PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Právo životního prostředí Evropské unie - HP3022
Anglický název: EU Environmental Law
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Prerekvizity : HP1323
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (30.01.2018)

Právo životního prostředí je v Evropské unii považováno za samostatný právní obor. V současné době je nejen velmi rozsáhlým souborem environmentálních norem, ale také nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím národní legislativu v oblasti práva životního prostředí v členských státech. Lze se dokonce setkat s diskusemi na téma, zda má v současné době národní zákonodárce ještě vůbec prostor pro formulování vlastních norem práva životního prostředí či zda se tvorba environmentálního práva v členských zemích prakticky zúžila na transpozici komunitárního práva. V souvislosti s tím se objevuje celá řada problémů. Z tohoto důvodu je potřeba při studiu práva životního prostředí věnovat právu životního prostředí v EU náležitou pozornost, protože bez znalostí těchto souvislostí lze jen stěží pochopit národní legislativu v této oblasti. Je nezbytně nutné, aby studenti právnické fakulty získali maximum informací a osvojili si znalosti v oboru, který je součástí platného právního řádu ČR. Výběrový předmět právo životního prostředí v EU (5. 7. a 9.semestr) doplňuje předmět právo životního prostředí (8 a 9. semestr) a umožňuje studentům PF prohloubit si znalosti z oboru právo životního prostředí. Výuka bude probíhat srovnávací metodou a zařazena bude i evropská soudní judikatura.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (30.01.2018)

Právo životního prostředí Evropské unie

Zimní semestr - akademický rok 2017/2018

 

Výběrový předmět pro 5. , 7. a 9.semestr: přednášky úterý 16.00 – 18,00, místnost č. 100

 

Garant předmětu:  Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc., JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.

 

Garantující pracoviště: Katedra práva životního prostředí

 

Vyučující a zkoušející: Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, PhD., JUDr. Michal Sobotka, PhD., JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. (náměstek ministra zahraničních věcí), JUDr.  Martina Franková, PhD.

 

Oborové zařazení: právo životního prostředí, unijní právo

 

Forma zakončení předmětu: ústní zkouška

 

ROZPIS PŘEDNÁŠEK:

 

1. Prameny práva ŽP, instituce, nástroje ochrany, legislativní proces, vynucování práva, význam judikatury SD EU– 10.10. 2017, JUDr. Smolek

 

2. Ekologická politika EU a její postavení ve vztahu k ostatním unijním politikám. Význam, principy a postavení práva EU jako nástroje ekologické politiky – 17. 10. 2017,

Prof. Damohorský

 

3. Ekologicko-právní odpovědnost v právu EU – 24.10.2017, Doc. Stejskal

 

4. Právo na informace a účast veřejnosti – 31.10. 2017,  JUDr. Franková

 

5. Posuzování vlivů na životní prostředí – 7.11. 2017, JUDr. Sobotka

 

6. Právní úprava ochrany vod – 14.11.2017, JUDr. Sobotka

 

7. Právní úprava odpadového hospodářství  - 21.11. 2017,  JUDr. Sobotka

 

8. Právní úprava ochrany přírody a biodiverzity  – 28.11. 2017, Doc. Stejskal

 

9. Posuzování vlivů na soustavu NATURA 2000 – 5.12. 2017, Doc. Stejskal

10. Právní úprava regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy– 12.12. 2017, Doc. Stejskal

 

ZMĚNA PŘEDNÁŠEJÍCÍHO JE VYHRAZENA

 

ZKOUŠKOVÉ OKRUHY:

 

1. Předmět, význam a postavení práva životního prostředí v právu EU včetně vztahu k politikám EU a základním svobodám

2. Primární prameny práva EU z hlediska ochrany ŽP  

3. Cíle, základní principy, podmínky a nástroje ochrany ŽP v právu EU

4. Prameny práva ŽP, legislativní proces

5. Vynucování práva, význam judikatury SD EU

6. Orgány EU a organizace a jejich působnost v oblasti práva ŽP

7. Ekologicko-právní odpovědnost

8. Právo na informace a přístup veřejnosti do řízení o ŽP

9. Posuzování vlivů na životní prostředí

10. Ochrana přírody a biodiverzity

11. Obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin

12. Posuzování vlivů na soustavu NATURA 2000

13. Ochrana vod

14. Nakládání s odpady

15. Nakládání s vybranými výrobky

 

V rámci ústní zkoušky se bude vyžadovat orientace v přednášených pramenech  i v základní judikatuře k tématům.

 

LITERATURA K PŘEDMĚTU:

 

Povinná:

Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání, C.H.Beck Praha 2010

Jans, J.H. – Vedder, H.H.B.: European Environmental Law: after Lisbon. 4. Vydání, Europa Law Publishing, Groningen 2011

Doporučená:

Tichý, L. - Arnold, R. - Zemánek,J, - Král,R.: Evropské právo. 4. vydání, C.H.Beck Praha 2010

Kružíková E.,Adamová, E., Komárek, J.: Právo životního prostředí ES - praktický průvodce. Nakladatelství Linde Praha 2003.

Smolek, M., Tichá, T.: Prameny práva životního prostředí. 1.-3.díl. IFEC Praha 2002 (jen úvodní předmluvy).

Stejskal,V. : Úvod do právní úpravy ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Linde Praha, 2006.

Smolek,M. : Prosazování práva životního prostředí. AUCI č.1/2005

SAGIT: Úplné znění 2012 – Evropské právo po Lisabonské smlouvě – základní dokumenty

OBSAH, POSTAVENÍ A CÍL PŘEDMĚTU:

Právo životního prostředí je v Evropské unii považováno za samostatný právní obor. V současné době je nejen velmi rozsáhlým souborem environmentálních norem, ale také nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím národní legislativu v oblasti práva životního prostředí v členských státech. Lze se dokonce setkat s diskusemi na téma, zda má v současné době národní zákonodárce ještě vůbec prostor pro formulování vlastních norem práva životního prostředí či zda se tvorba environmentálního práva v členských zemích prakticky zúžila na transpozici komunitárního práva. V souvislosti s tím se objevuje celá řada problémů. Z tohoto důvodu je potřeba při studiu práva životního prostředí věnovat právu životního prostředí v EU náležitou pozornost, protože bez znalostí těchto souvislostí lze jen stěží pochopit národní legislativu v této oblasti. Je nezbytně nutné, aby studenti právnické fakulty získali maximum informací a osvojili si znalosti v oboru, který je součástí platného právního řádu ČR. Výběrový předmět právo životního prostředí v EU (5. 7. a 9.semestr) doplňuje předmět právo životního prostředí (8 a 9. semestr) a umožňuje studentům PF prohloubit si znalosti z oboru právo životního prostředí. Výuka bude probíhat srovnávací metodou a zařazena bude i evropská soudní judikatura.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK