PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Molekulární biologie - GF144
Anglický název: Molecular Biology
Zajišťuje: Katedra biochemických věd (16-16160)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F 3.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie >
Korekvizity : GF283, GF284
Neslučitelnost : GF296
Záměnnost : GF296
Je neslučitelnost pro: GF296
Je záměnnost pro: GF296
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SIMUNEKT/FAF.CUNI.CZ (10.06.2008)
Molekulární biologie se zabývá studiem buněčných procesů na molekulární úrovni. Hlavní náplní předmětu je popis biologických makromolekul podílejících se na dědičnosti organismů (DNA, RNA, proteinů), jejich vzájemné interakce a regulace jejich funkce. Předmět je doplněn o výklad nejdůležitějších experimentálních molekulárních metodik, základy klinické genetiky a aplikace genového inženýrství v lékařství a farmacii.
Literatura -
Poslední úprava: SIMUNEKT/FAF.CUNI.CZ (10.06.2008)

Alberts B. a kol.: Základy buněčné biologie ? Úvod do molekulární biologie buňky, Espero Publ., Ústí nad Labem, 2000

Holasová Š. a kol.: Praktická cvičení z molekulární genetiky. 1. vydání. Karolinum 2006

Rosypal, S.: Úvod do molekulární biologie ? Díl první, Brno, 2006

Rumlová M., Pačes V., Ruml T. Základní metody genového inženýrství - Laboratorní manuál. 1. vydání. JPM Tisk 2003

Zima, T. a kol: Laboratorní diagnostika, Galén, 2002

Sylabus -
Poslední úprava: SIMUNEKT/FAF.CUNI.CZ (10.06.2008)

Přednášky:

Charakteristika předmětu, modelové organizmy používané v molekulární biologii, definice pojmů - dědičnost, genom, gen, negenová DNA, primární a sekundární struktura DNA, palindromy, denaturace a renaturace DNA

Prokaryontní a eukaryontní genom - charakteristika a struktura

Replikace DNA u prokaryot a eukaryot - jednotlivé fáze, přehled enzymů replikačního aparátu

Buněčný cyklus - molekulární mechanismy regulace, nádorová transformace, buněčná smrt

Mutace - genové, chromozomové a genomové; spontánní a indukované

Reparace - rozdělení reparačních mechanismů; obecná (homologní) rekombinace

Charakteristika RNA, transkripce a posttranskripční úpravy RNA u prokaryot a eukaryot

Translace a posttranslační úpravy proteinů - proteosyntetický aparát, jednotlivé fáze, typy úprav proteinů

Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot

Metody molekulární biologie

Izolace nukleových kyselin; stanovení koncentrace a čistoty NK; restrikční metody

Enzymy experimentálně používané v molekulární biologii - polymerázy, exonukleázy, endonukleázy, modifikující enzymy, ligázy

Polymerázová řetězová reakce (PCR) - princip, jednotlivé fáze, modifikace PCR, kvantifikace nukleových kyselin pomocí PCR

Gelová elektroforéza - princip, typy gelů

Sekvenování DNA; hybridizační techniky - principy metod

Klonování - princip, příprava rekombinantní molekuly DNA, metody přenosu rekombinantních molekul, selekce klonů s rekombinantní DNA

Komplexní molekulární biologie v postgenomové periodě - genom, transkriptom, proteom, metabolom; DNA čipy; základy proteomiky (2D elektroforéza, hmotnostní spektrometrie)

Geneticky podmíněná onemocnění - typy dědičnosti, přehled významných monogenních dědičných onemocnění

Nepřímá a přímá molekulárně genetická diagnostika - principy, přehled metod

Klinická genetika - vrozené vývojové vady, genetické poradenství

Genová terapie - definice a klasifikace, genová terapie nádorových onemocnění, genová terapie zprostředkovaná oligonukleotidy, genová (genetická) imunizace

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: SIMUNEKT/FAF.CUNI.CZ (10.06.2008)

Předmět Molekulární biologie lze zapsat až po absolvování předmětu Obecná biologie.

Metody výuky -
Poslední úprava: SIMUNEKT/FAF.CUNI.CZ (10.06.2008)

přednášky

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: SIMUNEKT/FAF.CUNI.CZ (10.06.2008)

Tématické okruhy ke zkoušce z Molekulární biologie

obor Farmacie, 3. ročník, Zimní semestr 2007/2008

Molekulární biologie - předmět studia, modelové organizmy používané v molekulární biologii, dědičnost, genom, gen, negenová DNA

Prokaryontní, eukaryontní genom, DNA - struktura, funkce, palindromy, denaturace, renaturace DNA

Replikace DNA - princip, jednotlivé fáze, enzymy účastnící se replikace, Okazakiho fragmenty, telomery

Exprese genetické informace, centrální "dogma" molekulární biologie, genom, transkriptom, proteom

RNA - typy, funkce

Transkripce - princip, jednotlivé fáze, odlišnosti mezi prokaryonty a eukaryonty

Promotor, operátor, terminátor, operon

Posttranskripční úpravy RNA

Genetický kód

Proteosyntetický aparát - mRNA, tRNA, ribozómy

Proteosyntéza - aktivace aminokyselin, průběh translace

Posttranslační úpravy proteinů, degradace proteinů

Regulace gen. exprese u prokaryont - negativní a pozitivní regulace operonu

Regulace gen. exprese u eukaryont - úrovně regulace, interakce regulačních proteinů s NK

Buněčný cyklus, regulace buněčného cyklu, nádorová transformace, buněčná smrt - nekróza, apoptóza

Izolace nukleových kyselin, stanovení koncentrace a čistoty NK

Restrikční metody - restrikční endonukleázy, restrikční mapování

Enzymy experimentálně používané v mol. biologii - polymerázy, nukleázy, modifikující enzymy, ligázy, metody spojování molekul DNA

PCR - princip reakce, základní složky reakce, jednotlivé fáze, optimalizace PCR

Problematika kontaminace PCR, postupy omezující riziko kontaminace, kontrola kvality PCR

Modifikace PCR, kvantifikace NK pomocí PCR

Separace pomocí gelové elektroforézy - princip, typy gelů

Sekvenování DNA, principy základních metod

Hybridizace NK - princip, hybridizační sondy, značení a detekce sond

Blotting, hybridizace na pevných podkladech, hybridizace in situ

Klonování - vysvětlení pojmu, princip, využití, příprava rekombinantní molekuly DNA, klonovací vektory, přenos rekombinantní molekuly DNA do prokaryontní a eukaryontní buňky

Klonování - selekce klonů obsahujících rekombinantní DNA a analýza klonované DNA

Komplexní molekulární biologie v postgenomové periodě - genom, transkriptom, proteom, metabolom

DNA arrays

Proteomika - základní technologie (2D elektroforéza, hmotová spektrometrie)

Typy dědičnosti, zákonitosti přenosu dědičných chorob, rozdělení a přehled významných monogenních dědičných onemocnění

Nepřímá molekulárně genetická diagnostika - princip, metody, faktory, které ji ovlivňují

Přímá molekulárně genetická diagnostika - princip, metody

Klinická genetika, genetická konsultace, vrozené vývojové vady, prenatální diagnostika

Genová terapie (GT) - definice, základní požadavky a možnosti, současný stav; rozdělení: podle způsobu, podle typu ovlivněných buněk, podle použité technologie

GT zprostředkovaná vektory

GT zprostředkovaná oligonukleotidy - antisense, antigene přístupy

Genová (genetická) imunizace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK