PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Makroekonomie II - JEB010
Anglický název: Macroeconomics II
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 185 / 100 (156)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Mgr. Anna Umlaufová
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JEB115
Prerekvizity : JEB009
Záměnnost : JEB115
Je neslučitelnost pro: JEB115
Je prerekvizitou pro: JEB124
Je záměnnost pro: JEB115
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (16.04.2019)
Tento kurz navazuje na kurz Makroekonomie I. Přechází se v něm od statické a komparativně statické analýzy k jednoduché dynamizaci. V první části je popsáno mezičasové rozpočtové omezení a tvorba očekávání v ekonomice. Ve druhé části (3. až 9. týden) jsou vysvětlena nosná témata makroekonomické teorie ve druhé půlce 20. století - agregátní nabídka, inflace a nezaměstnanost, otevřená ekonomika. Ve třetí části (10. až 12. týden) jsou zkoumány základní modely spotřeby, investic a hospodářského růstu. V závěru kurzu jsou krátce shrnuty některé problémy hospodářské politiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (22.02.2012)

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilejšími makroekonomickými teoriemi.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (18.09.2012)

[1] Cahlík, Hlaváček, Seidler: Makroekonomie. Skripta Karolinum 2010.
[2] Mankiw: Macroeconomics, Worth Publishers, 2003
[3] Burda-Wyplosz: Macroeconomics, a European Text. 1993.
[4] Barro: Macroeconomics. Fourth Edition. 1993

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (10.02.2021)

Přednášky a semináře, v letním semestru 2021 prostřednictvím zoom 
 https://cesnet.zoom.us/j/95052394578

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (31.01.2022)
Úspěšné splnění jednoho midtermu (40 b.) a finálního testu (40 b.). Dodatečné body za domácí ukoly (10 b.) a za aktivitu na seminářích formou kvízů (10 b.). Hranice pro úspěšné složení zkoušky 50 bodů, pro známku D 60 bodů, pro C 70 bodů, pro B 80 bodů a pro A 90 bodů.
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (18.02.2013)

(1) Očekávání v ekonomice: Adaptivní očekávání. Teorie racionálních očekávání. Teorie efektivních trhů.
(2) Základní modely agregátní nabídky - Modely hospodářského cyklu: Friedmanův model a Lucasův model. Model s nepružnými cenami.

(3) Teorie reálného hospodářského cyklu I: Ekonomika Robinsona Crusoe. Mezičasové rozpočtové omezení: Rozpočtové omezení domácností a soukromého sektoru. Rozpočtové omezení veřejného sektoru a veřejný dluh. (Viz [3] kap. 2,3,4,5.)
(4) Teorie reálného hospodářského cyklu II: Chování domácností při existenci trhu zboží a trhu zapůjčitelných fondů. Základní model vyčišťujících se trhů. (Viz [3] kap. 2,3,4,5.), Využití teorie reálného hospodářského cyklu v modelu AD-AS. Hodnocení teorie reálného hospodářského cyklu.
(5) Nová keynesiánská teorie: Nominální rigidity. Reálné rigidity. Hospodářský cyklus v novém keynesiánském modelu. Hodnocení nového keynesiánského modelu.
(6) Model DAD-DAS: Křivka dynamické AS. Křivka dynamické AD. Poptávkové šoky v modelu DAD-DAS. Nabídkové šoky v modelu DAD-DAS.
(7) Inflace: Inflace a míra růstu peněz. Urokové míry a reálné peněžní zůstatky. Hyperinflace. Náklady inflace. Recese jako léčba inflace. (Viz [3] kap. 7,8.)
(8) Nezaměstnanost: Definice a měření nezaměstnanosti. Statická interpretace nezaměstanosti. Dynamický přístup k nezaměstnanosti. Náklady nezaměstanosti. Strukturalistická hypotéza a hypotéza hystereze. (Viz [2] kap. 5, [3] kap. 6.)
(9) Spotřeba: Keynesiánská spotřební funkce a její empirické ověřování. Likviditní omezení při mezičasovém spotřebitelském výběru. Socio- psychologická hypotéza spotřeby. Hypotéza životního cyklu. Hypotéza permanentního důchodu. (Viz [2] kap. 4.)
(10) Investice: Investice do fixního kapitálu. Investice do bytové výstavby. Investice do zásob. (Viz [2] kap 4.)
(11) Hospodářský růst: Solowův model růstu. Úspory, růst a hospodářská politika. Účetnictví hospodářského růstu. (Viz [2] kap. 6.)
(12) Hospodářská politika: Stabilizační politika. Politiky nabídkové strany. (Viz [2] Part V.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK