PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Organická chemie II - GB284
Anglický název: Organic Chemistry II
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:21/21 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
Korekvizity : GB059, GB283
Záměnnost : GB062
K//Je korekvizitou pro: GB279
P//Je prerekvizitou pro: GB285, GB199
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. (18.12.2017)
Předmět Organická chemie II navazuje na předmět Organická chemie I a poskytuje teoretické základy pro další navazující chemické disciplíny. Tento předmět prohlubuje a rozšiřuje znalosti týkající se jednotlivých skupin organických sloučenin a jejich reaktivity.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. (25.10.2019)

Předemět je zakončen zápočtem a zkouškou. K získání zápočtu je nutné napsat zápočtový test, ve kterém je třeba získat 60% bodů. Zkouška se skládá ze dvou částí, písemné (test je třeba napsat min. na 60% bodů) a ústní.

Literatura
Poslední úprava: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. (18.12.2017)

Povinná:

 • McMurry, John. Organická chemie. V Brně : V Praze: VUTIUM ; Vysoká škola chemicko-technologická, , 1176 s. ISBN 978-80-7080-637-1.
 • McMurry, Susan. Studijní příručka a řešené příklady : k českému vydání učebnice John McMurry: Organická chemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2009, 725 s. ISBN 978-80-7080-723-1.
 • Waisser, Karel, Pour, Milan. Organická chemie. Praha: Karolinum, 2000, 247 s. ISBN .

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Václav Koula (06.02.2018)

Systém organických sloučenin
V rámci tohoto předmětu jsou probírány následující skupiny organických sloučenin:

 • Uhlovodíky
 • Halogenderiváty
 • Alkoholy, fenoly, ethery, halogenhydriny
 • Aminy
 • Sloučeniny síry a křemíku
 • Karbonylové sloučeniny
 • Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 • Substituované karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 • Deriváty kyseliny uhličité
 • Organokovové sloučeniny
 • Heterocykly
 • Syntetické polymery
Studijní opory
Poslední úprava: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. (20.12.2017)

K procvičování reaktivity organických sloučenin lze využít e-learningový kurs: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3608 a https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2889.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. (27.09.2019)

Předemět je zakončen zápočtem a zkouškou. K získání zápočtu je nutné napsat zápočtový test, ve kterém je třeba získat 60% bodů. Zkouška se skládá ze dvou částí, písemné (test je třeba napsat min. na 60% bodů) a ústní.

 

Otázky ke zkoušce z OCH II

 1. Alkany, cykloalkany. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Radikálové substituce

2. Alkeny. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Adice

3. Dieny, alkyny. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Adice

4. Aromatické sloučeniny. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, výroba a příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Aromaticita, substituce elektrofilní, mezomerie

5. Alifatické halogenderiváty. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Substituce nukleofilní

6. Aromatické halogenderiváty. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Substituce nukleofilní aromatická. Mezomerie

7. Alkoholy. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Eliminace

8. Fenoly. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Elektrofilní substituce. Mezomerie

9. Ethery a halogenhydriny. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Nukleofilní substituce, adice

10. Primární alifatické aminy. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Nukleofilní substituce

11. Sekundární a terciární aminy. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Nukleofilní substituce

12. Aromatické aminy. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Elektrofilní substituce, mezomerie

13. Nitrosloučeniny, názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

14. Thioly, thiofenoly a sulfonové kyseliny. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Nukleofilní substituce

15. Sulfidy, disulfidy, sulfoxidy a sulfony. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

16. Aldehydy, rozdělení a základní reakce. Nukleofilní adice a kondenzace

17. Reakce karbonylových sloučenin s dusíkatými, kyslíkatými a sirnými bazemi. Nukleofilní adice a kondenzace

18. Reakce karbonylových sloučenin s C-nukleofilem

19. Alifatické aldehydy. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

20. Aromatické aldehydy. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

21. Ketony. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Nukleofilní kondenzace

22. Karboxylové kyseliny – rozdělení, základní reakce. Vztah struktury a acidity

23. Alifatické karboxylové kyseliny. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

24. Aromatické karboxylové kyseliny. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

25. Chloridy a anhydridy karboxylových kyselin. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

26. Estery karboxylových kyselin. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

27. Dusíkaté funkční deriváty karboxylových kyselin. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

28. Nitrily. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

29. Substituční deriváty karboxylových kyselin. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci

30. Organokovové sloučeniny

31. Pětičlenné heterocykly. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Elektrofilní substituce

32. Šestičlenné heterocykly. Názvosloví, chemické vlastnosti, zástupci.

33. Pyridin a jeho deriváty. Chemické vlastnosti.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK