PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Němčina odborná I - JLB013
Anglický název: Specialised German I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 61 (73)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: JMBZ201, JLB014
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (28.06.2018)
Kurz je určen studentům bakalářského a magisterského studia, kteří v jazyce dosáhli vyšší pokročilosti.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (28.06.2018)

Je zaměřen na práci s odbornými a publicistickými texty, zabývajícími se aktuálními tématy z politiky, hospodářství a kultury. Zohledněny jsou především reálie německy mluvících zemí a společenská témata.

Důraz je kladen na celkový jazykový projev studenta, tzn. zlepšení komunikativních dovedností, porozumění čtenému a slyšenému textu a prohloubení lexikálních a gramatických struktur v oblasti odborného jazyka. Písemný projev je v tomto semestru zaměřen na vypracování shrnutí událostí.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (28.06.2018)
Vyučující poskytuje studentům vlastní materiály vycházející z různých zdrojů
např.
- Noviny a časopisy:
Die Zeit, Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Markt, Presse und Sprache, Österreich Spiegel, FAZ, Die Prager Zeitung, Standard
- Učebnice a tištěná literatura:
Einfach zum Studium! Deutsch für den Hochschulzugang C1. Frankfurt am Main 2017.
Wissenschaftssprache verstehen. Stuttgart 2015.
Wissenschaftlich arbeiten und schreiben. Stuttgart 2016.
Erkundungen B2. Schubert Verlag Leipzig 2010.
Erkundungen C1. Schubert Verlag Leipzig 2009.
Remanofsky U.: Zur Orientierung Deutschland Quiz. Hueber Ismaning3 2009. (T21 514)
Gaidosch U. und Koll.: Zur Orientierung Basiswissen Deutschland. Hueber Ismaning 2010. (T21 513)
Lutscher, R.: Landeskunde Deutschland. Von der Wende bis heute. Verlag für Deutsch München6 2011. (T21 552)

Der Fischer Weltalmanach 2017. Fischer Frankfurt/M. 2016.

- Internetové zdroje - publicistické i odborné:

www.dw.de
www.br-online.de
www.bpb.de/themen
www.goethe.de/beruf
www.zeit.de
www.pragerzeitung.cz
www.spiegel.de
www.stern.de
www.focus.de

www.br-online.de

www.zdf.de/ZDFmediathek/content/750288?inPopup=true


Tyto zdroje doporučuji také ke samostudiu.


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (28.06.2018)

Při výuce bude využíváno různých strategií učení a kooperativních metod (např. partnerská a skupinová práce, diskuse), které by studentovi měly pomoci naučit se komplexně zacházet s cizojazyčným odborným textem a umět jej využít pro další studium. Součástí semináře bude také práce s dokumentárním a televizním filmem. Studenti mohou také využít doplňkový e-learningový program, prostřednictvím něhož si mohou zopakovat gramatiku nižších úrovní a procvičit si své jazykové kompetence.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (28.06.2018)

- aktivní účast na seminářích (studenti, kteří nebudou pravidelně docházet, vypracují esej na předem dohodnuté odborné téma v rozsahu 400 slov a krátce pohovoří o tématu s vyučujícím)
- závěrečný test zaměřený na zvládnutí slovní zásoby k probíraným tématickým okruhům, probíraných gramatických struktur a porozumění čtenému odbornému textu. Délka testu 60 min. - minimální požadovaná úspěšnost 65% - max. počet bodů 70.

- vypracování aktualitáře - písemného shrnutí průběžných týdenních aktualit v celkovém rozsahu minimálně 500 slov

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (28.06.2018)

Témata budou odrážet aktuální události evropského dění a seznámí studenta s historií a reáliemi Německa a německy mluvících zemí. Budou však také přizpůsobena zájmu studentů a složení skupiny z jednotlivých oborů.

Témata probíraná v ZS 2017:

-   Ereignisse des Jahres 2017

-   Aktuelle Probleme der Bildung und Ausbildung

-   Politisches System Österreichs

-   Parlamentswahl in Österreich

-   Umwelt

-   Deutsche Filmlandschaft - Zeitgeschichte im deutschen Film

 

Pokročilá gramatika úrovně B2 a C1

Gramatika probíraná v ZS 2017:

- Präpositionen (vor allem mit Genitiv)

- Rektion der Verben

- Konjunktiv II.

 

Studenti si na základě práce s německy mluvícím tiskem připravují na každý seminář aktuality k politickému, hospodářskému a kulturnímu dění, prezentují je v semináři a průběžně vypracovávají aktualitář. 

 

Kurz má zřízen společnou mailovou schránku.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (10.09.2018)

Vstupní test se bude pro všechny tři skupiny psát pouze v pondělí 1.10.2018 v 8.30 h, 9.15 h, 10.15 h a 11 h v učebně J 3014. Vstupní test píší všichni zájemci bez ohledu na to, zda se jim podařilo zapsat nebo ne. Definitivní zápis a rozdělení do paralelních skupin proběhne až po jeho vyhodnocení. Pokud si nejste jisti, zda zvolit seminář Němčina I. nebo Odborná němčina I., doporučuji absolvovat i vstupní test do kurzu Němčina I., který se píše ve čtvrtek 4.10. (viz JLB 033)

Pro odhad svých znalostí doporučuji absolvovat předem některý z elektronických vstupních testů, např.

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/einstufung/index.php?questname=mittelpunkt&questclass=B2

https://www.colon.de/einstufungstest/einstufungstests-deutsch/deutsch-mittelstufe.html

Student by měl mít úroveň minimálně B1+/B2- Evropského referenčního rámce. Měl by mít schopnost porozumět komplexnějším textům, umět vyjádřit vlastní názor, zapojit se do argumentace a vytvořit souvislejší mluvený projev. Od studentů je očekáváno, že se budou aktivně podílet na ztvárnění semináře. Kurs není určen pro ekonomy.

Studenti se znalostí C2 si mohou s vyučující dohodnout individuální plnění úkolů.

Mezinárodní certifikáty se v rámci tohoto předmětu neuznávají.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK