PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy anatomie a fyziologie člověka - GB085
Anglický název: Fundamentals of Human Anatomy and Physiology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:56/28, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: GF181
Vysvětlení: (ZB, prez.1.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie >
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 LDZ prezenční
Korekvizity : GB199
Prerekvizity : GB275, GB277
Je korekvizitou pro: GB098, GB067, GB199
Je prerekvizitou pro: GB204
Anotace -
Tento předmět je souhrnem základních vědomostí o lidském těle. Popisuje morfologii, zabývající se základním popisem lidského těla a to formou makroskopického pohledu (anatomie). Fyziologie popisuje uceleným výkladem činnosti zdravého organizmu z pohledu fyzikálního a biochemického, a to jak na úrovni celku, tak jednotlivých systémů, orgánů, tkání, buněk. Tento předmět popisuje základní znalosti každého zdravotnického pracovníka.
Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínky pro udělení zápočtu Základy anatomie a fyziologie Prezenční forma

Řádní posluchači: ÚČAST: - podmínkou zápočtu je 100 % účast na praktických cvičeních (omluva pouze při nemoci, doložením potvrzení od lékaře (max. 2x za semestr), dále omluva při reprezentaci školy (max. 2x za semestr - domluva s dostatečným časovým předstihem, doložením účasti) - náhrada absence vypracováním a odevzdáním seminární práce

TESTY: - podmínkou zápočtu je napsat 2 testy s úspěšností (limit 10 bodů z 15 z každého testu) - při nesplnění bodového limitu je podmínkou zápočtu úspěšné absolvování daného testu, (3 opravné pokusy z každého testu, pro opravné testy budou vypsány 4 termíny souhrnně pro oba testy)

VYBRANÉ MODELY ORGÁNŮ LIDSKÉHO TĚLA: - podmínkou zápočtu je rovněž znalost anatomických termínů u vybraných orgánů (v případě neznalosti – seminární práce)

SEMINÁRNÍ PRÁCE A ÚKOLY: - podmínkou zápočtu je rovněž odevzdání všech seminárních prací a úkolů do stanovených termínů Opakující posluchači: - v případě, že student(ka) získal zápočet v předešlém studiu, jeho účast na seminářích není povinná, zápočet mu bude zapsán v zápočtovém týdnu daného semestru

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Literatura

Povinná:

 • Langmeier, Miloš. Základy lékařské fyziologie. Praha: Grada, 2009, 320 s. ISBN 978-80-247-2526-0.
 • Dylevský, Ivan. Základy anatomie. Praha: Triton, 2006, 271 s. ISBN 80-7254-886-7.

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Sylabus

Morfologie

 • Cytologie a obecná histologie. Definice a cíle, postavení v soustavě biologických věd, význam pro výuku a výzkum ve farmaceutických oborech, buňka jako základní jednotka organismu, buněčné populace-tkáně-orgány-systémy. Tkáně: jejich vývoj a diferenciace v průběhu ontogenese, základy typologie-epitely a žlázy, tkáň pojivová a trofická, tkáň svalová, tkáň nervová.
 • Morfologie orgánových systémů. Stavební plán těla a variace, anatomické názvosloví, topografické vztahy na těle, soustava pohybová (osteologie, syndesmologie, myologie), obecná nauka o kostech a svalech, jejich spojení a mechanika, skelet člověka, topografie svalových skupin.
 • Soustava cévní (angiologie). Stavba a uložení srdce, stavba krevních lymfatických cév, přehled průběhu hlavních krevních a lymfatických cév, orgány tvorby a destrukce krevních tělísek-orgány RES, krev a lymfa.
 • Soustava trávicí a dýchací (gastropulmonální). Stavba a vývoj trubicové části GIT, stavba žlázové a endokrinní části GIT-játra, pankreas, štítná žláza, příštítná tělíska, stavba dýchacích cest a plic, tělní dutiny a jejich výstelky.
 • Soustava močopohlavní (urogenitální). Základy embryologie. Stavba ledvin a odvodných cest močových, nadledvina, stavba pohlavního ústrojí muže, stavba pohlavního ústrojí ženy, oplození a vznik zárodečného materiálu, mechanismy diferenciace a determinace, kritické a sensitivní periody vývoje-význam pro teratologii, fetoplacentární jednotka.
 • Soustava nervová-centrální nervový systém. Stavba páteřní míchy a mozku, struktury limbického systému, retikulární formace, hypotalamo-hypofysární systém, mozkomíšní obaly a dutiny u CNS.
 • Soustava nervová-periferní nervový systém. Smyslové orgány. Stavba a průběh cerebrospinálních nervů, stavba a průběh autonomních nervů, stavba a nervová dráha zrakového ústrojí, stavba a nervová dráha sluchového ústrojí, stavba kůže a adnex.

Fyziologie

 • Definice, obsah fyziologie, homeostáza, složení lidského těla, membránové transporty, složení krve, její vlastnosti, krevní skupiny, plasma, srážení krve, lymfa.
 • Fyziologie oběhového systému. Malý a velký krevní oběh, srdeční revoluce, vlastnosti myokardu, elektrické jevy na srdci, EKG, řízení srdeční činnosti, cévní systém, řízení krevního oběhu, lymfatický oběh.
 • Fyziologie dýchacího systému. Plicní ventilace, difuse, perfuse, mechanika dýchání, regulace dýchání.
 • Fyziologie vylučovacího systému. Krvení ledvin, glomerulární a tubulární funkce nefronu, činnost močových cest, složení a vlastnosti moče, regulace činnosti ledvin, funkční ledvinové zkoušky.
 • Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí. Hypothalamo-hypofyzární systém, štítná žláza, příštitná tělíska, nadledvinky, pankreas, hormony GIT, regulace tvorby hormonů-mechanismus účinku.
 • Fyziologie reprodukčního systému. Mužský a ženský reprodukční systém, hormonální regulace, těhotenství, krevní oběh a dýchání plodu, porod, laktace.
 • Fyziologie trávícího systému. Fyziologie výživy. Fyziologie trávící trubice, jater, pankreatu, žlučníku, trávení a vstřebávání živin. Proteiny, lipidy, sacharidy, vitamíny, minerální látky ve výživě, racionální výživa.
 • Fyziologie smyslových orgánů. Svalová soustava. Zrakové-sluchové-čichové-chuťové-kožní ústrojí, nervosvalový přenos, svalová kontrakce, svalová práce, elektrofyziologie svalové činnosti.
 • Fyziologie centrálního a periferního nervového systému. Reflex, receptor a nervové vlákno, synapse, vegetativní nervový systém, činnost páteřní míchy, prodloužené míchy, Varolova mostu, mozečku, středního mozku, mezimozku, koncového mozku.
Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Studijní opory

E-learning MOODLE: Morfologie a fyziologie člověka. https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=177

studijní materiály https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/?path=z%c3%a1klady+anatomie+a+fyziologie+%c4%8dlov%c4%9bka

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Metody výuky

Přednášky

Praktická cvičení

Semináře

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Podmínky pro vykonání zkoušky Základy anatomie a fyziologie Prezenční forma  1. Zkouška se skládá pouze ústní formou. 2. Každý posluchač bude zkoušen ze dvou otázek 3. Přihlašování na Zkoušku pouze přes Studijní informační systém 4. V zimním zkouškovém období bude vypsán dostatečný počet zkouškových termínů, v letním zkouškovém období bude vypsán min. počet, a to pouze pro opravné termíny    Otázky a studijní materiály na webu Univerzity Karlovy MOODLE pro výuku http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3412 a ve Studijní matriály https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/?page=2&path=z%c3%a1klady+anatomie+a+fyziologie+%c4%8dlov%c4%9bka  Ostatní podmínky dle Studijního řádu UK.   Přejeme všem studentům hodně úspěchů u zkoušek.

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK