PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Římské právo a základy novodobého práva soukromého I - HP0401
Anglický název: Roman Law and the Foundations of Modern Private Law I
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP3053
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Třída: římské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Římské právo
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP0404, HP0008, HP0402, HP0403
Anotace
Cílem předmětu je podat ucelený výklad o soukromém právu římském jakožto právním řádu, na jehož základě se historicky formovalo kontinentální, a také české soukromé právo. Z toho důvodu se obsah předmětu zaměřuje na pochopení a fungování základních institutů a principů římského soukromého práva, které se stalo předobrazem moderního soukromého práva, jehož výklad pokračuje v dalších ročnících studia. Při výuce římského práva je proto kladen důraz zejména právo majetkové (zejm. věcná práva, obligační právo, dědické právo), které z římského práva nejvíce ovlivnilo obsah a strukturu moderního soukromého práva. Nedílnou součástí předmětu je zvládnutí základní terminologie soukromého práva. Výklad látky je hojně prokládán původní kazuistikou, která ilustruje fungování právních institutů na praktických příkladech.

Předmět je zahájen seznámením se základními státoprávními reáliemi starověkého Říma, stejně jako s prameny římského práva, jejichž znalost je podstatná pro pochopení dalšího výkladu římskoprávní materie. Studenti jsou v této souvislosti obeznámeni se základním metodikou práce s prameny a orientaci v nich. V tomto kontextu jsou také obeznámeni se základními pojmy, jako ius civile, ius honorarium, ius gentium a ius naturale. Při výkladu pramenů je důraz zejména na prétorský edikt, republikovou legislativu, význam a činnost jurisprudence a Corpus iuris civilis.

Dle tradiční systematiky začíná výklad právní materie právem osob a rodinným právem jakožto úvodem do práva majetkového a obecných nauk právních. Studenti jsou seznámeni s koncepcí právní subjektivity a svéprávnosti, s principem personality práva, příbuzenstvím, právní povahou manželství a také s dalšími specifickými instituty této oblasti práva (noxální ručení, adejktické žaloby ad.).
Těžiště celého předmětu spočívá ve výkladu majetkového práva, tedy věcných práv, obligačního práva a dědického práva. V oblasti věcných práv je výklad soustředěn na vysvětlení pojmu vlastnictví, a to zejména v kontextu držby (possessio) a věcných práv k věci cizí, zejména pak služebností (servitutes). Studenti jsou seznámeni se základními principy originárních a derivativních způsobů nabývání vlastnictví, a to s důrazem na problematiku aplikace principu nemo plus iuris. V rámci pojednání o držbě je zdůrazněn vztah mezi základními pojmy: držba (possessio) – detence (possessio naturalis) – vlastnictví (dominium), a dále pak je podrobně rozebrána problematika ochrany držby (interdicta) a ochrany vlastnictví (rei vindicatio, actio negatoria ad.) včetně jejich vzájemného vztahu, stejně jako ochrana tzv. bonitárního vlastnictví a domnělého vlastnictví (actio Publiciana).

V oblasti dědického práva je výklad rozčleněn na pojednání o principech intestátní a testamentární posloupnosti, včetně jejich vzájemné provázanosti (zejm. posloupnost proti testamentu, ochrana neopomenutelných dědiců). Důraz je položen na vysvětlení základních principů univerzální sukcese, mimo jiné v kontextu institutů singulární sukcese (dědické odkazy) a dalších institutů nabývání mortis causa.

Výklad hmotněprávních institutů je doplněn výkladem o základních principech procesního práva, které historicky stojí v základech římského práva. Je zdůrazněn význam žalob (actiones) ve vývoji římského práva a jejich vztah k formování subjektivních práv, prolínání institutů hmotného a procesního práva ve vývoji právního vztahu, je pojednáno o zahájení a průběhu civilního řízení, účincích litiskontestace a soudního rozhodnutí, stejně jako o základech exekuce.

Z oblasti obecných nauk je v rámci výuky pojednáno o obecných principech právního jednání a vývoje právních vztahů (neplatnost a naříkatelnost právního jednání, error a jeho druhy ad.). Obecné nauky jsou vykládány jako úvodní část práva obligačního, a to zejména z důvodů propedeutických.

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (04.05.2023)
Metody výuky

Přednášky budou probíhat presenční formou v m. č. 100. Ve třech etapách (k 30. říjnu, 27. listopadu a 20. prosinci) budou zveřejněny nahrávky odpřednášených témat z předchozích akademických let.

 

Seminární výuka bude kontaktní, pokud by byla kontaktní výuka znemožněna, bude organisována prostřednictví on-line seminářů. Neurčí-li vyučující jinak, základním komunikačním kanálem pro sdílení materiálů bude systém Moodle.

Poslední úprava: Šejdl Jan, JUDr., Ph.D. (29.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

1. Klasifikovaný zápočet je udělen na základě úspěšného absolvování písemného testu z látky přednášené v zimním semestru.

2. Zápočtové testy jsou organizovány jednotně pro všechny studenty daného předmětu. V jiný, než vypsaný termín není možné test konat a jeho splnění nelze nahradit jinou formou. Přihlášení na test probíhá prostřednictvím informačního systému. Zveřejnění výsledků testu probíhá přes informační systém a samotné zveřejnění výsledků daného termínu testu je potvrzeno na elektronické nástěnce katedry (v informačním systému). V akademickém roce bude vypsáno šest termínů zápočtových testů, a to pět termínů v zimním zkouškovém období a jeden v průběhu letního semestru. Další termíny nebudou přidány.

3. Zápočtový test je koncipován formou znalostního testu, který se skládá z 20 otázek. K udělení zápočtu je třeba správně zodpovědět nejméně 15 otázek, kdy 20 a 19 správně zodpovězených otázek je klasifikováno známkou 1; 18 a 17 správně zodpovězených otázek známkou 2; 16 a 15 správně zodpovězených otázek je klasifikováno známkou 3. Během semestru může student získat na základě úspěšného splnění dvou seminárních úkolů k dobru nejvíce 2 body, které mu budou započteny do celkového výsledku každého jeho zápočtového testu, který student na konci semestru v jednotlivých termínech absolvuje. Seminární úkoly plní studenti ve svých seminárních skupinách, a to dle zadání vyučujícím skupiny. Konkrétní podobu seminárních úkolů, i s termíny jejich konání, oznámí vyučující s předstihem na svém semináři. Náhradní termíny na plnění seminárních úkolů se nevypisují.

4. Zápočtový test trvá vždy 30 minut.

5. Studentům není dovoleno, aby při psaní zápočtového testu používali jakékoli právní nebo jiné texty, ani jiné pomůcky.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.06.2023)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Prameny práva

-        Právo osob

-        Věcná práva

-        Procesní právo

-        Obecné nauky

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (04.05.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      J. Kincl, V. Urfus, M. Skřejpek. Římské právo. C.H. Beck. Praha. 1995.

2.      M. Skřejpek. Římské soukromé právo. Systém a instituce. Aleš Čeněk. Plzeň. 2017.

3.      D. Falada. Recepce římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2016.

4.      Kompendium z římského práva, KDP PFUK (dokument PDF; v aktuální verzi ke stažení v IS)

5.      Seminární praktikum z římského práva, KPD PFUK (dokument PDF; v aktuální verzi ke stažení v IS)

6.      Principy římského práva, KPD PFUK (dokument PDF; v aktuální verzi ke stažení v IS)

Ostatní literatura:

1.      M. Skřejpek. Římské právo v datech. C. H. Beck. Praha. 1997.

2.      M. Skřejpek. Poodkryté tváře římského práva. Havlíček BRAINTEAM. Praha. 2006.

3.      M. Skřejpek. Ius et religio, právo a náboženství ve starověkém Římě. Pelhřimov. 1999.

4.      M. Skřejpek. Prameny římského práva. ORAC. Praha. 2004.

5.      M. Skřejpek. Lex et ius. Právo a zákony antického Říma. Plzeň, A. Čeněk, 2018.

6.      M. Skřejpek; P. Bělovský, J. Šejdl, D. Falada; Římské právo v občanském zákoníku, Auditorium: Praha 2017

7.      Bělovský, P. Usucapio: Vydržení v římském právu, Auditorium: Praha 2018

8.      Iustiniani institutiones (překl. P. Blaho, M. Skřejpek.). Karolinum. Praha. 2010.

9.      Digesta seu pandactae. Tomus I, Fragmenta selecta (překl. M. Skřejpek, P. Blaho). Karolinum. Praha. 2015.

10.   Digesta seu pandactae. Tomus II, Fragmenta selecta (překl. M. Skřejpek, P. Černoch, K. Žytková). Karolinum. Praha. 2019.

11.   Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách (překl. J. Kincl). Plzeň. 2007.

12.   L. Heyrovský. Dějiny a systém soukromého práva římského. Praha. 1910 (případně jiné vydání).

13.   J. Vančura. Úvod do studia soukromého práva římského. Praha. 1923.

14.   V. Urfus. Historické základy novodobého práva soukromého. C. H. Beck. Praha. 2001.

15.   M. Skřejpek. Latinsko-český slovníček římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2012.

16.   M. Skřejpek, P. Bělovský, D. Falada, J. Šejdl. Případy z římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2018.

17.   Zimmermann, R. The Law of Obligations: Roman foundations of the Civilian Tradition, Oxford university Press 1996

18.   Du Plessis, P.; Ando, C.; Tuori, K. The Oxford Handbook of Roman Law and Society, Oxford University Press 2016

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (04.05.2023)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aHPOP3053p1

Okruhy studentů
M.P.1.P
Út 03.10.2023 10:00 - 11:30 přednáška Úvod, prameny práva prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Út 10.10.2023 10:00 - 11:30 přednáška Prameny práva prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Út 17.10.2023 10:00 - 11:30 přednáška Právo osob I JUDr. David Falada, Ph.D. Nebude probíhat presenčně (17. října - immatrikulace), nahrazena zveřejněnou nahrávkou starší přednášky.
Út 24.10.2023 10:00 - 11:30 přednáška Právo osob II JUDr. David Falada, Ph.D.
Út 31.10.2023 10:00 - 11:30 přednáška Věcná práva I prof. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
Út 07.11.2023 10:00 - 11:30 přednáška Věcná práva II prof. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
Út 14.11.2023 10:00 - 11:30 přednáška Věcná práva III prof. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
Út 21.11.2023 10:00 - 11:30 přednáška Věcná práva IV JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Út 28.11.2023 10:00 - 11:30 přednáška Věcná práva V JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Út 05.12.2023 10:00 - 11:30 přednáška Obecné nauky I prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Út 12.12.2023 10:00 - 11:30 přednáška Obecné nauky II prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Út 19.12.2023 10:00 - 11:30 přednáška Základy civilního procesu prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK