Angličtina pro politology II - JLB006
Anglický název: English for Political Sciences II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 100 (96)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Další informace: http://Soubory
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kamila Panešová
Vyučující: Mgr. Kamila Panešová
Mgr. Iva Stružková
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB005
Je záměnnost pro: JLM006
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Ve slož. prerekvizitě: JLM001
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (01.02.2024)

Kurz je určen studentům bakalářského studia politologie a mezinárodních vztahů, kteří dosáhli pokročilé úrovně- B2/C1 podle Evropského referenčního rámce (viz např. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52).

Hlavní role je připisována práci s anglickými autentickými texty (content-based language learning), skupinové práci na krátkodobých projektech s důrazem na rozšiřování odborné a akademické slovní zásoby, formální slovní projev a v neposlední řadě na rozvoj schopnosti reflektovat, co studentům v učení se odbornému jazyku pomáhá a proč.

Témata k diskusi v hodinách zahrnují například politické systémy a režimy, ideologie, stát, národ a nacionalismus, globální politiku, politickou kulturu, média a politickou komunikaci, volby, strany a stranické systémy, apod. Pro tento dvousemestrální kurz není daná učebnice. Vyučující v průběhu kurzu poskytne studentům potřebné materiály, které slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kursu Angličtina pro politology, a nejsou určeny k dalšímu šíření.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (02.02.2017)

Cílem kurzu je rozvíjet komunikační kompetence a jazykové dovednosti, které pomohou studentům ve studiu jejich oboru. Zároveň se studenti v kurzu seznámí se specifiky jazyka používaného v akademickém prostředí, zejména při ústních prezentacích, simulovaných debatách a psaní (academic speech and writing).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (01.02.2024)

POVINNÁ LITERATURA:

Aktualizované a didaktizované texty k daným tématům budou pro registrované studenty postupně k dispozici na společné webové stránce. Materiály slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kursu Angličtina pro politology a nejsou určeny k dalšímu šíření.

 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Heywood, A. (2007): Politics. Palgrave, 3rd ed.

McLean, I. (2009): The Concise Oxford Dictionary of Politics. OUP.

McCarthy, M., O´Dell, F. (2008) : Academic Vocabulary in Use. CUP.

Hewings, M. (2012): Cambridge Academic English Upper Intermediate. CUP.

Hewings, M., Thaine, C. (2012): Cambridge Academic English Advanced. CUP.

Britská a americká periodika

 

PRO POTŘEBY ZOPAKOVÁNÍ GRAMATICKÝCH STRUKTUR:

Paterson, K., Wedge, R. (2013): Oxford Grammar for EAP. OUP.

Murphy, R. (2010): English Grammar in Use (fourth edition), CUP.

Hewings, M (2009): Advanced Grammar in Use (second edition), CUP.

Swan, M. (2005): Practical English Usage, 3rd ed, OUP.

The Oxford Collocations Dictionary for students of English.

 

www:

www.dictionary.com (on-line monolingual English dictionary)

http://dictionary.cambridge.org/

www.ldoce.online.com (on-line monolingual English dictionary)

www.bbc.news.co.uk, www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish

www.foreignpolicy.com

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (01.02.2024)

Seminář

Metoda: content-based language learning, task-based language learning

Studenti si osvojují slovní zásobu a jazykové dovednosti prostřednictvím četby odborných textů, autentických poslechů a simulovaných debat. Během hodin se klade důraz na komunikaci, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách, týmovou i individuální práci. Součástí semináře jsou i základy akademického psaní a využití AI nástrojů v akademické práci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (23.02.2024)

PODMÍNKY KE SLOŽENÍ ZKOUŠKY:

Zkouška z jazyka je kombinovaná, skládá se ze dvou písemných testů pokrývajících slovní zásobu klíčovou pro oblast politologie a mezinárodních vztahů a prověřujícího jazykové dovednosti získané v hodinách, odevzdání samostatné práce a účasti v týmové debatě.

Předpokladem postupu k závěrečné zkoušce je také včasné (tj. vždy k danému datu) plnění zadaných úkolů (např. tvorba vlastních glosářů (soupisů slovní zásoby) ke každému probíranému tématu, strukturovaná shrnutí zadaných textů, příprava argumentů k debatám, apod.). Vzhledem k charakteru předmětu se velmi doporučuje pravidelná účast v seminářích.

 

Hodnocené úkoly:

40% závěrečný test  20% midterm test  20% debata  15% samostatný úkol  5% práce v kurzu

 

Závěrečný test se bude skládat z úloh shrnujících látku LS:

I. Academic language and style

II. Academic reading

III. Graph description

IV. Developing a strong argument

 

      KLASIFIKACE 0-50 % = F, 51-60 % = E, 61-70 % = D, 71-80 % = C, 81-90 % = B a 91 % a více = A.

 A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami),

B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami),

C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb),

D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky),

E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky),

F - nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce). 

 

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (01.02.2024)

CURRICULUM PRO LETNÍ SEMESTR 

Skills

Argumentation and debating skills 

Listening and reproduction

Academic writing 

Describing visual information

AI literacy

 

Topics:

Elections, Electoral systems

Governments, systems and regimes

Democracy and democratic deficit

Political ideologies

Political parties and participation

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (01.02.2024)

Úspěšné absolvování kurzu JLB005, který je prerekvizitou pro tento kurz.

Vstupní jazykové znalosti na úrovni B2+ (upper-intermediate) podle Evropského referenčního rámce.