PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Právo životního prostředí I - HP0391
Anglický název: Environmental Law I
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 39
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Vyučující: Mgr. Adéla Brťková
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.
JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Třída: právo životního prostředí
Kategorizace předmětu: Právo > Právo životního prostředí
Korekvizity : HP0702
Je korekvizitou pro: HP0014, HV2023, HP0392
Je prerekvizitou pro: HV2010
Anotace
Poslední úprava: HRDINOVA/PRF.CUNI.CZ (22.02.2010)

Právo životního prostředí / obecná část. Ústavní základy. Evropské unijní právo životního prostředí. Právo vlastnické a ochrana životního prostředí. Základní principy. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Průřezové nástroje (EIA,SEA,IPPC, územní plánování, právo na informace o životním prostředí, účast veřejnosti na řízeních týkajících se životního prostředí).Orgány veřejné správy ochrany životního prostředí. Ekologicko-právní odpovědnost (deliktní odpovědnost, odpovědnost za ztráty na životním prostředí). Základy mezinárodního práva životního prostředí. Role soudů v ochraně životního prostředí.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (19.01.2017)

Povinná:
 • Damohorský Milan a kolektiv. Právo životního prostředí, 3. vydání. C.H.Beck. Praha. 2010.
 • Damohorský,M. a kolektiv . Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí 2.aktualizované vydání . Wolters Kluwer Praha . 2010.
Doporučená:
 • ÚZ č.1102/2015 Sb., úplná znění zákonů z oblasti práva životního prostředí,
 • ÚZ č.1061/2016 Sb., úplná znění zákonů z oblasti zemědělského práva. ,
 • ÚZ č. 1081/2015 Sb., úplná znění stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
 • ÚZ č. 764 , Texty právních předpisů - Evropské právo, Sagit 2010,
 • Šturma, P. a kol. Mezinárodní právo životního prostředí - I. (obecná ) část. IFEC Praha 2004.
 • Damohorský, M. a kol. Mezinárodní právo životního prostředí II. (zvláštní část). Nakl.Eva Rozkotová-IFEC Beroun 2008.
 • Stejskal, V. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče biologickou rozmanitost. Monografie. Linde Praha a.s. 2006.
 • Damohorský, M. - Stejskal, V. (edit.). Právní úprava lesa. Procesní právo ochrany ŽP. Sborník z mezinárodní konference. PF UK Praha 2005.
 • Damohorský, M. Czech Environmental Law.Czech Law and European Union, 2.edition. PF UK 2006.
 • Damohorský, M, Müllerová, H, Sobotka,M, Stejskal, V, Žákovská, K. Role soudů v ochraně ŽP, in Tomášek, M, Šturma, P, Nové jevy v právu na počátku 21.století. Praha. 2009.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (19.01.2017)

Semináře se konají po jednotlivých skupinách každý týden v rozsahu dvou hodin. Začátek seminární výuky je až ve 2. týdnu,  účast na seminářích a přednáškách není povinná. Během 8. semestru,ale nejpozději do jeho konce (přesně do 27.9. 2017 včetně), je nutné složit zápočet formou testu, který je zároveň podmínkou pro připuštění k vykonání ústní zkoušky z PŽP. Zápočet  lze složit buď na příslušné seminární skupině v týdnu od 22. května 2017 nebo v rámci vypsaných termínů celokatedrálních  zápočtových testů, které se budou konat v průběhu druhé poloviny května, června a září 2017. POZOR v dalších měsících až do května roku 2018 již žádné termíny testů katedrou vypisovány NEBUDOU, a to ani pro studenty s ISP ! Test lze při neúspěchu opakovat i vícekrát, pouze je limitovaný počtem termínů vypsaných katedrou.

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (20.03.2017)

Právo životního prostředí vychází z poznatků o příčinách a důsledcích globálního ohrožování a poškozování životního prostředí a z požadavků na zajištění jeho ochrany. Podává ucelený přehled o právní úpravě ochrany, o principech a metodách, nástrojích a cílech ochrany obecně a konkrétně při ochraně jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda) a ekosystémů (les, příroda a krajina), při ochraně před zvláštními zdroji ohrožování (odpady, chemické látky, ionizující záření, ad.) a při ochraně na exponovaných úsecích lidské činnosti (hornictví, doprava, energetika, zemědělství). Zahrnuje českou legislativu spolu s legislativou EU a mezinárodní smlouvy. Zvláštní pozornost věnuje ústavním základům ochrany, základům ochrany v EU, uplatňování ekologické odpovědnosti, prosazování práva prostřednictvím orgánů veřejné správy, přístupu k informacím a účasti veřejnosti na ochraně a uplatňování některých nástrojů (územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované povolení).

Právo životního prostředí představuje do jisté míry inkoherentní soubor právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí. Jde zároveň o jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních oborů, který charakterizují časté změny stávajících právních úprav a vznik právních úprav nových.

V právním systému je právo životního prostředí součástí práva veřejného, které má své ústavněprávní základy.

Přesto se již ustaluje pojetí právního oboru jako strukturovaného systému, který má především svou obecnou a zvláštní část, jako je tomu u tradičních oborů, např. práva občanského nebo trestního. Je to důsledek vlivu a vývoje souboru předpisů v nejvyspělejších členských státech Evropské unie a vývoje systému práva životního prostředí Evropské unie samé.

Systém práva životního prostředí se člení na dvě základní části, obecnou a zvláštní část. Obecná část zahrnuje základy ochrany, předmět, systém, prameny práva životního prostředí a nástroje jeho ochrany spolu s ústavními základy a hlavními principy, organizaci ochrany, právní odpovědnost a ochranu v mezinárodním a evropském komunitárním právu.

Zvláštní část zahrnuje prostředky ochrany (územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí, integrovanou prevenci a omezování znečištění, přístup k informacím a účast veřejnosti na ochraně životního prostředí), právní úpravy ochrany jednotlivých složek životního prostředí a ekosystémů, ochranu před zdroji ohrožení a ochranu ve vybraných oborech lidské činnosti. Jde o skupinu předpisů o ochraně složek, tj. vody, půdy a ovzduší. Druhá skupina zahrnuje ochranu ekosystémů, tj. zákon o lesích a zákon o ochraně přírody a krajiny. Další skupinu tvoří předpisy týkající se ochrany rostlinstva a živočišstva.

Čtvrtou skupinu tvoří předpisy o ochraně před zdroji ohrožování životního prostředí, tj. zákon o odpadech, zákon o obalech, zákon o chemických látkách, o hnojivech, o biocidech, zákon o rostlinolékařské péči, zákon o prevenci havárií, atomový zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví (v rámci něj úprava ochrany před hlukem a vibracemi) a zákon o geneticky modifikovaných organismech.

Složkové předpisy především definují konkrétní předmět ochrany a povinnosti znečišťovatelů a uživatelů zdrojů. Obsahují také ustanovení o ekonomických nástrojích (zejména poplatcích). Mají rovněž ustanovení o odpovědnosti za porušování jejich konkrétních norem.

Právní úpravu organizace a kompetencí státní správy v oblasti ochrany životního prostředí obsahují jednak kompetenční zákon, složkové předpisy a zákony o obcích a o krajích.

Dále sem patří zákon o České inspekci životního prostředí a zákon o Státním fondu životního prostředí.

 

Právo životního prostředí patří podle charakteru převážné části norem do něho zařazených do oblasti veřejného práva. Má však velmi úzké vazby na některé instituty sukromého práva jako je odpovědnost za škodu, vlastnické právo a užívací práva k přírodním složkám.

 

 

Program přednášek - 8. (letní) semestr akademického roku 2016/17

 

1. Životní prostředí – charakteristika, význam, příčiny ohrožování a stav životního prostředí v ČR a ve světě. Základy ochrany životního prostředí – 21.2.2017 – přednášející: Prof. Damohorský   

 

2. Právo životního prostředí – úloha práva v ochraně životního prostředí, předmět, prameny, ústavní základy a principy –  28.2. 2017 – přednášející: Prof. Damohorský

 

3. Nástroje ochrany životního prostředí v právu – 7.3.2017 – přednášející: JUDr. Sobotka

    

4. Právní odpovědnost v ochraně životního prostředí – 14.3.2017 – přednášející:

    Prof. Damohorský

                                                                                                              

5. Územní plánování a územní řízení – 21.3.2017 – přednášející: Prof. Damohorský

 

6. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) - 28.3.2017 – přednášející: JUDr. Sobotka

 

7. Integrovaná prevence (IPPC)  -  4.4.2017 – přednášející: JUDr. Sobotka

 

8. Ochrana životního prostředí a vlastnické právo – 11.4.2017 - přednášející: Prof. Damohorský

 

9. Právo na informace o životním prostředí a účast veřejnosti na ochraně životního prostředí –

    18.4.2017 - přednášející: JUDr. Sobotka

 

10. Organizace ochrany životního prostředí v ČR a ve světě – 25.4.2017 – přednášející:

      JUDr. Sobotka   

 

11. Mezinárodní právo životního prostředí – 2.5.2017 - přednášející: Doc. Stejskal

 

12. Unijní právo životního prostředí   9.5.2017 - přednášející: Doc. Stejskal

 

13. Role soudů v ochraně životního prostředí – 16.5.2017 – přednášející: Doc. Stejskal

 

 

 

Přednášky se konají vždy v  úterý od 10:00 hod – 12:00 hod. v místnosti č.120.

 

Změna přednášejícího je vyhrazena.

 

  

Rozpis seminářů

z Práva životního prostředí I

Letní semestr akademického roku 2016/2017

 

 Pozor semináře začínají až druhý týden výuky, aby byla odpřednášena procvičovaná látka!

 

1. Úvodní seminář – metodika, informace, literatura. Ochrana životního prostředí.

   (týden od 27.2.2017)

 

2. Právo životního prostředí – principy, pojmy a východiska. Ústavní základy práva životního prostředí. (týden od 6.3.2017)

 

3. Nástroje OŽP. (týden od 13.3.2017)

 

4. Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí. (týden od 20.3.2017)

 

5. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí. (týden od 27.3.2017)

 

6. Průřezové nástroje ochrany životního prostředí I. (týden od 3.4.2017)

    Územní plánování – koncepční nástroje

 

7. Průřezové nástroje ochrany životního prostředí II. (týden od 10.4.2017)

    Územní plánování – realizační nástroje.

 

8. Průřezové nástroje ochrany životního prostředí III.  (týden od 17.4.2017)

    Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

    Integrovaná prevence a kontrola znečišťování (IPPC).

 

9.  Vlastnictví a ochraně životního prostředí. (týden od 24.4.2017)

 

10.  Právo na informace o životním prostředí. Orgány ochrany ŽP. (týden od 1.5.2017)

 

11.  Účast veřejnosti v ochraně životního prostředí a přístup k soudní ochraně. (týden od 8.5.2017)

 

 

Poznámka: V týdnu od 15.5.2017 budou psány zápočtové testy po seminárních skupinách dle dispozic jejich vyučujících.

 

 

Literatura:

 

Povinná:

1. Damohorský Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, C.H. Beck. Praha. 2010

2. Damohorský Milan, Drobník Jaroslav, Franková Martina, Sobotka Michal, Stejskal Vojtěch, Žákovská Karolina. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. 2. vydání. Wolters - Kluwer ČR. Praha. 2010.

Doporučená:

Texty zákonů - zejména:
Úplná znění předpisů využitých v přednáškách– ASPI, popř. Sagit ÚZ č. 1102/2015 – Životní prostředí
ÚZ č. 1061/2016 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat
ÚZ č. 1081/2015 - Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Šturma, P. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí – I.(obecná) část, IFEC, Praha 2004 (dotisk 2008)

Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí – II. díl (zvláštní část), IFEC, Praha 2008

Stejskal,V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče biologickou rozmanitost, Linde, Praha 2006

 

Termíny a místa seminářů

 

1. Pondělí           12,00          405       JUDr. Sobotka /Mgr. Krejčík

2. Pondělí           12,00          401       Prof. Damohorský

3. Pondělí           14,00          401       Doc. Stejskal

4. Pondělí           14,00          405       Prof. Damohorský/Mgr. Brťková

5. Úterý              08,00          348       Mgr. Pokorný

6. Úterý              14,00          214       JUDr. Sobotka

7. Úterý              14,00          225       Doc. Stejskal

8. Středa             08,00          225       Prof. Damohorský /Mgr. Fabšíková

9. Středa             10,00          401       JUDr. Derlich

10. Středa             12,00          103       Mgr. Pokorný

11. Středa             12,00          403       JUDr. Derlich

12. Středa             18,00          350       Mgr. Pokorný       

13. Čtvrtek           08,00          402       JUDr. Franková

14. Čtvrtek           10,00          231        JUDr. Sobotka

15. Čtvrtek           10,00          401        JUDr. Franková

16. Čtvrtek           12,00          101        JUDr. Derlich         

17. Čtvrtek           12,00          214        JUDr. Žákovská

 

 

Kapacita seminářů zcela početně překrývá celý čtvrtý ročník.

 

 

Poznámka:

 

Semináře se konají po jednotlivých skupinách každý týden v rozsahu dvou hodin. Začátek seminární výuky je až ve 2. týdnu,  účast na seminářích a přednáškách není povinná. Během 8. semestru,ale nejpozději do jeho konce (přesně do 27.9. 2017 včetně), je nutné složit zápočet formou testu, který je zároveň podmínkou pro připuštění k vykonání ústní zkoušky z PŽP. Zápočet  lze složit buď na příslušné seminární skupině v týdnu od 22. května 2017 nebo v rámci vypsaných termínů celokatedrálních  zápočtových testů, které se budou konat v průběhu druhé poloviny května, června a září 2017. POZOR v dalších měsících až do května roku 2018 již žádné termíny testů katedrou vypisovány NEBUDOU, a to ani pro studenty s ISP ! Test lze při neúspěchu opakovat i vícekrát, pouze je limitovaný počtem termínů vypsaných katedrou.

 

 

 

 

 

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Středa21.02.2018Životní prostředí – charakteristika, význam, příčiny ohrožování a stav životního prostředí v ČR a ve světě. Základy ochrany životního prostředíprof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
Středa28.02.2018Právo životního prostředí – úloha práva v ochraně životního prostředí, předmět, prameny, ústavní základy a principyprof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
Středa07.03.2018Nástroje ochrany životního prostředí v právu JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
Středa14.03.2018Právní odpovědnost v ochraně životního prostředí prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
Středa21.03.2018Územní plánování a územní řízeníprof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
Středa28.03.2018Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
Středa04.04.2018Integrovaná prevence (IPPC)JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
Středa11.04.2018Ochrana životního prostředí a vlastnické právo prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
Středa18.04.2018Právo na informace o životním prostředí a účast veřejnosti na ochraně životního prostředí JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
Středa25.04.2018Organizace ochrany životního prostředí v ČR a ve světěJUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
Středa02.05.2018Mezinárodní právo životního prostředí doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 
Středa09.05.2018Unijní právo životního prostředí doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 
Středa16.05.2018Role soudů v ochraně životního prostředí doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK