PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Patologicko-medicínská propedeutika - GF235
Anglický název: Pathologigal - Medicinal Preparation
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:28/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 50 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F 3.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
Patří mezi: 3.úsek 2022/23-Farmacie
Korekvizity : GF137
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (30.09.2021)
Patologicko - medicínskou propedeutiku lze charakterizovat jako předmět zabývající se výkladem základních klinických pojmů, cílů a metod používaných v rámci vybraných klinických oborů. Cílem předmětu je seznámit studenty s postupy používanými při základním vyšetřování pacienta lékařem a stanovení následných postupů přístrojového a laboratorního vyšetření vedoucí k úspěšné terapii chorobného procesu. Hlavním rysem předmětu je forma krátkodobých klinických stáží.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (30.09.2021)

 

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné získání zápočtu a vykonání zkoušky.

 

 

 

Podmínky zápočtu:

 

 

 

 Účast:

 

- podmínkou zápočtu je účast na:

 

přednáškách – jsou tolerovány pouze 2 absence bez omluvy

 

kolokviích seminárních prací – nutná 100% účast na kolokviích dané pracovní skupiny (dle rozpisu)

 

klinických stážích – je tolerována pouze 1 absence bez omluvy (účast na klinické stáži s jinou pracovní skupinou je možná pouze po odsouhlasení asistentem, a to výměnou za jiného studenta/studentku)

 

- absence je omluvena z důvodu nemoci (nutné doložit potvrzení od lékaře)

 

- absence z důvodu reprezentace fakulty, účasti na výuce jiného předmětu nebo z jiných relevantních důvodů je omluvena pouze po předchozím odsouhlasení asistentem

 

- náhrada absence (při větším než tolerovaném počtu absencí) proběhne vypracováním a odevzdáním seminární práce

 

 

 

Seminární práce a úkoly:

 

- podmínkou zápočtu je rovněž:

 

vypracování, odevzdání a přednesení seminární práce na kolokviu do stanoveného termínu (viz Informace k seminárním pracím)

 

odevzdání všech dalších seminárních prací (náhrada absence) do stanovených termínů

 

 

 

Opakující posluchači:

 

- v případě, že student(ka) získal(a) zápočet v předešlém studiu, jeho/její účast na přednáškách, stážích a kolokviu není povinná, zápočet mu/jí bude zapsán před zkouškou

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (30.09.2021)

Povinná:

 • Chrobák, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství : nové, zcela přepracované vydání doplněné testy. Praha: Grada, 2007, 243 s. ISBN 978-80-247-1309-0.
 • Špinar, Jindřich, Ludka, Ondřej. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha: Grada, 2013, 336 s. ISBN 978-80-247-4356-1.
 • Souček, Miroslav, Špinar, Jindřich, Svačina, Petr. Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha: Grada, 2005, 380 s. ISBN 80-247-1367-5.
 • Ball, Christopher M. Phillips, Robert S.. Akutní medicína do kapsy : na základě medicíny založené na důkazech. Praha: Grada Publishing, 2004, 196 s. ISBN .
 • Hehlmann, Annemarie. Hlavní symptomy v medicíně : praktická příručka pro lékaře a studenty. Praha: Grada, 2010, 450 s. ISBN 978-80-247-2612-0.
 • Táborský, Miloš, Zadražil, Josef, Ščudla, Vlastimil, Procházka, Vlastimil, Kolek, Vítězslav, Indrák, Karel, Ehrmann, Jiří. Interní propedeutika. Praha: Mladá fronta, 2014, 397 s. ISBN 978-80-204-3207-0.
 • Nejedlá, Marie. Klinická propedeutika pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, 2015, 238 s. ISBN 978-80-247-9953-7.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (30.09.2021)

Sylabus předmětu

 • Příčiny a průběh nemocí.

 • Symptomy a syndromy.

 • Základní vyšetření ve vnitřním lékařství – anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratorní vyšetření.

 • Moderní trendy v radiodiagnostickém vyšetření.

 • Současné metody přístrojového vyšetření nemocného (RTG, sonografie, CT, NMR)

 • Diagnostická rozvaha, kritické posouzení diagnostiky.

 • Vybraná kardiovaskulární onemocnění, symptomatologie, klinický průběh, vyšetřovací strategie, šok - patofyziologie a klinika.

 • Vybraná onemocnění gastrointestinálního systému, symptomatologie, klinika, vyšetřovací strategie.

 • Vybraná onemocnění dýchacího systému, symptomatologie, klinika, funkční vyšetření.

 • Nemoci ledvin, symptomatologie, klinika, funkční vyšetření.

 • Vybraná onemocnění endokrinního systému, metabolický syndrom, prediabetes, diabetes mellitus - symptomatologie, klinika, vyšetřovací metody.

 • Geriatrická problematika ve vnitřním lékařství.

 • Nutrice v klinické praxi, klinický význam malnutrice.

 • Klinická onkologie, perspektivy v systémové léčbě nádorového onemocnění..

 • Fyzioterapie a léčebná rehabilitace.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (30.09.2021)

http://new.propedeutika.cz/

https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/?path=patologicko-medic%c3%adnsk%c3%a1+propedeutika%5cp%c5%99edn%c3%a1%c5%a1ky

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (30.09.2021)

Výuka probíhá formou:

- přednášek

- seminářů (kolokvium seminárních prací)

- klinických krátkodobých stáží

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (30.09.2021)

 

Podmínkou úspěšného absolvování zkoušky je prokázání znalostní z níže uvedených tematických okruhů.

 

 

 

Zkouška probíhá ústní formou.

 

 

 

 Tematické okruhy

 

 

 

1. Etiologie a patogeneze nemoci – příčiny, fáze průběhu, ukončení a prognóza chorobného procesu.

 

 

 

2. Obecné zásady kontaktu s pacientem v ambulantní praxi

 

 

 

3. Co je zapotřebí k diagnostické rozvaze a jejímu kritickému posouzení.

 

 

 

4. Anamnéza a její členění. Faktory ovlivňující odběr anamnézy.

 

 

 

5. Základní fyzikální vyšetření pacienta

 

 

 

6. Vyšetření celkového stavu vědomí a jeho hodnocení.

 

 

 

7. Obecná symptomatologie – specifické a nespecifické příznaky chorobného procesu

 

 

 

8. Objektivní a subjektivní příznaky chorob.

 

 

 

9. Tělesná teplota a její patologie.

 

 

 

10. Bolest jako příznak.

 

 

 

11. Bolestí v oblasti hlavy a krku. Bolesti hlavy, diferenciálně diagnostická rozvaha

 

 

 

12. Bolesti v oblasti hrudníku a břicha.

 

 

 

13. Obtíže související s onemocněním oběhového a respiračního systému.

 

 

 

14. Obtíže související s příjmem a zpracováním potravy. Metody vyšetření energetického metabolizmu.

 

 

 

15. Obtíže související s onemocněním pohybového systému. Metody a postupy v rehabilitační péči.

 

 

 

16. Symptomy u poruch funkce orgánů CNS, onemocnění periferního nervového systému.

 

 

 

17. Nejčastější změny kůže a kožních adnex (barva, prokrvení, hydratace, eflorescence).

 

 

 

 

 

18. Zobrazovací metody – principy a využití sonografie. Principy a použití počítačové celotělové tomografie – (CT), magnetické rezonance (MR) a pozitronové emisní tomografie (PET).

 

 

 

19. Poruchy dýchání -diferenciální diagnostika. Dušnost, tachypnoe, hyperpnoe, kašel – etiopatogeneze, diferenciální diagnostika.

 

 

 

20. Chronická obstrukční choroba plicní (CHOPN) – diagnostika

 

 

 

21. Akutní a chronická respirační insuficience- diferenciální diagnostika

 

 

 

22. Základy EKG - změny srdečního rytmu na elektrokardiogramu.

 

 

 

23. Akutní formy ischemické choroby srdeční - klasifikace, etiopatogeneze.

 

 

 

24. Chronická ischemická choroba srdeční – klasifikace, etiopatogeneze

 

 

 

25. Akutní infarkt myokardu. Komplikace infarktu myokardu.

 

 

 

26. Hypertenze a hypotenze – etiopatogeneze, orgánové komplikace

 

 

 

27. Onemocnění periferních krevních cév.

 

 

 

28. Šok jako akutní oběhové selhání – typy, diferenciální diagnostika.

 

 

 

29. Symptomy u onemocnění močového ústrojí. Proteinurie a hematurie, diagnostika, diferenciální diagnostika. Dysurie, polakisurie, polyurie, oligurie, anurie – klinický význam.

 

 

 

30. Akutní a chronické selhání ledvin.

 

 

 

31. Poruchy hydratace – etiopatogeneze, diferenciální diagnostika.

 

 

 

32. Otoky – etiopatogeneze, diferenciální diagnostika.

 

 

 

33. Poruchy minerálního a vodního metabolismu.

 

 

 

34. Krvácení do zažívacího traktu – diferenciální diagnostika.

 

 

 

35. Zvracení – etiopatogeneze, diferenciální diagnostika.

 

 

 

36. Změny vyprazdňování stolice - etiopatogeneze, diferenciální diagnostika.

 

 

 

37. Akutní a chronické selhání jater.

 

 

 

38. Ikterus – typy a diferenciální diagnóza ikterických stavů.

 

 

 

 

 

39. Poruchy výživy a metabolizmu – negativní důsledky malnutrice v klinické praxi.

 

 

 

40. Diagnostická rozvaha u náhlé příhody břišní.

 

 

 

41. Poruchy výživy a metabolizmu – negativní důsledky malnutrice v klinické praxi.

 

 

 

42. Diabetes mellitus – typy, komplikace, edukace pacienta. Metabolický syndrom.

 

43. Základní pojmy v psychiatrii – schizofrenie, depresivní porucha, bipolární porucha.

 

44. Přehled důležitých laboratorních hodnot v krvi a moči u dospělých v normě a patologii.

 

 

 

II. Stručné these zadané seminární práce.

 

 

 

III. Diagnostická rozvaha z analýzy kazuistiky.

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK