané certifikáty a zkoušky B2 a C1 (DSD II, Goethe, TELC, německá a rakouská maturita), u certifikátů B2 s výsledkem ve všem kompetencích "sehr gut" nebo "gut". Certifikát je třeba zaslat vyučující mailem před vstupním testem.

Pokud si nejste jisti dostatečností svých jazykových znalostí, doporučuji:

a) pro odhad absolvovat předem některý z elektronických vstupních testů, např.

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/DaF-A1-C1/

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=mittelpunkt&questclass=B2

https://www.colon.de/einstufungstest/einstufungstests-deutsch/deutsch-mittelstufe.html

Student by měl mít a vstupním testem prokázat úroveň alespoň B2- Evropského referenčního rámce. Měl by mít schopnost porozumět komplexnějším textům, umět vyjádřit vlastní názor, zapojit se do argumentace a vytvořit souvislejší mluvený projev. Od studentů je očekáváno, že se budou aktivně podílet na ztvárnění semináře. Kurs není určen pro ekonomy.

Studentům se znalostí B1 nebo povinností plnit odborný kurz (některé navazující magisterské obory) se doporučuje absolvovat v prvním ročníku nejprve kurz obecný JLB 033.

Znalost na úrovni C2 opravňuje domluvit si s vyučující dohodnout individuální plnění úkolů.

Mezinárodní certifikáty se v rámci tohoto předmětu neuznávají.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK