PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Mořské a vodní právo - HV1664
Anglický název: The Law of Seas and Waters
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., Ph.D.
Vyučující: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (07.02.2019)
Volitelný předmět „Mořské a vodní právo“ je určen studentům 2. až 5. ročníku Právnické fakulty UK jako součást modulu „Právo a ekologie“ nabízeného Katedrou práva životního prostředí. Zaměřuje se na právní režim využívání a ochrany vod jako jedné z nejvýznamnějších složek životního prostředí, a to jak sladkých, tak slaných, průřezově všemi úrovněmi právní úpravy, od mezinárodní přes evropskou po vnitrostátní. Studentům budou vyloženy nejvýznamnější věcné souvislosti ochrany vod, právní režim vod, včetně otázek vlastnických, právní regulace nejvýznamnějších způsobů využívání vod a jejich ochrana před negativními vlivy, zejména před znečišťováním z antropogenních zdrojů, včetně ochrany v rámci ochrany jiných složek životního prostředí. Pozornost bude věnována i možným negativním účinkům vod a ochraně před nimi. Závěrečná přednáška se zaměří na aktuální problémy vodního práva v České republice.


Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (07.02.2019)

Základní podmínkou připuštění k testu je účast nejméně na 5 z celkem 10 přednášek!

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (07.02.2019)

 

Rozsah a průběh výuky: přednáška 2 hodiny týdně, 2 kredity, zakončen testem a kolokviem

 

 

 

Přednášející:

 

 

 

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. (odborný asistent KPŽP)

 

JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. (odborná asistentka KPŽP)

 

 

 

Přednášky:    čtvrtek 14,00 – 16,00 - místnost 103

 

 

 

 

 

Rozpis témat jednotlivých přednášek:

 

 

 

1.         28.2.                Věcné a právní souvislosti využívání a ochrany vod (JUDr. Žákovská)

 

2.         7.3.                  Právní režim oceánů (JUDr. Žákovská)

 

3.         14.3.                Využívání oceánů k plavbě a otázky související (JUDr. Žákovská)

 

4.         21.3.                Ochrana moří před znečišťováním (JUDr. Žákovská)

 

5.         28.3.                Právní režim sladkých vod (JUDr. Sobotka)

 

6.           4.4.                Využívání sladkých vod a otázky související (JUDr. Sobotka)

 

7.         11.4.               Ochrana sladkých vod před znečišťováním (JUDr. Sobotka)

 

            18.4.                Děkanský den – výuka neprobíhá !

 

8.         25.4.               Problém znečišťování vod plasty a možnosti jeho právníhořešení (JUDr. Žákovská)

 

9.          2.5.                 Adaptace na klimatické změny z hlediska ochrany vod (JUDr. Sobotka)

 

10.         9.5.                Ochrana před negativními účinky vod (JUDr. Sobotka)

 

11.       16.5.                Závěrečný test – předtermín

 

 

 

Další dva termíny testů budou vždy ve čtvrtek …. června a … září 2019.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 50%.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (07.02.2019)

 

Literatura:

 

 

 

Damohorský, M. a kolektiv. Právo životního prostředí, 3.vydání, C.H.Beck Praha 2010

 

 

 

Šturma, P. – Damohorský, M. – Ondřej, J. – Smolek, M. - Zástěrová, J.: Mezinárodní právo životního prostředí - 1. díl – Obecná část, IFEC, Praha 2004  (dotisk 2008)

 

 

 

Damohorský-Šturma-Ondřej-Zástěrová-Smolek-Sobotka-Stejskal-Žákovská: Mezinárodní právo životního prostředí II.díl-Zvláštní část. Nakladatelství Eva Rozkotová-IFEC, Beroun 2008

 

 

 

Birnie P. –  Boyle A.: International Law and the Environment. Second Edition,2002, Oxford University Press

 

 

 

Žákovská, K.: Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu, PF UK Praha 2010.

 

 

 

Griffel, A. – Rausch, H. – Damohorský,M. - Stejskal,V.: Wasser und Recht, PF UK Praha a UNI Zuerich 2010.

 

 

 

Průchová, I. – Hanák, J. a kol.: Voda v právních vztazích, AUB Iuridica, Masarykova Univerzita, Brno 2014

 

 

 

Horáček, Z. – Král, M. - Strnad, Z. – Vytejčková.,V.: Vodní zákon s komentářem, 3. Vydání, Sondy, Praha 2015.

 

 

 

Strnad Z. a  kol.: Vodní právo,  Fakulta rybářství a ochrany vod, JČU České Budějovice, 2015

 

 

 

Damohorský, M. – Franková, M. – Sobotka, M. (eds.): Půda, voda, krajina – adaptace na klimatické změny z pohledu práva. Beroun: Eva Rozkotová, 2017.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK