PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Organic Chemistry I - GAF285
Anglický název: Organic Chemistry I
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/20, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 90 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: 1.roč. F
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Záměnnost : GAF276
Je korekvizitou pro: GAF292, GAF299
Je prerekvizitou pro: GAF130, GAF227, GAF369
Je záměnnost pro: GAF276
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (23.09.2022)
Organickou chemii I lze charakterizovat jako přípravný předmět, zaměřený na názvosloví a vztahy mezi strukturou a fyzikálními vlastnostmi organických látek, podstatných pro jejich využití jako chemických léčiv. Při výuce je kladen důraz na chemická léčiva jako malé organické molekuly, jejichž vlastnosti a architektura ovlivňuje transport v organismu a interakci s receptorem. Předmět tak umožňuje plynule navázat nejen na specializované farmaceutické disciplíny, zejména farmaceutickou chemii, ale i farmakognosii, biochemii a farmakologii. Témata: Systematické názvosloví organických látek, Struktura organických látek, Polarita vazeb a související fyzikální vlastnosti, Soudržnost mezi molekulami a související fyzikální vlastnosti, Fyzikální metody studia struktury.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (23.09.2022)

Předmět je zakončen zápočtem, který je udělován za stoprocentní účast na seminářích a písemnou zkouškou. Zkouškový test má 7 otázek, které pokrývají učivo předmětu dle sylabu. Maximální bodové hodnocení jsou dva body za správně zodpovězenou otázku, ke složení zkoušky je nutné získat nejméně 8 bodů.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (23.09.2022)

Povinná:

 • Solomons, T. W. Graham. Organic chemistry. New York: Wiley, 1996, 1218 s. ISBN 0-471-01342-0.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (23.09.2022)

Systematické názvosloví organických látek

 • Význam OCH pro farmacii
 • Úvod do systematického názvosloví dle IUPAC
 • Nasycené cyklické základy názvů: bicykly, spirocykly, steroidy
 • Nenasycené cyklické základy názvů: jednoduché a orthokondenzované aromáty
 • Heterocyklické základy názvů: Hantzsch-Widmanův systém, orthokondenzované cykly

Struktura organických látek

 • Typy vazeb v org. chemii
 • Izomerie, konstituční a konfigurační izomery.
 • Chiralita, enantiomery, diastereomery, deskriptory R,S; D,L a E,Z.
 • Konformace, konformační analýza.

Polarita vazeb a související fyzikální vlastnosti

 • Rozložení elektronové hustoty v organických molekulách
 • Indukční efekt, teorie rezonance, mezomerní efekt
 • Dipólový moment, relativní permitivita
 • Acidita a bazicita v závislosti na struktuře, základní pojmy.
 • O, S, N a C-kyseliny

Soudržnost mezi molekulami a související fyzikální vlastnosti

 • Přehled a význam jednotlivých typů mezimolekulových přitažlivých sil
 • Vztah struktura - bod tání, bod varu, rozpustnost ve vodě

Fyzikální metody studia struktury

 • Úvod do molekulové spektroskopie
 • Spektroskopie v UV a IR oblasti
 • Spektroskopie NMR
 • Ostatní metody: rentgenostrukturní analýza, hmotnostní spektrometrie

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK