PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná biochemie - GF141
Anglický název: General Biochemistry
Zajišťuje: Katedra biochemických věd (16-16160)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:56/42, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 210 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F,2.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie >
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 Farmacie
Korekvizity : GF181
Prerekvizity : GF299
Je korekvizitou pro: GF232, GF155, GF186, GF309, GF050, GF184, GF181, GF324, GF296, GF370, GF237
Je prerekvizitou pro: GF341, GF244
Anotace -
Obecná biochemie poskytuje základy nezbytné pro další studium navazujících biochemických disciplín ve studijním programu Farmacie vyučovaných na farmaceutické fakultě. Vychází ze znalosti biologie, organické a bioorganické chemie, a morfologie a fyziologie člověka. Vykládá metabolické cesty, jejich regulaci, principy termodynamiky a enzymové katalýzy a zahrnuje základy proteosyntézy a xenobiochemie. Témata: Proteiny, enzymy, enzymová kinetika, základy termodynamiky biologických systémů, metabolismus cukrů, metabolismus lipidů, metabolismus aminokyselin, citrátový cyklus, dýchací řetězec a oxidační fosforylace, metabolismus nukleotidů, transportní mechanismy a kompartmentace, biochemie hemu, mezibuněčná signalizace, přehled regulačních mechanismů metabolických cest, základy xenobiochemie
Poslední úprava: Wsól Vladimír, prof. Ing., Ph.D. (27.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Před plánovanou zkouškou je zapotřebí získat kredit, úspěšným absolvováním předepsaného počtu praktických cvičení, který musí být zapsán v SIS. Zkouška je kombinovaná a skládá se z písemné a ústní části. Detailní informace jsou vždy ve složkách na webu k danému předmětu.

Poslední úprava: Wsól Vladimír, prof. Ing., Ph.D. (27.09.2023)
Literatura

Povinná:

 • Ledvina, Miroslav, Stoklasová, Alena, Cerman, Jaroslav. Biochemie pro studující medicíny. Praha: Karolinum, 2004, 274 s. ISBN 80-246-0851-0.
 • Boušová, Iva Szotáková, Barbora Dršata, Jaroslav. Praktická cvičení z biochemie. Praha: Karolinum, 2010, 67 s. ISBN 978-80-246-1744-2.
 • Skálová, Lenka. Základní biochemické dráhy v buňce : pracovní sešit k přednáškám z obecné biochemie pro posluchače FaF UK. Praha: Karolinum, 2014, 113 s. ISBN 978-80-246-2662-8.
 • Champe, Pamela C., Harvey, Richard A. Ferrier, Denise R.. Lippincott's illustrated reviews: Biochemistry. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2005, 534 s. ISBN 0-7817-9983-X.
 • Devlin, Thomas M., (ed.). Textbook of biochemistry : with clinical correlations. New York: Wiley-Liss, 1992, 1185 s. ISBN 0-471-51348-2.
 • Voet, Donald, Voet, Judith G.. Biochemie. Praha: Victoria Publishing, 1995, 1325 s. ISBN 80-85605-44-9.

Poslední úprava: Wsól Vladimír, prof. Ing., Ph.D. (27.09.2023)
Sylabus -

Přednášky:

1. Proteiny (přehled)

Fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti aminokyselin. Peptidy a proteiny, obecné vlastnosti, klasifikace a význam pro živý organismus. Struktura a prostorové uspořádání proteinů se zaměřením na funkci. Vztah mezi konformací proteinů a biologickým účinkem.

2. Enzymy

Klasifikace a význam. Mechanismy a zvláštnosti enzymové katalysy. Enzymová kinetika. Regulace enzymové katalysy. Regulatorní enzymy a možnosti jejich ovlivnění, multienzymové systémy.

3. Základy termodynamiky biologických systémů.

Katabolické a anabolické metabolické děje (obecně), jejich význam, regulace a lokalizace. Metabolismus obecně. Biologické oxidace. Termodynamika metabolických dějů.

4. Metabolismus cukrů

Metabolismus glukosy — glykolysa a glukoneogenesa, jejich průběh, lokalizace a regulace. Substrátová fosforylace. Pentosový cyklus, lokalizace a regulace. Vzájemné přeměny monosacharidů. Glykogen — syntéza a štěpení, regulace obou dějů. Vztah metabolismu cukrů k ostatním metabolickým dějům. Význam cukrů.

5. Metabolismus lipidů

Neutrální tuky, štěpení, syntéza, regulace. Mastné kyseliny se sudým a lichým počtem uhlíků, nenasycené mastné kyseliny, jejich oxidační štěpení a syntéza. Lokalizace a regulace. Fosfolipidy a glykolipidy, syntéza, štěpení, význam. Cholesterol, jeho syntéza a regulace syntézy. Vznik žlučových kyselin a steroidních hormonů. Význam lipidů. Vzájemný vztah metabolismu lipidů a cukrů. Ketogeneze. Metabolismus a význam ketolátek.

6. Metabolismus aminokyselin

Obecné metabolické reakce aminokyselin. Močovinový cyklus. Metabolické reakce jednotlivých typů aminokyselin ve vztahu k produktu. Jejich význam energetický i látkový. Schéma syntéz aminokyselin v živočišné buňce. Vztah aminokyselin ke všem metabolickým dějům v buňce.

7. Citrátový cyklus

Enzymy a reakce citrátového cyklu, regulace, lokalizace a vztah ke všem metabolickým přeměnám živin.

8. Dýchací řetězec a oxidační fosforylace

Složky, funkce a význam dýchacího řetězce. Oxidační fosforylace, průběh, regulace a hypotézy vzniku ATP. Možné rozpojovače a inhibitory. Vztah oxidační fosforylace ke všem metabolickým přeměnám živin.

9. Metabolismus nukleotidů

Syntéza a odbourávání purinových a pyrimidinových bazí. Syntéza ribonukleotidů a deoxyribonukleotidů. Význam a využití nukleotidů.

10. Transportní mechanismy a kompartmentace

Transportní mechanismy a jejich význam pro regulace metabolických dějů v organismu. Mitochondrie, jejich uspořádání, lokalizace enzymů a enzymových systémů v mitochondrii. Transport přes vnitřní mitochondriální membránu. Význam dalších organel.

11. Biochemie hemu

Syntéza a odbourávání hemu. Žlučová barviva, jejich význam a vylučování.

12. Mezibuněčná signalizace

Endokrinní, parakrinní a autokrinní signály. Podrobné vysvětlení mechanismů přenosu informace endokrinními signály a jejich význam pro buňku, intracelulární děje spojené s přijetím signálu. Typy receptorů. Druzí poslové.

13. Přehled regulačních mechanismů metabolických cest

Kompartmentace. Transport. Ovlivnění aktivity enzymů (allostericky, kovalentně). Ovlivnění proteosyntézy.

14. Základy xenobiochemie

Enzymy, které přeměňují látky tělu cizí (monooxygenasy, reduktasy a konjugační enzymy). Možnosti ovlivnění aktivity těchto enzymů a farmakologický dopad těchto vlivů. Indukce. Inhibice. Význam xenobiochemie pro farmaceutickou chemii, farmakologii a toxikologii.

 

Praktická cvičení:

 • Důkaz a stanovení aminokyselin (vlastnosti, koncentrace, TLC), vlastnosti roztoků bílkovin (isoelektrický bod, denaturace)

 • Stanovení koncentrace bílkovin (Biuretová reakce, Lowryho metoda)

 • Oddělování nízko- a vysokomolekulárních látek (dialýza, gelová chromatografie)

 • Měření aktivity enzymů (aktivita, specifická aktivita, vliv teploty)

 • Kinetika enzymových reakcí (stanovení základních kinetických parametrů – Michaelisovy konstanty, maximální rychlosti reakce)

 • Inhibice enzymové aktivity (stanovení inhibiční koncentrace IC50, vliv anorganických iontů)

   

Semináře:

 1. Enzymy. Enzymová kinetika. Inhibice.
 2. Metabolismus cukrů a jejich vzájemné vztahy, regulace.
 3. Metabolismus lipidů a aminokyselin, jejich vzájemné vztahy a regulace.

 

Poslední úprava: Wsól Vladimír, prof. Ing., Ph.D. (27.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK