PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Rehabilitační propedeutika - D1301162
Anglický název: Rehabilitation Propaedeutic
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Praktická cvičení
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (28.05.2019)
Základní otázky rehabilitace, rehabilitace pracovní, sociální, pedagogická. Ošetřovatelství, primární a sekundární prevence, polohování, praxe na lůžkové ošetřovací jednotce, základní hygienické normy, dokumantace o nemocném, péče o lůžko a pacienta, polohovací pomůcky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Pecharová (09.09.2019)

Ročník: 1. ROČ. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE Zimní semestr 2019/2020

Název předmětu: Rehabilitační propedeutika

Garant předmětu: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.

Počet hodin: 1/2, zápočet + zkouška, bloková forma výuky

Podmínkou zápočtu je: 100% účast na praktické části výuky a fyzioterapie pacientů na CNP

Podmínky zakončení předmětu: 100% účast na praxi, úspěšně složený praktický zápočet na CKP FN v Motole,

Místo a čas výuky:

1. teorie: pondělí, dle rozpisu, 10.00-11.30 h., SP2-2 posluchárna

2. praktická část: pátek dle rozpisu, 8.30-11.30 h., CNP (CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE) FN v Motole, vyučující Mgr. Andrea Tschocheová, doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D.

Praktická část výuky – CNP FN v Motole

Garant praxí: Mgr. Andrea Tschocheová, doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.,

vyučující: Mgr. Andrea Tschocheová, Bohuslav Kysilka, doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.,

Termíny výuky: 4.10., 11.10., 18.10., 1.11., 8.11., čas výuky: 8.30 - 11.30 hod.

6.12. a 13.12. praxe spojená se zápočtem

22.11. a 29.11. možnost individuálního samostudia praxe - příprava na zápočet – termín a čas je třeba dostatečně včas a osobně dohodnout s Mgr. Tschocheovou: andrea.tschocheova@fnmotol.cz

Témata k samostudiu k přípravě na zkoušku:

Disease, disability, impairmant, handicap, rehabilitační terminologie.

Medicína založená na důkazech (EBM) v rehabilitaci

Thanalogie, iatrogenita z pohledu rehabilitace

Holistická medicína a její vztah/y k rehabilitaci.

Etika v medicíně a rehabilitace.

Akutní onemocnění, chronické onemocnění z pohledu rehabilitace.

Informovaný souhlas v rehabilitaci.

Prevence a hospitalismus v rehabilitaci.

Empatie a bolest z pohledu rehabilitace,

Hospic – uplatnění rehabilitace.

Stresové vlivy na zdraví a rehabilitace.

Onkologická choroba v rehabilitaci.

Zápočet: 6. 12. 2019 - řádný termín. doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D., Mgr.A. Tschocheová, B. Kysilka

13. 12. 2019 – opravný termín. doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D., Mgr.A. Tschocheová, B. Kysilka

Zkouška:

úterý 14. 1. 2020, doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D., komplement Kliniky rehabilitace a TVL, uzel D, mínus 1. p., ord. č. 4

8,00 – 12,30 hod. – 1. skupina studentů,

14.00 – 16.30 - 2. skupina studentů

Praha, 9. 9. 2019

doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D., garant předmětu

Literatura
Poslední úprava: Michaela Pecharová (09.09.2019)

Studijní literatura:

JAVŮREK, J. Propedeutika fyzioterapie a rehabilitace. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-

7184-900-6.

TŘEŠKA V. a kol: Propedeutika vybraných klinických oborů. Praha, Grada 2003, ISBN 80-

247-0329-8

VOTAVA, J. Základy rehabilitace. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-385-7.

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha, Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1

SLEZÁKOVÁ L. a kol. Ošetřovatelství v pediatrii, Grada Publishing a.s., 2010, s. 288 + 4 strany barevných příloh, ISBN 978-80-247-3286-2

ŠVESTKOVÁ, Olga et al. Rehabilitace motoriky člověka: fyziologie a léčebné postupy. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 319 stran. ISBN 978-80-271-0084-2

KRHUTOVÁ. Z., KRISTINÍKOVÁ J. Rehabilitační propedeutika 1. Ostrava, září 2013 Ostravská Univerzita v Ostravě. http://projekty.osu.cz/svp/opory/LF_Krhutova_Kristinik_Propedeutika1.pdf

MACHÁČKOVÁ K., VYSKOTOVÁ J. Rehabilitační propedeutika 2. Ostrava, srpen 2013 Ostravská Univerzita v Ostravě.

http://projekty.osu.cz/svp/opory/LF_Machackova_Vyskotova_Propedeutika-2.pdf

BUCHTELOVÁ E. Rehabilitační propedeutika

https://docplayer.cz/69074217-Rehabilitacni-propedeutika-phdr-eva-buchtelova-ph-d.html

GÚTH A. Propedeutika v rehabilitácii. Bratislava. Liečreh,1994.162s.

HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ L. Vyšetřovací metody hybného systému. IDVPZ (NCO NZO) Brno, 1996.

JANDA V. Funkční svalový test. Praha. Grada Publishing, 1996.

JANDA V. Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch. IDVPZ (NCO NZO) Brno, 1982.

KABELÍKOVÁ,K., VÁVROVÁ M. Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy (průprava ke správnému držení těla) Praha. Grada Publishing,1997.

PAVLŮ D. Goniometrie. 1.vyd. IDVPZ (NCO NZO) Brno, 1993.

NÝDRLE M. Pochopitelné texty z chirurgie, traumatologie a ortopedie. Určeno pro fyzioterapeuty. 2017 Brno, NCO NZO.s. 245. ISBN 978-80-7013-586-3

KLUSOŇOVÁ E., PITNEROVÁ J. Rehabilitační ošetřování klientů s těžkými poruchami hybnosti. 2014, Brno: NCO NZO. 125 s. ISBN 978-80-7013-567-9.

SMOLÍKOVÁ L. D5. 1 Rehabilitace v pediatrii, specifika respirační onemocnění. In: Vacek Jan, ed. Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. 11. aktualizace, září 2014, Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.1-46. ISSN 1805-0417.

MAIN E., DENEHY L. Cardiorespiratory Physiotherapy. Adults and Paediatrics, Fifth edition. 2016, Elsevier. P. 790. ISBN 978-0-7020-4731-2

SWEARINGEN, P. L.: Manual of Medical-Surgical Nursing Care. Nursing Interventions and Collaborative Management. 3rd ed St.Louis: Mosby, 1994 ISBN 0-8016-7694-0

BEARE P. G., MYERS, J. L. Principles and Practice of Adult Health Nursing. 2nd ed. St.Louis: Mosby, 1994 ISBN 0-8016-6856-5

GULANIC, M., KLOPP, A., GALANES, A.: Nursing Care Plans. Nursing Diagnosis and Interventions. St.Louis: Mosby, 1994 ISBN 0-8016-7745-9

Legislativa k příslušným tématům předmětu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Michaela Pecharová (09.09.2019)

Rehabilitační propedeutika

Bc. Fyzioterapie, 1. ročník - zimní semestr https://www.lf2.cuni.cz/auth/edit/helpo.htm

________________________________________

Požadavky ke zkoušce:

1. Zdraví, nemoc, onkologická choroba v rehabilitaci.

2. Léčebná rehabilitace. Psychosomatická podstata nemoci, stresové vlivy na zdraví.

3. Akutní onemocnění, chronické onemocnění, prevence onemocnění, empatie, bolest, hospitalismus.

4. Disease, disability, impairmant, handicap, rehabilitační terminiologie.

5. Komunikace s pacientem, nonverbální komunikace.

6. Alternativní medicína, medicína založená na důkazech (EBM), informovaný souhlas, thanalogie, iatrogenita, holistická medicína.

7. Etika v medicíně. Etika umírajícího pacienta, euthanazie, hospic.

8. Právo v medicíně, právo a rehabilitace, hospic.

9. Dítě v nemoci, charta práv dítěte v nemoci.

10. Sport zdravotně postižených.

11. Léčebná rehabilitace - podstata a vyjádření pojmu, druhy, uplatnění.

12. Kondiční cvičení. Zdravotnická dokumentace, etické aspekty zdravotnické dokumentace.

13. Základy ošetřovatelství, rehabilitační ošetřovatelství.

14. Spolupráce rehabilitačního lékaře s fyzioterapeutem. Léčebná rehabilitace - součást multidisciplinárního přístupu v kompletní léčbě nemocného.

15. Základní vyšetření v rehabilitační propedeutice - funkční pohled fyzioterapeuta.

16. Základní vyšetření v rehabilitační propedeutice v pediatrii- funkční pohled terapeuta.

17. Základy fyzikálního vyšetření v rehabilitační propedeutice.

18. Fyziologický vývoj dítěte.

19. Orientace na lidském těle. Základy funkčního vyšetření ve fyzioterapii.

20. Funkční anatomie nervového systému, senzorika, čití, reflexy.

Celkový počet otázek: 20

Doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D., garant předmětu

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (28.05.2019)

Obecné předpoklady medicíny

Základy zdravotnictví, zdravotnická etika, lékařská propedeutika,

Úmluva o lidských právech a biomedicíně r. 1997, Sb.m.s. 96/2001

Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních č.96/2004 Sb - odborná způsobilost, k výkonu povolání fyzioterapeuta a jeho novelizace č. 189/2008 Sb.

Základní zdravotnické pojmy - zdraví, nemoc

Mezinárodní klasifikace nemocí

Koncepce dlouhodobé následné péče

Komunikace s pacientem, anamnéza

Pravidla komunikace, požadavky na fyzioterapeuta, manipulace s pacientem, polohování, harmonogram práce fyzioterapeuta

Práce se zdravotnickou dokumentací, právní normy pro zdravotnickou dokumentaci, specifika oboru léčebné rehabilitace

Historie a vývoj rehabilitace, vzdělávací programy

Základy léčebné rehabilitace

Koncepce rehabilitace a fyzikální medicíny

Základní složky rehabilitace

Termíny a pojmy, používané v rehabilitaci

Impairment, disabilita, handicap - mezinárodní klasifikace následků onemocnění a úrazů WHO, její vývoj, základní principy a praktický využití. Politika státu v oblasti rehabilitace.

Rehabilitační lékařství - úkoly, prostředky, vztah k jiným medicínským oborům

Specifika rehabilitační léčby u dětských a dospělých pacientů

Metody, uplatňované v rehabilitační léčbě

Technika v rehabilitační léčbě

Krátkodobý, dlouhodobý rehabilitační plán

Zákon č. 424/2004 Sb - stanovení činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků; zákon č.39/2005 Sb - minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu; nelékařského zdravotnického povolání; zákon č. 424/2004 a novelizace vyhláškou č. 32/2008 - stanovení kreditního systému pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.

Náplň práce fyzioterapeuta s různým stupněm vzdělání

Spolupráce lékaře se specializací RFM s fyzioterapeutem

Základy ošetřovatelství, etika v ošetřovatelství, lůžková ošetřovací jednotka, jednotky intenzivní péče

Rehabilitační ošetřovatelství - cíle, zásady a uplatnění na klinických pracovištích

Specifika rehabilitační léčby u gerontologických pacientů

Rehabilitační ošetřovatelství - léčebna dlouhodobě nemocných - aplikace teoretických poznatků v praxi.

Rehabilitační ústav, programy rehabilitace v léčebnách

Léčebné lázně, programy rehabilitace v provozu lázní

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
19aD1301162p1Po 30.09.2019 10:00 - 11:30 přednáška

30.9.

Praktická doporučení pro praxe na CNP FNM. Jak pracovat s pacientem v CNP ve FN v Motole.Základní pravidla práce fyzioterapeuta při manipulaci s geriatrickým pacientem, základní prvky uvolňování, protahování a posilování u hospitalizovaných pacientů. doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D

Po 07.10.2019 10:00 - 11:30 přednáška

7. 10.

Úvod do rehabilitační propedeutiky, začleněním oboru do celkového systému zdravotní péče v ČR, Základy fyzikálního vyšetření v rehabilitaci, orientace na lidském těle, základní a manuální dovednosti a vyšetřovací postupy při práci s pacientem v rámci rehabilitační propedeutiky. Verbální a nonverbální komunikace s pacientem, co vynechat při komunikaci. Podpora a motivace pacienta k aktivní účasti při fyzioterapii.Základy kondičního cvičení a dechové gymnastiky. doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D,

Po 14.10.2019 10:00 - 11:30 přednáška

14.10.

Léčebná rehabilitace a fyzioterapie - podstata a vyjádření pojmů, druhy, uplatnění. Rehabilitační propedeutika - orientace v dokumentaci, získávání anamnestických dat. Spolupráce rehabilitačního lékaře s fyzioterapeutem. Zdraví a nemoc, akutní a chronické onemocnění. Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační program. doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D,

Po 04.11.2019 10:00 - 11:30 přednáška

4.11.

Rehabilitační ošetřovatelství – základy polohování pacientů s omezenou možností pohybu, manipulace s pacientem, antidekubitální péče, prevence tromboembolické choroby. Principy multidisciplinární spolupráce. Psychosomatická podstata nemoci a psychologický aspekt rehabilitačního ošetřovatelství. doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D,

Po 18.11.2019 10:00 - 11:30 přednáška

18.11.

Charty práv pacientů ve FN v Motole. Práva a povinnosti pacientů. Charta práv a svobod starších občanů. Evropská charta práv pacientů seniorů. Charta práv duševně nemocných. Charta práv dětí v nemocnici. Charta práv nevyléčitelně nemocných dětí. Charta práv umírajících. Charta práv tělesně postižených. Sport zdravotně postižených. doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D

Po 25.11.2019 10:00 - 11:30 přednáška

25.11.

Organizační, provozní a právní povinnosti fyzioterapeuta, jeho kompetence a možnosti uplatnění, odborná způsobilost k povolání a její právní podklady. Práva a povinnosti zdravotníků. Informovaný souhlas pacienta ve FN v Motole. Legislativa pro fyzioterapeuty v praxi. doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D,

Po 02.12.2019 10:00 - 11:30 přednáška

2.12.

Funkční anatomie nervového systému pro praxi, senzorika, čití, reflexy. doc. PhDr. O. Čakrt, Ph.D.

 

19aD1301162x01Pá 04.10.2019 8:30 - 12:30 praxe

Praktická část výuky – CNP FN v Motole

Garant praxí: Mgr. Andrea Tschocheová, doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.,

vyučující: Mgr. Andrea Tschocheová, Bohuslav Kysilka, doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.,

Termíny výuky: 4.10., 11.10., 18.10., 1.11., 8.11., čas výuky: 8.30 - 11.30 hod.

6.12. a 13.12. praxe spojená se zápočtem

22.11. a 29.11. možnost individuálního samostudia praxe - příprava na zápočet – termín a čas je třeba dostatečně včas a osobně dohodnout s Mgr. Tschocheovou: andrea.tschocheova@fnmotol.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK