PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy biochemie - GB199
Anglický název: Basic Biochemistry
Zajišťuje: Katedra biochemických věd (16-16160)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:56/42, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB prez.2.r.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 LDZ prezenční
Korekvizity : GB085
Prerekvizity : GB284
Je korekvizitou pro: GB312, GB019, GB048, GB280, GB085
Je prerekvizitou pro: GB289, GB204
Anotace
Biochemie je věda o molekulární podstatě života. Zabývá se chemickými složkami, chemickými reakcemi a jejich vzájemnými regulacemi v buňkách i celých organismech. V Základech biochemie získají studenti základní biochemické znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro studium dalších biochemických disciplín. Témata: proteiny, enzymy, základy enzymologie a enzymové kinetiky, metabolismus sacharidů, metabolismus lipidů, metabolismus aminokyselin, citrátový cyklus a dýchací řetězec, transport živin a regulace metabolismu živin, membránové lipidy, steroidy, porfyriny, nukleotidy, mezibuněčná signalizace, hormony, neurotransmitery, metabolismus xenobiotik, metabolismus rostlin.
Poslední úprava: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Splnění podmínek zápočtu a složení zkoušky.

Poslední úprava: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Literatura

Povinná:

 • Skálová a kol.. Základní biochemické dráhy v buňce. . Praha: Karolinum, 2014, s. ISBN 978-80-246-2662-8.
 • Ledvina a kol.. Biochemie pro studující medicíny


  . Praha: Karolinum, 2009, s. ISBN 978-80-246-1414-4.

Poslední úprava: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Sylabus

Přednášky

 • Aminokyseliny a proteiny (struktura, vlastnosti)
 • Enzymy (klasifikace, význam, kofaktory, katalýza, kinetika, principy regulace)
 • Základy termodynamiky biologických systémů, úvod do metabolismu
 • Transportní mechanismy a kompartmentace (transport živin v organismu, transport látek přes membrány, význam kompartmentace)
 • Citrátový cyklus a jeho regulace (enzymy a reakce, propojení metabolických cest)
 • Dýchací řetězec a oxidační fosforylace
 • Metabolismus cukrů a jeho regulace (glykolýza, glukoneogeneze, pentosový cyklus, vzájemné přeměny monosacharidů, oligosacharidy, glykoproteiny, syntéza a štěpení glykogenu)
 • Metabolismus lipidů a jeho regulace (štěpení a syntéza mastných kyselin, metabolismus triacylglycerolů, metabolismus složených lipidů, metabolismus steroidů, metabolismus ketolátek)
 • Metabolismus aminokyselin a jeho regulace (obecné reakce aminokyselin, močovinový cyklus, degradační cesty aminokyselin, aminokyseliny jako prekurzory biologicky aktivních látek)
 • Vzájemné přeměny živin a jejich regulace
 • Metabolismus nukleotidů (syntéza a odbourávání purinových a pyrimidinových bazí, syntéza ribonukleotidů a deoxyribonukleotidů,využití nukleotidů)
 • Metabolismus porfyrinů (syntéza a odbourávání hemu, žlučová barviva)
 • Mezibuněčná signalizace (endokrinní, parakrinní a autokrinní signály, mechanismus přenosu informace, typy receptorů, druzí poslové)
 • Metabolismus eikosanoidů
 • Základy neurochemie a biochemie vidění
 • Biochemie srážení krve
 • Biochemie svalového stahu
 • Základy xenobiochemie (význam, reakce, enzymy, transportní systémy, faktory ovlivňující metabolismus xenobiotik)
 • Biochemie rostlin (rozdíly v metabolismu živočišné a rostlinné buňky, fotosyntéza, Calvinův cyklus, fotorespirace, glyoxylátový cyklus, asimilace dusíku a síry)

 Laboratorní cvičení

 • Důkaz a stanovení aminokyselin (vlastnosti, koncentrace, TLC), vlastnosti roztoků bílkovin (isoelektrický bod, denaturace)
 • Stanovení koncentrace bílkovin (Biuretová reakce, Lowryho metoda)
 • Oddělování nízko- a vysokomolekulárních látek (dialýza, gelová chromatografie)
 • Měření aktivity enzymů (aktivita, specifická aktivita, vliv teploty)
 • Kinetika enzymových reakcí (stanovení základních kinetických parametrů – Michaelisovy konstanty, maximální rychlosti reakce)
 • Inhibice enzymové aktivity (stanovení inhibiční koncentrace IC50, vliv anorganických iontů)

 Semináře

 • Průběžně ke všem tématům přednášek

Ukončení předmětu: zápočet a zkouška

Poslední úprava: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Vstupní požadavky

žádné

Poslední úprava: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Studijní opory
https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/Ostatni/?path=studijn%c3%ad+opory+zbio+kombi&page=3
Poslední úprava: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Metody výuky

přednášky, praktická cvičení a semináře

Ukončení předmětu: zápočet a zkouška

Poslední úprava: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Zkoušku lze vykonávat až po udělení zápočtu. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích a účast na praktických cvičení a splnění zadaných úloh včetně testů. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky jsou požadovány základní znalosti v rozsahu vymezeném přednáškami a učebnicí Ledvina a kol.: Biochemie pro studující medicíny.

Poslední úprava: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK