PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Genetika - GF284
Anglický název: Genetics
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:14/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: 1.roč. F
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D.
Korekvizity : GF283
Je korekvizitou pro: GF144
Je záměnnost pro: GF007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D. (19.12.2017)
Genetika je poměrně mladá věda, které význam od začátku 20. století vzrostl natolik, že zaujímá klíčové místo v celé biologii. Vysvětluje pravidla, jimiž se řídí přenos dědičných znaků z rodičovské generace na potomstvo, zabývá se mechanismem jejich přenosu a objasňuje, proč jsou potomci v mnoha znacích odlišní od svých rodičů a proč se liší navzájem. Cílem předmětu je poskytnout studentům srozumitelný úvod do významných oblastí genetiky od obecné přes molekulární, evoluční až po populační. Témata: DNA a chromosomy, Mendelovy zákony, populační genetika, evoluční genetika, geneticky podmíněná onemocnění, mutace, replikace DNA, exprese genetické informace, parasexuální procesy bakterií, viry.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D. (19.12.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek: 100% docházka na praktických cvičeních (eventuelně 2x omluvená docházka od lékaře, přičemž při 2. omluvené neúčasti student vypracuje seminární práci na zameškané téma), odevzdané protokoly.

Literatura
Poslední úprava: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D. (19.12.2017)

Povinná:

Povinná:

 • Alberts, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero, 2001, 630 s. ISBN 80-902906-0-4.

Doporučená:

 • Nečas, Oldřich. Obecná biologie. Jinočany: H & H, 2000, 554 s. ISBN 80-86022-46-3.
 • Snustad, D. Peter, Simmons, Michael J.. Genetika. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 871 s. ISBN 978-80-210-4852-2.
 • Nussbaum, Robert L.. Thompson & Thompson - Klinická genetika. Praha: Triton, 2004, 426 s. ISBN 80-7254-475-6.

Sylabus
Poslední úprava: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D. (19.12.2017)

DNA a chromosomy

 • struktura DNA
 • genová a negenová DNA
 • struktura chromosomů u prokaryot a virů
 • struktura chromosomů u eukaryot

Základy dědičnosti I

 • definice základních pojmů
 • základní principy mendelovské dědičnosti - Mendelovy zákony
 • aplikace mendelovských principů
 • interakce párových alel
 • chromozomová teorie dědičnosti
 • polygenní dědičnost
 • interakce genotypu a prostředí

Základy dědičnosti II

 • genetika populací
 • Hardy-Weinbergova rovnováha
 • evoluční faktory
 • mimojaderná dědičnost
 • geneticky podmíněná onemocnění

Mutace

 • definice základních pojmů
 • genové mutace
 • chromozomální mutace
 • genomové mutace

Replikace DNA

 • princip replikace DNA
 • replikační aparát – proteiny replikační vidličky

Exprese genetické informace

 • transkripce – prokaryota, eukaryota
 • posttranskripční úprava mRNA, tRNA, rRNA
 • translace
 • posttranslační modifikace

Parasexuální procesy bakterií

 • transformace
 • konjugace
 • transdukce

Viry

 • struktura virionu
 • struktura bakteriofága
 • genom virů
 • reprodukce virů – lytický a lysogenní cyklus
 • retroviry
Metody výuky
Poslední úprava: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D. (19.12.2017)

Přednášky

Praktická cvičení - modelové organizmy (Drosophila melanogaster),preparace slinných žláz larvy druhu drozofila melanogaster, Mendel a Morgan – základy dědičnosti, autozomální a gonozomální dědičnost, základní metody v cytogenetice, hybridizační cytogenetické metody

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D. (20.12.2017)

Formou zkoušky je písemný test, který se skládá z 25 otázek (21 teoretických + 4 z praktických cvičení).

Mezi typy otázek patří: multiple choice (1 až 4 správné odpovědi), odpovídací, vysvětlovací, popis obrázku.

 • limit pro absolvování testu: 70 % správných odpovědí

 • hodnocení: výborně: 100 % - 90 %

  velmi dobře: 89 % - 80 %

  dobře: 79 % - 70 %

Student má prokázat znalosti napříč celým předmětem Genetika, konktrétně v těchto okruzích:

 1. struktura DNA

 2. genová a negenová DNA

 3. struktura chromosomů u prokaryot a virů

 4. struktura chromosomů u eukaryot

 5. princip replikace DNA

 6. replikační aparát – proteiny replikační vidličky

 7. základy dědičnosti - definice základních pojmů

 8. základní principy mendelovské dědičnosti - Mendelovy zákony

 9. aplikace mendelovských principů

 10. interakce párových alel

 11. chromozomová teorie dědičnosti

 12. polygenní dědičnost

 13. interakce genotypu a prostředí

 14. genetika populací

 15. Hardy-Weinbergova rovnováha

 16. evoluční faktory

 17. mimojaderná dědičnost

 18. geneticky podmíněná onemocnění

 19. mutace – definice základních pojmů

 20. genové mutace

 21. chromozomální mutace

 22. genomové mutace

 23. transkripce – prokaryota, eukaryota

 24. posttranskripční úprava mRNA, tRNA, rRNA

 25. translace

 26. posttranslační modifikace

 27. transformace bakterií

 28. konjugace bakterií

 29. transdukce bakterií

 30. struktura virionu

 31. struktura bakteriofága

 32. genom virů

 33. reprodukce virů – lytický a lysogenní cyklus

 34. retroviry

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK