PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Právo životního prostředí I - HP0391
Anglický název: Environmental Law I
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 39
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.
JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D.
JUDr. Sabina Falteisková, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.
JUDr. Jakub Kanický
JUDr. Piero Orlandin
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Třída: právo životního prostředí
Kategorizace předmětu: Právo > Právo životního prostředí
Neslučitelnost : HPOP0000
Je korekvizitou pro: HP0392, HP0014
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (10.02.2020)
Právo životního prostředí vychází z poznatků o příčinách a důsledcích globálního ohrožování a poškozování životního prostředí a z požadavků na zajištění jeho ochrany. Podává ucelený přehled o právní úpravě ochrany, o principech a metodách, nástrojích a cílech ochrany obecně a konkrétně při ochraně jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda) a ekosystémů (les, příroda a krajina), při ochraně před zvláštními zdroji ohrožování (odpady, chemické látky, ionizující záření, ad.) a při ochraně na exponovaných úsecích lidské činnosti (hornictví, doprava, energetika, zemědělství). Zahrnuje českou legislativu spolu s legislativou EU a mezinárodní smlouvy. Zvláštní pozornost věnuje ústavním základům ochrany, základům ochrany v EU, uplatňování ekologické odpovědnosti, prosazování práva prostřednictvím orgánů veřejné správy, přístupu k informacím a účasti veřejnosti na ochraně a uplatňování některých nástrojů (územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované povolení).

Právo životního prostředí představuje do jisté míry inkoherentní soubor právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí. Jde zároveň o jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních oborů, který charakterizují časté změny stávajících právních úprav a vznik právních úprav nových.

V právním systému je právo životního prostředí součástí práva veřejného, které má své ústavněprávní základy.

Přesto se již ustaluje pojetí právního oboru jako strukturovaného systému, který má především svou obecnou a zvláštní část, jako je tomu u tradičních oborů, např. práva občanského nebo trestního. Je to důsledek vlivu a vývoje souboru předpisů v nejvyspělejších členských státech Evropské unie a vývoje systému práva životního prostředí Evropské unie samé.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (07.02.2022)

V LS 2021/2022 jsou přednášky konány hybridní formou, tedy kontaktně za přítomnosti studentů (pokud epidemická situace přítomnost studentů bude umožňovat) spolu se streamováním v reálném čase přednášek. Přednášky jsou ukládány do playlistu, na který studenti přihlášení do předmětu obdrží po začátku semestru odkaz.

Dalším komunikačním kanálem je Moodle, SIS a fakultní email či studentský email uvedený v SIS.

S jakýmikoli dotazy ohledně výuky a organizace předmětu je možné se obrátit na vyučující předmětu (dr. Žákovskou, dr. Sobotku), tajemnici katedry (dr. Fabšíkovou) či sekretářku katedry (Mgr. Slavíčkovou).

V případě, že by bylo nutné přejít z důvodu koronavirové epidemie na bezkontaktní formu výuky:

- komunikační kanál by byl Moodle, SIS a studentský email uvedený v SIS

- výuka by probíhala v čase standardní přednášky (úterky od 10 hodin) streamováním z místnosti bez přítomnosti studentů, příp. skrze Zoom

- závěrečné kolokvium by bylo konáno bezkontaktní formou skrze Moodle

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (10.02.2020)

Požadavky ke zkoušce:

Obecná pravidla

1.      Předmět Právo životního prostředí I je zakončen zápočtem, který je samostatnou formou kontroly studia tohoto předmětu.

2.      Za úspěšné složení zápočtu z předmětu Právo životního prostředí I získá student 4 kredity.

3.      Zápočet z předmětu Právo životního prostředí I je možné získat na seminářích z předmětu Právo životního prostředí I v letním semestru či složením celokatederního zápočtového testu.

4.      Počet pokusů na celokatederní zápočtový test v akademickém roce je limitován pouze počtem vypsaných termínů.

Zápočet na seminářích v letním semestru

5.      Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Právo životního prostředí I na seminářích v letním semestru jsou založeny podmínkou 70% účasti na seminářích a úspěšným složením seminárního testu. Obsah seminárního testu případně další podmínky určuje vedoucí semináře.

Celokatederní zápočtový test

6.      Celokatederní zápočtové testy se konají pouze ve zkouškovém období příslušného letního semestru.

7.      Celokatederní zápočtové testy se konají formou písemného testu.

8.      Předmětem celokatederního zápočtového testu jsou témata přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích z předmětu Právo životního prostředí I v letním semestru (tj. zejména obecná a vybraná témata části zvláštní). K celokatedernímu zápočtovému testu není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky, komentáře ani kalkulačku.

9.      Časový limit pro vypracování zápočtového testu je 60 minut.

10.   Zápočtový test se skládá z 12 otázek, 6 testových otázek po 1 bodu a 6 rozepisovacích otázek po 2 bodech. Nejvíce lze získat 18 bodů.

11.   Za rozepisovací otázku je možné získat 0,5, 1, 1,5 nebo 2 body.

12.   K úspěšnému složení zápočtového testu je nutné získat nejméně 12 bodů.

13.   U každé testové otázky může být správná pouze jedna odpověď. Odpovědi ANO/NE se označují křížkem.

14. Zápočtový test se hodnotí pouze prospěl/a – neprospěl/a dále se neklasifikuje.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (07.02.2022)

Systém práva životního prostředí se člení na dvě základní části, obecnou a zvláštní část. Obecná část zahrnuje základy ochrany, předmět, systém, prameny práva životního prostředí a nástroje jeho ochrany spolu s ústavními základy a hlavními principy, organizaci ochrany, právní odpovědnost a ochranu v mezinárodním a evropském komunitárním právu.

 

Zvláštní část zahrnuje prostředky ochrany (územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí, integrovanou prevenci a omezování znečištění, přístup k informacím a účast veřejnosti na ochraně životního prostředí), právní úpravy ochrany jednotlivých složek životního prostředí a ekosystémů, ochranu před zdroji ohrožení a ochranu ve vybraných oborech lidské činnosti. Jde o skupinu předpisů o ochraně složek, tj. vody, půdy a ovzduší. Druhá skupina zahrnuje ochranu ekosystémů, tj. zákon o lesích a zákon o ochraně přírody a krajiny. Další skupinu tvoří předpisy týkající se ochrany rostlinstva a živočišstva.

 

Čtvrtou skupinu tvoří předpisy o ochraně před zdroji ohrožování životního prostředí, tj. zákon o odpadech, zákon o obalech, zákon o chemických látkách, o hnojivech, o biocidech, zákon o rostlinolékařské péči, zákon o prevenci havárií, atomový zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví (v rámci něj úprava ochrany před hlukem a vibracemi) a zákon o geneticky modifikovaných organismech.

 

Složkové předpisy především definují konkrétní předmět ochrany a povinnosti znečišťovatelů a uživatelů zdrojů. Obsahují také ustanovení o ekonomických nástrojích (zejména poplatcích). Mají rovněž ustanovení o odpovědnosti za porušování jejich konkrétních norem.

 

Právní úpravu organizace a kompetencí státní správy v oblasti ochrany životního prostředí obsahují jednak kompetenční zákon, složkové předpisy a zákony o obcích a o krajích.

 

Dále sem patří zákon o České inspekci životního prostředí a zákon o Státním fondu životního prostředí.

 

Právo životního prostředí patří podle charakteru převážné části norem do něho zařazených do oblasti veřejného práva. Má však velmi úzké vazby na některé instituty soukromého práva jako je odpovědnost za škodu, vlastnické právo a užívací práva k přírodním složkám.

 

 

 

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I.

 8. (letní) semestr akademického roku 2021/2022

 

 

 

Garant předmětu: Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

 

Anotace:

 

Právo životního prostředí vychází z poznatků o příčinách a důsledcích globálního ohrožování a poškozování životního prostředí a z požadavků na zajištění jeho ochrany. Podává ucelený přehled o právní úpravě ochrany, o principech a metodách, nástrojích a cílech ochrany obecně a konkrétně při ochraně jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda) a ekosystémů (les, příroda a krajina), při ochraně před zvláštními zdroji ohrožování (odpady, chemické látky, ionizující záření, ad.) a při ochraně na exponovaných úsecích lidské činnosti (hornictví, doprava, energetika, zemědělství). Zahrnuje českou legislativu spolu s legislativou EU a mezinárodní smlouvy. Zvláštní pozornost věnuje ústavním základům ochrany, základům ochrany v EU, uplatňování ekologické odpovědnosti, prosazování práva prostřednictvím orgánů veřejné správy, přístupu k informacím a účasti veřejnosti na ochraně a uplatňování některých nástrojů (územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované povolení).

 

Právo životního prostředí představuje do jisté míry inkoherentní soubor právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí. Jde zároveň o jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních oborů, který charakterizují časté změny stávajících právních úprav a vznik právních úprav nových.

 

V právním systému je právo životního prostředí součástí práva veřejného, které má své ústavněprávní základy.

 

Přesto se již ustaluje pojetí právního oboru jako strukturovaného systému, který má především svou obecnou a zvláštní část, jako je tomu u tradičních oborů, např. práva občanského nebo trestního. Je to důsledek vlivu a vývoje souboru předpisů v nejvyspělejších členských státech Evropské unie a vývoje systému práva životního prostředí Evropské unie samé.

Požadavky ke zkoušce:

Obecná pravidla

1.      Předmět Právo životního prostředí I je zakončen zápočtem, který je samostatnou formou kontroly studia tohoto předmětu.

2.      Za úspěšné složení zápočtu z předmětu Právo životního prostředí I získá student 4 kredity.

3.      Zápočet z předmětu Právo životního prostředí I je možné získat na seminářích z předmětu Právo životního prostředí I v letním semestru či složením celokatederního zápočtového testu.

4.      Počet pokusů na celokatederní zápočtový test v akademickém roce je limitován pouze počtem vypsaných termínů.

Zápočet na seminářích v letním semestru

5.      Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Právo životního prostředí I na seminářích v letním semestru jsou založeny podmínkou 60% účasti na seminářích a úspěšným složením seminárního testu. Obsah seminárního testu případně další podmínky určuje vedoucí semináře.

Celokatederní zápočtový test

6.      Katedrální zápočtové testy se konají pouze ve zkouškovém období příslušného letního semestru.

7.      Katedrální zápočtové testy se konají formou písemného testu.

8.      Předmětem katedrálního zápočtového testu jsou témata přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích z předmětu Právo životního prostředí I v letním semestru (tj. zejména obecná a vybraná témata části zvláštní). Ke katedrálnímu zápočtovému testu není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky, komentáře ani kalkulačku.

9.      Časový limit pro vypracování zápočtového testu je 60 minut.

10.   Zápočtový test se skládá z 12 otázek, 6 testových otázek po 1 bodu a 6 rozepisovacích otázek po 2 bodech. Nejvíce lze získat 18 bodů.

11.   Za rozepisovací otázku je možné získat 0,5, 1, 1,5 nebo 2 body.

12.   K úspěšnému složení zápočtového testu je nutné získat nejméně 12 bodů.

13.   U každé testové otázky může být správná pouze jedna odpověď. Odpovědi ANO/NE se označují křížkem.

14. Zápočtový test se hodnotí pouze prospěl/a – neprospěl/a dále se neklasifikuje.

 

Sylabus:

 

Systém práva životního prostředí se člení na dvě základní části, obecnou a zvláštní část. Obecná část zahrnuje základy ochrany, předmět, systém, prameny práva životního prostředí a nástroje jeho ochrany spolu s ústavními základy a hlavními principy, organizaci ochrany, právní odpovědnost a ochranu v mezinárodním a evropském komunitárním právu.

 

Zvláštní část zahrnuje prostředky ochrany (územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí, integrovanou prevenci a omezování znečištění, přístup k informacím a účast veřejnosti na ochraně životního prostředí), právní úpravy ochrany jednotlivých složek životního prostředí a ekosystémů, ochranu před zdroji ohrožení a ochranu ve vybraných oborech lidské činnosti. Jde o skupinu předpisů o ochraně složek, tj. vody, půdy a ovzduší. Druhá skupina zahrnuje ochranu ekosystémů, tj. zákon o lesích a zákon o ochraně přírody a krajiny. Další skupinu tvoří předpisy týkající se ochrany rostlinstva a živočišstva.

 

Čtvrtou skupinu tvoří předpisy o ochraně před zdroji ohrožování životního prostředí, tj. zákon o odpadech, zákon o obalech, zákon o chemických látkách, o hnojivech, o biocidech, zákon o rostlinolékařské péči, zákon o prevenci havárií, atomový zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví (v rámci něj úprava ochrany před hlukem a vibracemi) a zákon o geneticky modifikovaných organismech.

 

Složkové předpisy především definují konkrétní předmět ochrany a povinnosti znečišťovatelů a uživatelů zdrojů. Obsahují také ustanovení o ekonomických nástrojích (zejména poplatcích). Mají rovněž ustanovení o odpovědnosti za porušování jejich konkrétních norem.

 

Právní úpravu organizace a kompetencí státní správy v oblasti ochrany životního prostředí obsahují jednak kompetenční zákon, složkové předpisy a zákony o obcích a o krajích.

 

Dále sem patří zákon o České inspekci životního prostředí a zákon o Státním fondu životního prostředí.

 

Právo životního prostředí patří podle charakteru převážné části norem do něho zařazených do oblasti veřejného práva. Má však velmi úzké vazby na některé instituty soukromého práva jako je odpovědnost za škodu, vlastnické právo a užívací práva k přírodním složkám.

 

 

 

Rozpis přednášek

z Práva životního prostředí I

Letní semestr akademického roku 2021/2022

 

Rozpis přednášek:

 

1. Životní prostředí – charakteristika, význam, příčiny ohrožování a stav životního prostředí v ČR a ve světě. Základy ochrany životního prostředí – 15.2.2022 – přednášející: Prof. Damohorský  

 

2. Právo životního prostředí – úloha práva v ochraně životního prostředí, předmět, prameny, ústavní základy a principy. Organizace ochrany životního prostředí v ČR a ve světě.  –  22.2. 2022 – přednášející: Prof. Damohorský

 

3. Nástroje ochrany životního prostředí v právu – 1.3.2022 – přednášející: Prof. Damohorský

    

4. Právní odpovědnost v ochraně životního prostředí – 8.3.2022 – přednášející:

    Prof. Damohorský

                                                                                                             

5. Územní plánování a územní řízení – 15.3.2022 – přednášející: Doc. Stejskal

 

6. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) - 22.3.2022 – přednášející: JUDr. Sobotka, PhD.

 

7. Integrovaná prevence (IPPC)  -  29.3.2022 – přednášející: JUDr. Sobotka, PhD. 

 

 

8. Ochrana životního prostředí a vlastnické právo – 5.4.2022 - přednášející: Prof. Damohorský

 

9. Právo na informace o životním prostředí a účast veřejnosti na ochraně životního prostředí –  12.4.2022 - přednášející: Doc. Fiala

 

10. Role soudů v ochraně životního prostředí – 19.4.2022 – přednášející: Prof. Damohorský  

 

11. Mezinárodní právo životního prostředí – 26.4.2022 - přednášející: Doc. Stejskal

 

12. Unijní právo životního prostředí – 3.5. 2022 přednášející: Doc. Stejskal

 

 

 

Přednášky se konají vždy v úterý od 10:00 hod – 12:00 hod. v místnosti č.120 či online podle aktuálního epidemického stavu.

 

Změna přednášejícího je vyhrazena.

 

 

 

 

Rozpis seminářů

z Práva životního prostředí I

Letní semestr akademického roku 2021/2022

 

 

Pozor semináře začínají až druhý týden výuky, aby byla odpřednášena procvičovaná látka!

 

1. Úvodní seminář – metodika, informace, literatura. Ochrana životního prostředí.

   (týden od 21.2.2022)

 

2. Právo životního prostředí – principy, pojmy a východiska. Ústavní základy práva životního prostředí. (týden od 28.3.2022)

 

3. Nástroje OŽP. (týden od 7.3.2022)

 

4. Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí. (týden od 14.3.2022)

 

5. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí. (týden od 21.3.2022)

 

6. Průřezové nástroje ochrany životního prostředí I. (týden od 28.3.2022)

    Územní plánování – koncepční nástroje

 

7. Průřezové nástroje ochrany životního prostředí II. (týden od 4.4.2022)

    Územní plánování – realizační nástroje.

 

8. Průřezové nástroje ochrany životního prostředí III. (týden od 11.4.2022)

    Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

    Integrovaná prevence a kontrola znečišťování (IPPC).

 

9. Vlastnictví a ochraně životního prostředí. (od 18.4.2022)

 

10. Právo na informace o životním prostředí. Orgány ochrany ŽP. (týden od 25.4.2022)

 

11. Účast veřejnosti v ochraně životního prostředí a přístup k soudní ochraně.

    (týden od 2.5.2022)

 

Poznámka: V týdnu od 9.5.2022 budou psány zápočtové testy po seminárních skupinách dle dispozic jejich vyučujících.

 

Literatura:

 

Povinná:

1. Damohorský Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, C.H. Beck. Praha. 2010

2. Damohorský Milan, Drobník Jaroslav, Franková Martina, Sobotka Michal, Stejskal Vojtěch, Žákovská Karolina. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. 2. vydání. Wolters - Kluwer ČR. Praha. 2010.


Doporučená:

Texty zákonů - zejména:
Úplná znění předpisů využitých v přednáškách– ASPI, popř. Sagit

ÚZ č.1422/2021 – Životní prostředí
ÚZ č. 1433/2021- Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat
ÚZ č. 1396/2021 - Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy
ÚZ č. 1443/2021 – Nový stavební zákon

Šturma, P. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí – I.(obecná) část, IFEC, Praha 2004 (dotisk 2008)

Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí – II. díl (zvláštní část), IFEC, Praha 2008

Stejskal,V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče biologickou rozmanitost, Linde, Praha 2006

 

Termíny a místa seminářů

 

Prof. Damohorský – 2 semináře + 1 (online pro Erasmáky a ISP)

Doc. Stejskal – 2 semináře

Doc. Fiala – 2 semináře

JUDr. Derlich – 3 semináře

JUDr. Franková – 0 seminářů (tvůrčí volno)

JUDr. Fabšíková – 3 semináře

JUDr. Falteisková – 2 semináře

JUDr. Humlíčková – 0 seminářů (rodičovská dovolená)

JUDr. Sobotka – 3 semináře

JUDr. Žákovská – 2 semináře

JUDr. Kanický – 2 semináře

Mgr. Novák – 0 seminářů (psaní a obhajoba disertační práce)

JUDr. Orlandin – 1 seminář

Celkove – 22 (+ 1) seminářů á max. 25 studentů = 550 míst kapacity

 

 

Vysvětlivka: profesoři – 2 semináře týdně, docenti - 2 semináře týdně, odborní asistenti a asistenti – 3 semináře týdně, interní doktorandi 1 seminář týdne – všichni při plném pracovním úvazku, při částečném úvazku adekvátní snížení na polovinu. Pracovní týden má pět dní (pondělí až pátek) – výuka je vždy od 8,00 do 20,00 hodin, v pátek od 8,00 do 14,00 hodin!

 

Elektronický seminář pro studenty s ISP.

 

Kapacita seminářů zcela početně překrývá celý čtvrtý ročník.

 

 

1.      Pondělí              12,00            402       Prof. Damohorský

2.      Pondělí              12,00            405       Doc. Stejskal

3.      Pondělí              12,00            225        Doc. Fiala

4.      Pondělí              14,00            305        Prof. Damohorský

5.      Pondělí              14,00            405       JUDr. Falteisková

6.      Pondělí              14,00            404        Doc. Fiala

7.      Pondělí           16,00             402        JUDr. Falteisková

8.      Úterý                 08,00            348       JUDr. Fabšíková

9.      Úterý                 14,00            214       JUDr. Sobotka

10.  Úterý                 14,00            21          Doc. Stejskal

11.  Úterý              18,00             303        JUDr. Derlich

12.  Středa                08,00            225        JUDr. Fabšíková

13.  Středa               08,00            303        JUDr. Kanický

14.   Středa              10,00            348        JUDr. Fabšíková

15.   Středa               10,00            405        JUDr. Derlich           

16.   Středa               12,00            404       JUDr. Derlich

17.   Čtvrtek             08,00            404       JUDr Orlandin        

18.   Čtvrtek             10,00            231        JUDr. Sobotka

19.   Čtvrtek             10,00            405        JUDr. Žákovská

20.   Čtvrtek             12,00            101        JUDr. Žákovská

21.   Čtvrtek             12,00            214        JUDr. Sobotka

22.  Čtvrtek              14,00            243        JUDr. Kanický

23.  Čtvrtek              14,00            300        Prof. Damohorský (online skupina Erasmus)        

 

 

 

 

 

Poznámka:

 

Semináře se konají po jednotlivých skupinách každý týden v rozsahu dvou hodin. Začátek seminární výuky je až ve 2. týdnu,  účast na seminářích a přednáškách není povinná. Během 8. semestru, ale nejpozději do jeho konce (přesně do 27.9. 2022 včetně), je nutné složit zápočet formou testu, který je zároveň podmínkou pro připuštění k vykonání kombinované (písemné a ústní) zkoušky z PŽP. Zápočet lze složit buď na příslušné seminární skupině v týdnu od 9. května 2022 nebo v rámci vypsaných termínů celokatedrálních  zápočtových testů, které se budou konat v průběhu druhé poloviny května, června a září 2022. POZOR v dalších měsících až do května roku 2023 již žádné termíny testů katedrou vypisovány NEBUDOU, a to ani pro studenty s ISP ! Test lze při neúspěchu opakovat i vícekrát, pouze je limitovaný počtem termínů vypsaných katedrou.

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (07.02.2019)

Požadavky ke zkoušce:

Obecná pravidla

1.      Předmět Právo životního prostředí I je zakončen zápočtem, který je samostatnou formou kontroly studia tohoto předmětu.

2.      Za úspěšné složení zápočtu z předmětu Právo životního prostředí I získá student 4 kredity.

3.      Zápočet z předmětu Právo životního prostředí I je možné získat na seminářích z předmětu Právo životního prostředí I v letním semestru či složením celokatederního zápočtového testu.

4.      Počet pokusů na celokatederní zápočtový test v akademickém roce je limitován pouze počtem vypsaných termínů.

Zápočet na seminářích v letním semestru

5.      Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Právo životního prostředí I na seminářích v letním semestru jsou založeny podmínkou 70% účasti na seminářích a úspěšným složením seminárního testu. Obsah seminárního testu případně další podmínky určuje vedoucí semináře.

Celokatederní zápočtový test

6.      Celokatederní zápočtové testy se konají pouze ve zkouškovém období  příslušného letního semestru.

7.      Celokatederní zápočtové testy se konají formou písemného testu.

8.      Předmětem celokatederního zápočtového testu jsou témata přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích z předmětu Právo životního prostředí I v letním semestru (tj. zejména obecná a vybraná témata části zvláštní). K celokatedernímu zápočtovému testu není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky, komentáře ani kalkulačku.

9.      Časový limit pro vypracování zápočtového testu je 60 minut.

10.   Zápočtový test se skládá z 12 otázek, 6 testových otázek po 1 bodu a 6 rozepisovacích otázek po 2 bodech. Nejvíce lze získat 18 bodů.

11.   Za rozepisovací otázku je možné získat 0,5, 1, 1,5 nebo 2 body.

12.   K úspěšnému složení zápočtového testu je nutné získat nejméně 12 bodů.

13.   U každé testové otázky může být správná pouze jedna odpověď. Odpovědi ANO/NE se označují křížkem.

14. Zápočtový test se hodnotí pouze prospěl/a – neprospěl/a dále se neklasifikuje.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (10.02.2020)

Literatura:

 

Povinná:

1. Damohorský Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, C.H. Beck. Praha. 2010

2. Damohorský Milan, Drobník Jaroslav, Franková Martina, Sobotka Michal, Stejskal Vojtěch, Žákovská Karolina. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. 2. vydání. Wolters - Kluwer ČR. Praha. 2010.


Doporučená:

Texty zákonů - zejména:
Úplná znění předpisů využitých v přednáškách– ASPI, popř. Sagit

ÚZ č.1223/2018 – Životní prostředí
ÚZ č. 1089/2018- Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat
ÚZ č. 1207/2017 - Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Šturma, P. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí – I.(obecná) část, IFEC, Praha 2004 (dotisk 2008)

Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí – II. díl (zvláštní část), IFEC, Praha 2008

Stejskal,V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče biologickou rozmanitost, Linde, Praha 2006

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK