PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Právo životního prostředí Evropské unie - HP3022
Anglický název: EU Environmental Law
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (30.01.2018)
Právo životního prostředí je v Evropské unii považováno za samostatný právní obor. V současné době je nejen velmi rozsáhlým souborem environmentálních norem, ale také nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím národní legislativu v oblasti práva životního prostředí v členských státech. Lze se dokonce setkat s diskusemi na téma, zda má v současné době národní zákonodárce ještě vůbec prostor pro formulování vlastních norem práva životního prostředí či zda se tvorba environmentálního práva v členských zemích prakticky zúžila na transpozici unijního práva. V souvislosti s tím se objevuje celá řada problémů. Z tohoto důvodu je potřeba při studiu práva životního prostředí věnovat právu životního prostředí v EU náležitou pozornost, protože bez znalostí těchto souvislostí lze jen stěží pochopit národní legislativu v této oblasti. Je nezbytně nutné, aby studenti právnické fakulty získali maximum informací a osvojili si znalosti v oboru, který je součástí platného právního řádu ČR. Výběrový předmět právo životního prostředí v EU doplňuje předmět právo životního prostředí I/II a umožňuje studentům PF prohloubit si znalosti z oboru právo životního prostředí. Výuka je zaměřena na rozbor právní úpravy EU na vybraných úsecích a její reflexi v právním řádu ČR a sousedních států (SR, Polsko, Rakousko, SRN). Výuka probíhá srovnávací metodou a důraz je kladen na rozbor evropská i národní soudní judikatury.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (19.09.2018)

 

ZKOUŠKOVÉ OKRUHY:

  

1. Předmět, význam a postavení práva životního prostředí v právu EU včetně vztahu k politikám EU a základním svobodám

 

2. Primární prameny práva EU z hlediska ochrany ŽP  

 

3. Cíle, základní principy, podmínky a nástroje ochrany ŽP v právu EU

 

4. Prameny práva ŽP, legislativní proces

 

5. Vynucování práva, význam judikatury SD EU

 

6. Orgány EU a organizace a jejich působnost v oblasti práva ŽP

 

7. Ekologicko-právní odpovědnost

 

8. Právo na informace a přístup veřejnosti do řízení o ŽP

 

9. Posuzování vlivů na životní prostředí

 

10. Ochrana přírody a biodiverzity

 

11. Obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin

 

12. Posuzování vlivů na soustavu NATURA 2000

 

13. Ochrana vod

 

14. Nakládání s odpady

 

15. Nakládání s vybranými výrobky

 

16. Ochrana ovzduší a klimatického systému Země

 

  

V rámci ústní zkoušky se bude vyžadovat orientace v přednášených pramenech i v základní judikatuře k tématům.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (19.09.2018)

 

Právo životního prostředí Evropské unie

 

Zimní semestr - akademický rok 2018/2019

 

 

 

Výběrový předmět pro 5. , 7. a 9.semestr: přednášky úterý 16.00 – 18,00, místnost č. 100

 

 

 

Garant předmětu:  Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc., JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.

 

 

 

Garantující pracoviště: Katedra práva životního prostředí

 

 

 

Vyučující a zkoušející: Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, PhD., JUDr. Michal Sobotka, PhD., JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. (náměstek ministra zahraničních věcí), JUDr.  Martina Franková, PhD.

 

 

 

Oborové zařazení: právo životního prostředí, unijní právo

 

 

 

Forma zakončení předmětu: ústní zkouška

 

 

 

ROZPIS PŘEDNÁŠEK:

 

 

 

1. Prameny práva ŽP, instituce, nástroje ochrany, legislativní proces, vynucování práva, význam judikatury SD EU – 9. 10. 2018, JUDr. Smolek

 

 

 

2. Ekologická politika EU a její postavení ve vztahu k ostatním unijním politikám. Význam, principy a postavení práva EU jako nástroje ekologické politiky – 16. 10. 2018,

 

Prof. Damohorský

 

 

 

3. Ekologicko-právní odpovědnost v právu EU –  23. 10. 2018, Doc. Stejskal

 

 

 

4. Právo na informace a účast veřejnosti –  30. 10. 2018,  JUDr. Franková

 

 

 

5. Posuzování vlivů na životní prostředí –  6. 11. 2018, JUDr. Sobotka

 

 

 

6. Právní úprava ochrany vod – 13. 11. 2018, JUDr. Sobotka

 

 

 

7. Právní úprava odpadového hospodářství  –   20. 11. 2018,  JUDr. Sobotka

 

 

 

8. Právní úprava ochrany přírody a biodiverzity  –  27. 11. 2018, Doc. Stejskal

 

 

 

9. Posuzování vlivů na soustavu NATURA 2000 –  4. 12. 2018, Doc. Stejskal

 

 

10. Právní úprava regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy– 11. 12. 2018, Doc. Stejskal

 

 

 

11. Právní úprava ochrany ovzduší a klimatického systému Země – 18. 12. 2018, JUDr. Sobotka

 

 

 

 

 

ZMĚNA PŘEDNÁŠEJÍCÍHO JE VYHRAZENA

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (14.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 50%.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (19.09.2018)

LITERATURA K PŘEDMĚTU:

 

Povinná:

Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání, C.H.Beck Praha 2010

Jans, J.H. – Vedder, H.H.B.: European Environmental Law: after Lisbon. 4. Vydání, Europa Law Publishing, Groningen 2011

Doporučená:

Tichý, L. - Arnold, R. - Zemánek,J, - Král,R.: Evropské právo. 4. vydání, C.H.Beck Praha 2010

Kružíková E.,Adamová, E., Komárek, J.: Právo životního prostředí ES - praktický průvodce. Nakladatelství Linde Praha 2003.

Smolek, M., Tichá, T.: Prameny práva životního prostředí. 1.-3.díl. IFEC Praha 2002 (jen úvodní předmluvy).

Stejskal,V. : Úvod do právní úpravy ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Linde Praha, 2006.

Smolek,M. : Prosazování práva životního prostředí. AUCI č.1/2005

SAGIT: Úplné znění 2012 – Evropské právo po Lisabonské smlouvě – základní dokumenty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK