PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Právo životního prostředí II - HP0392
Anglický název: Environmental Law II
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 39
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Vyučující: Mgr. Adéla Brťková
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.
Mgr. Tereza Fabšíková
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Třída: právo životního prostředí
Kategorizace předmětu: Právo > Právo životního prostředí
Korekvizity : HP0391, HP0703
Je korekvizitou pro: HP0014
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Právo životního prostředí, jeho postavení, ústavní základy, právní principy, prameny právní úpravy. Základy mezinárodního práva životního prostředí, základy unijního práva životního prostředí.  Orgány veřejné správy ochrany životního prostředí.  Právní úprava odpovědnosti v oblasti ochrany životního prostředí, deliktní odpovědnost, odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Právní úprava průřezových nástrojů ochrany životního prostředí (územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí (SEA, EIA), integrovaná prevence (IPPC). Jednotlivé právní úpravy  ochrany složek a ekosystémů (ovzduší, voda, půda, lesy, příroda a krajina, živočichové, rostliny), jednotlivé právní úpravy zdrojů ohrožování (odpady, obaly, chemické látky, průmyslové havárie, geneticky modifikované organismy, atd.), vybrané činnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí (ochrana veřejného zdraví, zemědělství, energetika, hornictví, doprava, památková péče).  
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Zkouškové otázky

 

Obecná část:

 

 1.  Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle.

 2.  Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam).

 3.  Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny).

 4.  Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí.

 5.  Základní právní principy ochrany životního prostředí.

 6.  Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití).

 7.  Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce).

 8.  Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí.

 9.  Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy).

10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí.

11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí.

12. Právo na informace o životním prostředí.

13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role

      mezinárodního práva).

14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do

      národního práva).

15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí.

16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a

      jejich úloha v ochraně životního prostředí).

17. Česká inspekce životního prostředí (úloha, působnost a pravomoc).

18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí.

19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního

      prostředí.

20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního

      prostředí.

21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

22. Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA).

22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC).

 

Zvláštní část

 

 1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy).

 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické).

 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu.

 4. Ochrana klimatického systému Země v právu.

 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy).

 6. Ochrana kvality vod.

 7. Územní (plošná) ochrana vod.

 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět, cíl a prostředky ochrany).

 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky).

10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany).

11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů.

12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese.

13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli.

14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle).

15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny.

16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody.

17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody.

18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava.

19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny).

20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami.

21. Ochrana zvířat proti týrání.

22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje).

23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti).

24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady.

25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením.

26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami.

27. Prevence závažných havárií.

28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a

      vibracemi).

29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady).

30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství).

 

Poznámka: V rámci všech otázek je relevantní materií rovněž právní úprava veřejné správy a deliktní odpovědnosti na daném úseku.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  II.

Zimní semestr – akademický rok 2017/2018

 

 

Katedra práva životního prostředí

 

Výuka od 2. 10. 2017  do  22. 12. 2017 – 12 týdnů

 

Odborný garant předmětu: Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc.

 

Přednášky vždy ÚTERÝ 14,00 – 16,00 hodin, místnost č. 300

 

 

Rozpis přednášek

 

1/ Právní úprava ochrany ovzduší – Prof. Damohorský – 3. 10. 2017

 

2/ Právní úprava ochrany vod – JUDr.  Sobotka – 10. 10. 2017

 

3/ Právní úprava ochrany půdy – JUDr. Franková – 17. 10. 2017

 

4/ Právní úprava ochrany lesa – Prof. Damohorský – 24. 10. 2017

 

5/ Právní úprava ochrany přírody a krajiny – Doc. Stejskal – 31. 10. 2017

 

6/ Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva – Doc. Stejskal – 7. 11. 2017

 

7/ Právní úprava nakládání s odpady a obaly – JUDr. Sobotka – 14. 11. 2017

 

8/ Právní úprava ochrany před ionizujícím zářením (nový atomový zákon)

–   Prof. Damohorský – 21. 11. 2017

 

9/ Právní úprava nakládání s chemickými látkami a průmyslové havárie, ochrana před

    neionizujícím zářením – JUDr. Žákovská – 28. 11. 2017

 

10/ Právní úprava ochrany lidského zdraví a životního prostředí, hluk a vibrace, nakládání

    s geneticky modifikovanými organismy – JUDr. Franková – 5. 12. 2017

 

11/ Energetické, horní, zemědělské a dopravní právo ve vztahu k ochraně životního prostředí

-          Prof. Damohorský – 12. 12. 2017

 

12/ Novinky v právu životního prostředí (změny oproti učebnici)

-          Prof. Damohorský – 19. 12. 2017

 

 

Rozpis seminářů

Právo životního prostředí II

Zimní semestr akademického roku 2017/2018

 

 

1. Úvodní seminář – metodika, informace, literatura.

Průřezové nástroje ochrany životního prostředí – jejich vzájemné vztahy a procesní fungování.

(týden od  9. 10. 2017)

 

2. Právní úprava ochrany ovzduší.

 (týden od 16. 10. 2017)

 

3. Právní úprava ochrany vod. 

(týden od 23. 10. 2017)

 

4. Právní úprava ochrany půdy.

(týden od 30. 10. 2017)

 

5. Právní úprava ochrany lesa.

    (týden od 6. 11. 2017)

 

6. Právní úprava ochrany přírody a krajiny.

    (týden od 13. 11. 2017)

 

7. Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva.

    (týden od 20. 11. 2017)

 

8. Právní úprava ochrany před odpady a ostatními zdroji ohrožení.

    (týden od 27. 11. 2017)

 

9. Administrativní a sankční nástroje ochrany životního prostředí.

    (týden od 4. 12. 2017)

 

10. Koncepční a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí.

     (týden od 11. 12. 2017)

 

11. Speciální nástroje ochrany životního prostředí (územní, časové a osobní).

      (týden od 18. 12. 2017)

 

 

 

 

 

 

 

Literatura ke studiu:

 

Povinná:

 

1. Damohorský Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, C. H. Beck. Praha. 2010

2. Damohorský Milan, Drobník Jaroslav, Franková Martina, Sobotka Michal, Stejskal Vojtěch, Žákovská Karolina. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. 2. vydání. Wolters - Kluwer ČR. Praha. 2010.

 

 

Doporučená:

 

Texty zákonů - například:

Úplná znění předpisů využitých v přednáškách– ASPI, popř. Sagit

 

ÚZ č. 1189/2017 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1184/2017 – Životní prostředí

ÚZ č. 1207/2017  - Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

 

 

Literatura:

 

Šturma, P. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí – I.(obecná) část, IFEC, Praha 2004 (dotisk 2008)

 

Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí –  II. díl (zvláštní část), IFEC, Praha  2008

 

Stejskal,V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče biologickou rozmanitost, Linde, Praha 2006

 

Damohorský,M. – Stejskal,V.(edit.) : Právní úprava ochrany lesa. Procesní právo ochrany životního prostředí. Sborník z mezinárodní konference. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkouškové otázky

 

Obecná část:

 

 1.  Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle.

 2.  Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam).

 3.  Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny).

 4.  Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí.

 5.  Základní právní principy ochrany životního prostředí.

 6.  Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití).

 7.  Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce).

 8.  Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí.

 9.  Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy).

10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí.

11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí.

12. Právo na informace o životním prostředí.

13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role

      mezinárodního práva).

14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do

      národního práva).

15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí.

16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a

      jejich úloha v ochraně životního prostředí).

17. Česká inspekce životního prostředí (úloha, působnost a pravomoc).

18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí.

19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního

      prostředí.

20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního

      prostředí.

21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

22. Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA).

22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC).

 

Zvláštní část

 

 1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy).

 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické).

 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu.

 4. Ochrana klimatického systému Země v právu.

 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy).

 6. Ochrana kvality vod.

 7. Územní (plošná) ochrana vod.

 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět, cíl a prostředky ochrany).

 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky).

10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany).

11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů.

12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese.

13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli.

14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle).

15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny.

16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody.

17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody.

18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava.

19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny).

20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami.

21. Ochrana zvířat proti týrání.

22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje).

23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti).

24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady.

25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením.

26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami.

27. Prevence závažných havárií.

28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a

      vibracemi).

29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady).

30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství).

 

Poznámka: V rámci všech otázek je relevantní materií rovněž právní úprava veřejné správy a deliktní odpovědnosti na daném úseku.

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý03.10.2017Právní úprava ochrany ovzdušíprof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
Úterý10.10.2017Právní úprava ochrany vodJUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
Úterý17.10.2017Právní úprava ochrany půdyJUDr. Martina Franková, Ph.D. 
Úterý24.10.2017Právní úprava ochrany lesaprof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
Úterý31.10.2017Právní úprava ochrany přírody a krajinydoc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 
Úterý07.11.2017Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstvadoc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 
Úterý14.11.2017Právní úprava nakládání s odpady a obalyJUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
Úterý21.11.2017Právní úprava ochrany před ionizujícím zářením (nový atomový zákon)prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
Úterý28.11.2017Právní úpravy nakládání s chemickými látkami a průmyslové havárie, ochrana před neionizujícím zářenímJUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
Úterý05.12.2017Právní úprava ochrany lidského zdraví a životního prostředí, hluk a vibrace, nakládání s geneticky modifikovanými organismyJUDr. Martina Franková, Ph.D. 
Úterý12.12.2017Energetické, horní, zemědělské a dopravní právo ve vztahu k ochraně životního prostředíprof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
Úterý19.12.2017Novinky v právu životního prostředí (změny oproti učebnici)prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK