PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Obecná metodika fyzioterapie - D1303305
Anglický název: General Teaching Method in Physiotherapy
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/70, Z [HS]
letní s.:42/42, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Klára Kučerová
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Technické předměty a technologie
Prerekvizity : D1301162
Je prerekvizitou pro: D1305306, D1305214
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (11.08.2020)
Teoretické a praktické seznámení se základními stimulačními, inhibičními technikami s cílem vyšetřit pohybový projev, redukovat ho, ovlivnit svalové napětí. Neurofyziologický podklad technik, jejich systematicky metodické zařazení a použití při vyšetření a terapii.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Pecharová (14.09.2023)

Ročník: 2. ROČ. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE Zimní semestr 2023 - 2024

Název předmětu: OBECNÁ METODIKA FYZIOTERAPIE

Garant předmětu: Prof.PaedDr.Pavel Kolář,Ph.D., As. Mgr. Klára Kučerová

Podmínky zápočtu: 100% účast, 1 seminární práce, 1 ústní prezentace, splnění praktického zápočtu

ZS: 1/5 zápočet

Výuka: Středa 8.00 - 12.25 hod, stážovna č. S2-2

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (11.08.2020)

Máček, M., Smolíková, L.:Pohybová léčba u plicních chorob, VP 1995. ISBN 80-7187-010-2.

Máček, M., Smolíková, L.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronické obstrukční nemoci, nakladatelství Vltavín, Praha, 2002, ISBN 8086587-00-2

Smolíková, L., Máček, M.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronických plicních onemocnění, Praha, 2006, Blue Wings s.r.o.

Smolíková, L., Máček, M.: Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace, NCO NZO Brno, 2010, ISBN 978-00-0000-000-0

Ošťádal O., Burianová, K., Zdařilová, E.: Léčebná rehabilitace a fyzioterapie v pneumologii, Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury. Studijní texty. 2008. ISBN: 8024419092, 9788024419091

Kolář, P. et al.: Rehabilitace v klinické praxi, Galen, Praha, 2009, ISBN 978-80-7262-657-1

Vojta, V.: Vojtův princip, Grada 1995. ISBN 80-7169-004-X.

Vojta, V.: Vojtův princip, Grada 2010. ISBN 978-80-247-2710-3

Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku, Grada 1993. ISBN 80-85424-98-3.

Trojan, S.,Druga, J.,Pfeiffer, J.,Votava, J.:Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, Grada 2005. ISBN 80-247-1296-2.

Pfeiffer, J. a kol.: Facilitační metody v léčebné rehabilitaci, Avicenum 1976

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Sdělovací technika, spol. s r.o. 2005

Rychlíková, E.: Funkční poruchy kloubů a končetin, Grada 2002. ISBN 80-247-0237-1.

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi, Grada 1997. ISBN 80-7169-256-5.

Véle, F.: Kineziologie, TRITON, 2006, ISBN - 80-7254-837-9

Opavský, J.: Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty, UP Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0625-X.

Kol.: Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové, Grada 1996, ISBN 80-7169-187-9.

Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I., CERM, 2002. ISBN 80-7204-266-1.

Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci, Grada 2005

Lipertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace, Galén 2005. ISBN 80-7262-317-6.

Čápová, J.: Terapeutický koncept „bazální programy a podprogramy“, Repronis, Ostrava, 2008, ISBN: 978-80-7329-180-8

Dylevský, I.: Obecná kineziologie, Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1649-7

Dylevský, I.: Speciální kineziologie, Grada, 2009, ISBN 978-80-247-1648-0

Bobath, B.: Hemiplégia dospelých, Liečreh 1997, ISBN 80-967383-4-8.

Hromádková, J. a kol: Fyzioterapie, H&H, 1999, ISBN 80-86022-45-5.

Haladová, E. a kol.: Léčebná tělesná výchova, IDVPZ 1977, ISBN 80-7013-236-1.

Janda, V., a kol.: LTV u hemiparetiků, IDVPZ skripta 1982

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Klára Kučerová (10.10.2022)

ZS 2022/2023

1. 100% účast na výuce - prolínání teorie a praxe, externí vyučující, není možnost náhradního termínu. Prezence přítomných studentů na začátku a konci výukového bloku

2. Prezentace – příprava na tvorbu posterů, abstrakt a ústního sdělení (case presentation) bude se konat v domluveném termínu 27.10. Každý student si připraví během ZS 1 prezentaci na libovolné téma z Vědecké konference 2.LF UK. Délka každé prezentace 5 minut, tzn. 4 – 5 slidů.

Hodnocení: lektorem a studenty navzájem - obsah, prezentace, diskuse, argumentace…

3. Vypracování seminární práce - příprava na publikace a abstrakta, práce s literaturou

Návrh osnovy: např. definice pojmu, objasnění pojmu v praxi, uplatnění fyzioterapie v souvislosti s pojmem, osobní poznatky z prázdninových klinických praxí a v rámci výuky a studia literatury, novinky, diskuse, závěr, seznam použité literatury (viz web stránky, …požadavky na formální úpravu seminárních, bakalářských a diplomových prací na 2. LF UK v Praze pro program specializace ve zdravotnictví obor fyzioterapie jsou k dispozici na webu 2 LF UK).

První stránka seminární práce – úprava viz web (téma sem. práce, jméno studenta a jeho podpis, v rámci kterého předmětu je téma zpracováno, datum zpracování, určeno as. Mgr. Kučerové)

Rozsah práce: min. 3 a max. 5 stran A4, psáno vel. písma 12, řádkování 1 nebo 1,5

Odevzdání práce: do 1. 12. 2022

Seminární práci prosím odevzdat v elektronické formě.

Udělení zápočtu ZS – 11.1.2023 8.00, S2-2

LS 2022/2023

Zápočet: seminární práce, praktický zápočet - As. Mgr. Klára Kučerová

Zkouška ústní: termín bude upřesněn – zkoušející: Prof. PaedDr. Kolář, Ph.D.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (11.08.2020)

Teoretické a praktické seznámení se základními stimulačními, inhibičními technikami s cílem vyšetřit pohybový projev, redukovat ho, ovlivnit svalové napětí. Neurofyziologický podklad technik, jejich systematicky metodické zařazení a použití při vyšetření a terapii.

Kondice, základy respirační fyzioterapie a dechové rehabilitace

Vyšetření a ovlivnění fascie, kůže, svalu

Biokybernetický model v kineziologii

Palpace, manuelní práce se svalovou a vazivovou tkání

Význam vývojové kineziologie pro diagnostiku a terapii pohybových poruch

Základní svalové synergie pro centraci segmentu v posturálním systému a pro základní vitální funkci

Techniky automatické posturální korekce s využitím exterocepce

Program automatické posturální korekce - uplatnění v diagnostice a terapii

Posturální význam chodidla, hlavy a oblasti pánevního dna

Techniky automatické posturální korekce s využitím propriocepce

Využití rehabilitačních míčů, pružných a labilních ploch v diagnostice a terapii

Dýchání v kontextu biokybernetického modelu, nová terminologie základních dechových vzorů

Facilitace nastavené atitudy jako nástroj pro ovlivnění

Facilitace, inhibice, reflexní terapie

Facilitačně-inhibiční prostředky - přehled a využití

Postizometrická relaxace

Taping

Vývojová kineziologie - základy vývojové diagnostiky u kojence v prvních měsících života. Vývojové stupně v prvním roce života, primitivní reflexologie, polohové reakce, abnormální reakce a reflexy, význam polohové reflexologie pro vývojovou diagnostiku. Pohybové projevy centrální koordinační poruchy, dětské mozkové obrny, vývojová motorická dyspraxie - diagnostika, její projevy ve školním věku, dospívání, terapeutické možnosti.

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
22aD1303305p1

Okruhy studentů
B2.FYZIOT
St 05.10.2022 8:00 - 12:25 přednáška

5. 10.

Úvod do předmětu, základy respirač. fyzioterapie a dechové rhb I.

 Mgr. Klára Kučerová

Mgr. Josef Nejezchleba

 

Mgr. Klára Kučerová
St 12.10.2022 8:00 - 12:25 přednáška

12. 10.

Vědecká konference

 

Mgr. Klára Kučerová
St 19.10.2022 8:00 - 12:25 přednáška

19. 10.

Základy respirační fyzioterapie – Autogenní drenáž a ACBT

 

Mgr. Klára Kučerová

 

Mgr. Klára Kučerová
St 26.10.2022 8:00 - 12:25 přednáška

26. 10.

 

Základy manuální terapie: Vyšetření a ovlivnění kůže I.

PhDr. Petr Bitnar

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
St 02.11.2022 8:00 - 12:25 přednáška

2. 11.

Základy manuální terapie: Vyšetření a ovlivnění kůže II

Mgr. Kára Kučerová

Mgr. Martin Stříbrný

Mgr. Martin Stříbrný
St 09.11.2022 8:00 - 12:25 přednáška

9.11.

Základy manuální terapie: Vyšetření a ovlivnění facií

Mgr. Zdeněk Čech

 

Mgr. Zdeněk Čech
St 16.11.2022 8:00 - 12:25 přednáška

    16. 11.

Posturální význam chodidla, hlavy a oblasti pánev. dna

Techniky   automatické posturální korekce s využitím propriocepce

Využití rhb míčů, pruž. a labil. ploch v dg a terapii

 

PaedDr. Pavel Švejcar

PaedDr. Pavel Švejcar
St 23.11.2022 8:00 - 12:25 přednáška

23. 11.

Základy manuální terapie: Vyšetření a ovlivnění svalu I.

 

PhDr. Petr Bitnar

 

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
St 30.11.2022 8:00 - 12:25 přednáška

31. 11.

Základy manuální terapie: Vyšetření a ovlivnění svalu II.

 

Mgr. Kára Kučerová

Mgr. Martin Stříbrný

Mgr. Klára Kučerová
St 07.12.2022 8:00 - 12:25 přednáška

7. 12.

Postizometrická relaxace -  PIR I.

                    Mgr. Michaela Ulrichová, Ph.D.   

 

Mgr. Michaela Rampová, Ph.D.
St 14.12.2022 8:00 - 12:25 přednáška

14. 12.

Postizometrická relaxace -  PIR II.

           Mgr. Michaela Ulrichová, Ph.D.   

Mgr. Michaela Rampová, Ph.D.
St 21.12.2022 8:00 - 12:25 přednáška

21. 12.

Základy manuální terapie: Vyšetření a ovlivnění kloubu – centrace, aproximace, trakce

PhDr. Petr Bitnar

 

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
St 28.12.2022 8:00 - 12:25 přednáška 28.12.  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY Mgr. Klára Kučerová
St 04.01.2023 8:00 - 12:25 přednáška

    4.1.2023

Základy manuální terapie: Vyšetření a ovlivnění kloubu – centrace, aproximace, trakce II.

 

 Mgr. Klára Kučerová

Mgr. Martin Stříbrný

Mgr. Klára Kučerová
St 11.01.2023 8:00 - 12:25 přednáška

    11.1.

Zápočet

 Mgr. Klára Kučerová

Mgr. Klára Kučerová
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
22bD1303305p1

Okruhy studentů
B2.FYZIOT
Po 20.02.2023 13:30 - 18:50 přednáška

20.2.

Neuromotorický vývoj a jeho klinické vyšetření:

Posturální aktivita dítěte v 1. a 2. trimenonu

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

STÁŽOVNAČ.1

Mgr. Klára Kučerová
Po 27.02.2023 13:30 - 17:00 přednáška

27.2.

Neuromotorický vývoj a jeho klinické vyšetření:

Posturální aktivita dítěte ve 3. a 4. trimenonu

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

 

STÁŽOVNAČ.1

Mgr. Klára Kučerová
Po 06.03.2023 13:30 - 17:00 přednáška

6.3.

Fyziologický vývoj dítěte od 1. roku života

Poruchy fyziologického vývoje dítěte od 1 roku života

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

 

 

STÁŽOVNAČ.1

Mgr. Klára Kučerová
Po 13.03.2023 13:30 - 17:00 přednáška

13.3.

Primitivní reflexologie během 1. a 2. trimenonu
Primitivní reflexologie během 2. a 3. trimenonu

 

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

 

 

STÁŽOVNAČ.1

Mgr. Klára Kučerová
Po 20.03.2023 13:30 - 17:00 přednáška

20.3.

10,30-13,30

Funkční vztahy mezi posturální aktivitou, posturální reaktibilitou a primitivní reflexologií

Lokomoční stadia dle Vojty

Prognóza lokomočního vývoje u dítěte s DMO

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

 

STÁŽOVNAČ.1

Mgr. Klára Kučerová
Po 27.03.2023 13:30 - 17:00 přednáška

27.3.

Patokineziologie u pacientů s DMO - spastická diparéza, spastická hemiparéza, cerebrerální diparéza a ataktická forma

Patokineziologie u pacientů s DMO – atetóza, atonická diplegie a bilaterální hemiplegie, smíšená tetraparéz

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

 

STÁŽOVNAČ.1

Mgr. Klára Kučerová
Po 03.04.2023 13:30 - 18:50 přednáška

3.4.

Neuromotorický vývoj a jeho klinické vyšetření:

Posturální reaktibilita v prvním roce života dítěte

Mgr. Blanka Vlčková

 

Mgr. Klára Kučerová
Po 10.04.2023 13:30 - 18:50 přednáška

10.4.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Mgr. Klára Kučerová
Po 17.04.2023 13:30 - 18:50 přednáška

17.4.

Centrální koordinační porucha, ADHD, motorická dyspraxie Kvantitativní hodnocení motorických dovedností - testovací systém MABC -2

 

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

 

 

Mgr. Klára Kučerová
Po 24.04.2023 13:30 - 18:50 přednáška

24.4.

Poruchy kyčelních kloubů u pacientů s DMO a jejich řešení Poruchy nohou u pacientů s DMO a jejich řešení

Poruchy kolenních kloubů u pacientů s DMO a jejich řešení

Problémy dospělého člověka s DMO

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Mgr. Klára Kučerová
Po 01.05.2023 13:30 - 18:50 přednáška

1.5.

Státní svátek

Mgr. Klára Kučerová
Po 08.05.2023 13:30 - 18:50 přednáška

8.5

Státní svátek

Mgr. Klára Kučerová
Po 15.05.2023 13:30 - 18:50 přednáška

15.5.

Škály hodnocení spasticky (Ashworth Scale, MAS)

Měření změn hrubé motoriky (GMFM -88,-66), GMFCS

Posouzení motorického vývoje (Mnichovská škála, Alberta Scale,  BSID II, ….)

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

MUDr. Kašparová

 

Mgr. Klára Kučerová
Po 22.05.2023 13:30 - 18:50 přednáška

22.5.

Základy technik na neurofyziologickém podkladě, terapie Vojtovy reflexní lokomoce, Bobath koncept

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

PhDr. Michaela Málková, Ph.D.

Mgr. Klára Kučerová
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK