PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo životního prostředí II - HP0392
Anglický název: Environmental Law II
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 2/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Václav Brabec, MPA
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Klára Djemel
JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.
doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
JUDr. Jakub Kanický
JUDr. Piero Orlandin, LL.M.
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Třída: právo životního prostředí
Kategorizace předmětu: Právo > Právo životního prostředí
Korekvizity : HP0391
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP0014
Anotace
Poslední úprava: JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D. (18.09.2023)
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předmětem Právo životního prostředí I.

Studenti absolvováním předmětu získají základní znalosti o právní úpravě zvláštní části tohoto právního odvětví, jmenovitě o právních úpravách ochrany složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda, rostlinstvo a živočišstvo), ekosystémů (příroda, les) a o ochraně před zdroji ohrožení životního prostředí (odpady, obaly, výrobky s ukončenou životností, chemické látky, prevence závažných průmyslových havárií, hluk a vibrace, ionizující záření atd.).

Studenti by měli být po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti. V seminářích předmětu studenti řeší konkrétní příklady (kauzy) týkající se jednotlivých složek životního prostředí, ekosystémů a zdrojů ohrožení, a to aplikací vhodných právních nástrojů. Příklady zpracovávají na základě práce s právními předpisy, ve kterých se tak učí správně orientovat. Studenti jsou v průběhu semestru povinni na základě zadání seminárního vyučujícího studovat předepsanou judikaturu k probíraným tématům. Vybrané judikáty studenti blíže rozebírají v seminářích.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D. (18.09.2023)

Obecná pravidla

1.      Zkouška z předmětu je kombinovaná, tj. sestává se z písemné a z ústní části.

2.      Písemnou a ústní část zkoušky je nutné složit ve stejném úseku studia (zpravidla akademickém roce).

3.      Zkouška je kombinovaná, tzn. neúspěch v kterékoliv části zkoušky je počítán jako neúspěšný pokus.

Písemná část zkoušky z předmětu Právo životního prostředí II

4.      Písemnou část zkoušky lze skládat:

-       na seminářích

-       formou celokatederně organizované písemné části zkoušky.

5.      Podmínkou možnosti skládat písemnou část zkoušky na semináři je minimálně 70% účast na seminářích. Tuto část písemné zkoušky připravuje vyučující semináře. Podmínku splnění docházky je možno prominout pouze prostřednictvím vedoucího katedry na základě písemné žádosti jím schválené a výlučně z důvodů zahraničního studia či stáže či závažných zdravotních důvodů.

6.      Celokatederní písemná část zkoušky se koná vždy ve zkouškovém období zimního semestru a rovněž ve zkouškovém období letního semestru.

7.      Časový limit pro vypracování písemné části zkoušky je 90 minut.

8.      Z písemné části zkoušky lze získat až 30 bodů. K úspěšnému složení je potřeba získat nejméně 18 bodů.  Písemná část zkoušky je hodnocena takto:

a.      0 – 17,5 bodů – neprospěl/a

b.      18 – 22,5 bodů - dobře        

c.      23 -  26,5 bodů - velmi dobře

d.      27 – 30  bodů - výborně

9.      Písemná část zkoušky se skládá z 9 otevřených (rozepisovacích) otázek a 2 příkladů.

10.   Za otázky č. 1- 9 (otevřené) je možné získat za každou otázku 0, 0,5,  1, 1,5 nebo 2 body a za otázky č. 10 a 11 (příklady) za každou otázku 0 až 6 bodů (odstupňované po půlbodech). Celkem lze získat 30 bodů.

11.   Předmětem písemné části zkoušky z předmětu konané formou celokatederně organizované písemné části zkoušky jsou témata přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích z předmětu Právo životního prostředí I + II, tedy v letním a zimním semestru. Při skládání písemné části zkoušky je možné používat nekomentované znění těchto právních předpisů:

-        zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

-        zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

-        zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů

-        zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

-        zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

-        zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých souvisejících zákonů

-        zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

-        zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů

-        zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

-        zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů

-        zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

-        zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

-        zákon č.283/2021 Sb., stavební zákon

-        zákon č.148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

12.   Rozhodné je vždy znění příslušného právního předpisu platné a účinné v den konání písemné části zkoušky.

Ústní část zkoušky z předmětu Právo životního prostředí II

13.   K ústní části zkoušky z předmětu bude student připuštěn po úspěšném absolvování písemné části zkoušky.

14.   Student bude odpovídat na dvě otázky (jednu z koše A, jednu z koše B), které si vylosuje.

15.   Celkový výsledek kombinované zkoušky z předmětu bude klasifikován zkoušejícím ústní části zkoušky, a to známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) nebo "neprospěl/a" (4). Celkové hodnocení zkoušky vychází z výsledku písemné a ústní části zkoušky, podmínkou hodnocení známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) však je úspěšné absolvování obou částí zkoušky.

16.   V případě klasifikace známkou "neprospěl/a" (4) z ústní části zkoušky, student v daném akademickém roce opakuje pouze ústní část zkoušky.

Zkouškové otázky

Koš A - Obecná část:

1.      Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle.

2.      Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny).

3.      Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí.

4.      Základní právní principy ochrany životního prostředí.

5.      Administrativněprávní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití).

6.      Koncepční a dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí. 

7.      Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce).

8.      Odpovědnost za přestupky v ochraně životního prostředí.

9.      Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy).

10.   Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí.

11.   Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí.

12.   Právo na informace o životním prostředí.

13.   Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva).

14.   Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (akční programy, zakotvení v primárním právu, prosazování práva, promítnutí do národního práva).

15.   Vlastnické právo a ochrana životního prostředí.

16.   Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí).

17.   Česká inspekce životního prostředí (úloha, působnost a pravomoc).

18.   Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí.

19.   Územní plánování (koncepční a realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí.

20.   Integrované formy rozhodování (zákon o jednotném environmentálním stanovisku)

21.   Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA).

22.   Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA).

23.   Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC).

Koš B - Zvláštní část

1.      Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy).

2.      Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické).

3.      Ochrana ozónové vrstvy Země v právu.

4.      Ochrana klimatického systému Země v právu.

5.      Ochrana vod (předmět, prameny, právní povaha vod, obecné a zvláštní nakládání).

6.      Ochrana kvality a množství vod.

7.      Územní (plošná) ochrana vod.

8.      Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět, pojem, cíl a prostředky ochrany, ochrana kvality a rozlohy).

9.      Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany).

10.   Ochrana lesa při obecném užívání lesů.

11.   Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese.

12.   Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle).

13.   Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny.

14.   Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody.

15.   Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody.

16.   Soustava Natura 2000 a její právní úprava.

17.   Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (prameny mezinárodního, evropského a národního práva)

18.   Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje).

19.   Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti).

20.   Právní úprava nakládání s komunálními odpady.

21.   Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami a pravidla nakládání s nimi, prevence závažných havárií)

22.   Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady).

23.   Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství).

Poznámka: V rámci všech otázek je relevantní materií rovněž právní úprava veřejné správy a deliktní odpovědnosti na daném úseku.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D. (18.09.2023)

Předmět zahrnuje tato témata:

1.      Právní úprava ochrany ovzduší, ozonové vrstvy a klimatického systému Země.

2.      Právní úprava ochrany vod.

3.      Právní úprava ochrany půdy.

4.      Právní úprava ochrany lesa.

5.      Právní úprava ochrany přírody a krajiny.

6.      Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva.

7.      Právní úprava nakládání s odpady a obaly

8.     Právní úprava nakládání s výrobky s ukončenou životností.

9.      Právní úprava ochrany před zářením, zejména ionizujícím a úprava mírového využití jaderné energie.

10.   Právní úprava nakládání s chemickými látkami a přípravky.

11.   Právní úprava ochrany lidského zdraví a životního prostředí, zejména hluk a vibrace.

12. Právní úprava prevence závažných průmyslových havárií

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D. (18.09.2023)

Základní literatura:

1.      Damohorský Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, C. H. Beck. Praha. 2010

2.      Damohorský Milan, Drobník Jaroslav, Franková Martina, Sobotka Michal, Stejskal Vojtěch, Žákovská Karolina. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. 2. vydání. Wolters - Kluwer ČR. Praha. 2010.

Ostatní literatura:

1.      Šturma, P. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí – I.(obecná) část, IFEC, Praha 2004 (dotisk 2008)

2.      Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí –  II. díl (zvláštní část), IFEC, Praha  2008

3.      Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče biologickou rozmanitost, Linde, Praha 2006

Základní právní předpisy (v aktuálním znění):

1.      Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

2.      Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

3.      Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

4.      Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

5.      Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

6.      Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých souvisejících zákonů

Ostatní právní předpisy (v aktuálním znění):

1.      Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

2.      Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

3.      Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon

4.      Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon)

5.      Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

6.      Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

7.      Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

8.     Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

9.    Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

10.    Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

11.   Relevantní mezinárodní úmluvy

12.   Relevantní nařízení a směrnice Evropské unie

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aHP0392p1

Okruhy studentů
M.P.5.P
Út 03.10.2023 14:00 - 15:30 přednáška Právní úprava ochrany životního prostředí ve vztahu k novému stavebnímu zákonu a zákonu o jednotném environmentálním stanovisku doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Út 10.10.2023 14:00 - 15:30 přednáška Právní úprava ochrany klimatu JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Út 17.10.2023 14:00 - 15:30 přednáška Právní úprava ochrany ovzduší prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Út 24.10.2023 14:00 - 15:30 přednáška Právní úprava ochrany vod JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Út 31.10.2023 14:00 - 15:30 přednáška Právní úprava ochrany zemědělského půdního fondu doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Út 07.11.2023 14:00 - 15:30 přednáška Právní úprava ochrany lesa prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Út 14.11.2023 14:00 - 15:30 přednáška Právní úprava ochrany přírody a krajiny doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Út 21.11.2023 14:00 - 15:30 přednáška Právní úprava ochrany biodiverzity doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Út 28.11.2023 14:00 - 15:30 přednáška Právní úprava ochrany zvířat a rostlin prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Út 05.12.2023 14:00 - 15:30 přednáška Právní úprava odpadového hospodářství JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Út 12.12.2023 14:00 - 15:30 přednáška Právní úprava nakládání s chemickými látkami a prevence závažných průmyslových havárií prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Út 19.12.2023 14:00 - 15:30 přednáška Právní úprava ochrany lidského zdraví a životního prostředí (hluk, vibrace, neionizující záření), právní úprava v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK