PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro sociology I - JLB001
Anglický název: English for Sociology I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 90 (90)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Vyučující: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB002
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (19.08.2023)
Aktuální informace pro ak. rok 2023-24
Kurzy AJ pro sociology probíhají prezenčně dle rozvrhu a harmonogramu akademického roku: tj. začínáme v pondělí 2. 10. 2023.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: účast v kurzu je podmíněna účastí na VSTUPNÍM TESTU
ADMINISTRACE VSTUPNÍHO TESTU: test je prezenční
DATUM KONÁNÍ: pondělí 18. 9. 2023
MÍSTO KONÁNÍ: nový kampus Jinonice, místnost: B103B
ČAS: studenti si mohou vybrat ze 3 dopoledních termínů (do naplnění kapacity/max. 50 lidí na jeden termín) - 9:30 - 10:10, 10:20 - 11:00, 11:10 - 11:50
ZÁPIS NA TEST: Na test je třeba se zapsat v SIS – do předmětu Vstupní test z angličtiny pro ISS (JLB099), kde najdete další informace a potřebné údaje
(Zápis na test je otevřen od 4.9. od 10:00 a skončí 17.9. ve 20:00.)

Výsledek testu bude oznámen nejpozději 19.9. ve 20:00; jmenný seznam přijatých studentů bude vyvěšen v Souborech předmětu JLB099.
ZÁPIS DO PŘEDMĚTU AJ PRO SCLG I bude otevřen ve středu 20.9. ve 12:00 (zapisovat se mohou pouze přijatí studenti).

Cvičnou sadu k přípravě na tento test (tzv. C-test) najdete na webových stránkách https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/pro-uchazece v oddíle: Pro uchazeče/bakalářské a magisterské studium/Pro přijaté studenty ISS: Příprava na rozřazovací test.

Kurz je určen především studentům bakalářského studia sociologie, jejichž angličtina je na vyšší středně pokročilé úrovni, tj. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce (viz https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti). Hlavní role je připisována práci s anglickými autentickými texty, skupinové práci na krátkodobých projektech s důrazem na rozšiřování odborné a akademické slovní zásoby, formální slovní projev a v neposlední řadě na rozvoj schopnosti reflektovat, co v učení se odbornému jazyku pomáhá.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (12.09.2023)

Kurz si klade za cíl překlenout rozdíl mezi středoškolskou znalostí a potřebami vysokoškolského studenta.
Nabízí rozvoj komunikačních a jazykových dovedností, které studentům pomohou ve studiu jejich oboru a umožní jim dobře obstát při studijních či pracovních zkušenostech v anglicky mluvící komunitě (budování akademické a odborné slovní zásoby pro daný obor, kultivace formálního projevu slovem i písmem).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (12.09.2023)

Studijní materiály a didaktizované texty k daným tématům budou pro registrované studenty v průběhu kurzu vždy včas k dispozici.
Vyučující přinese pracovní listy na seminář, poté budou k dispozici v systému Moodle.
Materiály slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro sociology I. a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Užitečné odkazy:
http://englishforuniversity.com/
http://www.academicenglishuk.com/
http://www.uefap.com/
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
www.bbc.news.co.uk, www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.socscidiss.bham.ac.uk/ (Companion for Undergraduate Dissertations (Sociology, Anthropology, Politics, Social Policy, Social Work and Criminology), "A survival guide to coping with your dissertation")

Slovníky:
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
http://dictionary.reference.com/
http://oxforddictionary.so8848.com/ (Online OXFORD Collocation Dictionary of English)

Jazykové příručky:
Hewings, M. (2009): Advanced Grammar in Use (second edition), CUP.
Vince, M. (2003): Advanced Language Practice with key, Macmillan Publishers Limited.
Hewings, M., Thaine, C. (2012): Cambridge Academic English Advanced. CUP.
McCarthy, M., O´Dell, F. (2008) : Academic Vocabulary in Use. CUP.
Swan, M. (2005): Practical English Usage, 3rd ed, OUP.

Jazykové korpusy:
http://corpus.byu.edu/coca

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (12.09.2023)
Semináře budou probíhat v anglickém jazyce.
Hlavní role je připisována práci s anglickými autentickými mateirály (content-based language learning) s konkrétním výstupem (task/project-based learning); jazyk a akademické dovednosti budeme rozvíjet především pomocí čtení odborných textů, sledováním videí, poslechem promluv odborníků, diskusí k dané problematice a písemným shrnutím obsahu. Studenti budou mít příležitost pracovat individuálně (např. na psaní akademického shrnutí odborného textu a abstraktu k prezentaci), ve dvojicích i ve skupinách, a spolupracovat na krátkodobých projektech (formální prezentaci). Procvičování gramatiky bude ponejvíce předmětem samostudia (podle individuálních potřeb studentů).
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (12.09.2023)

Udělení zápočtu je výsledkem průběžného hodnocení (jinými slovy: je dáno hodnocením práce v hodinách a domácí přípravy/úkolů) a formálního hodnocení (písemného testu).

PŘI ZÁPOČTOVÉM HODNOCENÍ BUDE BRÁN ZŘETEL NA:
(i) úroveň jazykového portfolia - odevzdaných písemných úkolů/domácí přípravy
(ii) kvalitu prezentace (včetně písemné složky) 
(iii) výsledek kontrolního písemného testu v průběhu semestru (61% = úspěšné splnění; pokud student v testu neuspěje, náhradní termín bude umožněn ve zkouškovém období)

- - -

Seminář předpokládá pravidelnou docházku a aktivní účast. V případě nepřítomnosti je na odpovědnosti studenta, aby si zmeškanou látku doplnil a sledoval aktuální informace. 
Předepsané studijní povinnosti je třeba plnit ke stanovenému datu.
Více informací o kurzu a požadavcích najdete na nástěnce kurzu v Moodle: Course Programme(Přístupové údaje obdrží studenti v prvním týdnu výuky.)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (12.09.2023)

V 80minutovém JAZYKOVÉM BLOKU BUDEME:

(i) zabývat se vybranými společenskovědními tématy a dovednostmi/oblastmi akademické angličtiny (věnovat se vybraným texty a k nim vytvořeným cvičením);
(ii) pracovat na skupinových projektech;
(iii) prezentovat výsledky práce v hodině s krátkou reflexí.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (29.08.2023)

Zápis do kurzu je podmíněn účastí na vstupním testu v pondělí 18. září 2023.

K testu je nutné se zapsat. Zapisujte se v SIS do předmětu Vstupní test z angličtiny pro ISS (JLB099).

Pokud se student nemůže testu z vážných důvodů zúčastnit (např. z důvodu nemoci), je třeba co nejdříve kontaktovat vyučující a domluvit další postup.

Cvičnou sadu k přípravě na tento test (tzv. C-test) najdete na webových stránkách https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/pro-uchazece v oddíle: Pro uchazeče/bakalářské a magisterské studium/Pro přijaté studenty ISS: Příprava na rozřazovací test.

Studenti musejí být na středně pokročilé úrovni (B2).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK