PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Bioetika 2 - B00629 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Bioethics 2
Zajišťuje: Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK v Praze (11-00240)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25 KZ [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Ventura/Payneboty na přezutí, čistý bílý plášť a oficiální jmenovku
Další informace: http://uhsl.wz.cz/obsahetika.php?clanek=etika
Staré označení: 629
Garant: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00471, B00632, B01100
Je prerekvizitou pro: B02418
Anotace -
Poslední úprava: VEN03513 (02.06.2008)
Stáže sledují klíčové etické problémy od počátku do konce lidského života na vybraných klinikách.
Sylabus
Poslední úprava: HAN05007 (27.08.2013)

Stáže v bloku:

Po Etika počátku života

Út Etika duševních poruch

St Etika chronických chorob

Čt Etika emergentní medicíny

Pá Etika konce života

Literatura
Poslední úprava: HAN05007 (03.09.2012)

Povinné texty:

Ondok, Josef Petr.: Bioetika, biotechnonolgie a biomedicína. Triton, Praha 2005

Payne J.: Klinická etika. Triton, Praha 1992 (*)

Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Grada, Praha 2011

Thomasma D. C., Kushner T.: Od narození do smrti. Mladá Fronta, Praha 2000 (*)

Dopručené texty:

Adamová L., Dudák V., Ventura V.: Základy filosofie a etiky. Fortuna, Praha,1995

Anzenbacher A.: Úvod do filosofie. SPN; Praha 1990

Anzenbacher A.: Úvod do etiky. Zvon; Praha 1994 (*)

Beauchamp, T.L., Childress, J. F.: Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, 2001

Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Ed. A.Remišová. Kalligram, Bratislava 2008

Kořenek, J.: Lékařská etika. Triton, Praha 2002

Floss K., Floss P.: Filosofický slovník. FIN, Olomouc 1995

Jaspers K.: Úvod do filosofie. Oikoumené, Praha 1994

Hartmann N.: Struktura etického fenoménu. Academia, Praha 2002

Kolář P., Svoboda V.: Logika a etika. Filosofie, Praha 1997

Kratochvíl Z.: Mýtus, filosofie, věda. Sci Phi, Praha 1994

Munzarová, M.: Vybrané kapitoly z lékařské etiky I, II, III, IV. LF MU, Brno 1997-2000

Munzarová, M. Eutanázie nebo paliativní péče? Praha: Grada, 2005.

Munzarová, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005.

Ondok, Josef Petr.: Bioetika, biotechnonolgie a biomedicína. Triton, Praha 2005

Opatrná, M.: Etické problémy v onkologii. Mladá fronta, Praha 2008

Payne J.: Hermeneutická etika. Triton, Praha 1995

Payne, J., Smrt: jediná jistota, Triton, Praha 2008.

Remišová, A. (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava 2008.

Ricoeur P.: Filosofie vůle. Oikoumené, Praha 2001

Störig H.J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991

Šoltéz, L., Pullmann, R. a kol. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Osveta, Bratislava 2008.

Tretera I.: Nástin dějin evropského myšlení. Paseka, Praha 2000

Vácha, M.; Königová, R. Mauer M.: Základy moderní lékařské etiky. Portál, Praha 2012.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: HAN05007 (26.09.2013)

Nutná plná účast na stážích, prostudování zadané literatury příprava podle otázek.

VYPSÁNÍ TERMÍNŮ ZKOUŠEK

Klasifikovaný zápočet pro stážující kruh proběhne následující týden po stáži. Termíny pro daný kruh budou vypsány na SISu ve čtvrtek v týdnu stáže.

PRAVIDLA ZÁPISU A ODHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKU

 

Přihlášení ke klasifikovanému zápočtu v SISu bude možné od 17:00 hod. v den vypsání klasifikovaného zápočtu  - tj. ve čtvrtek v týdnu stáže. Konat zkoušku může student pouze tehdy, je-li zapsán na termín a má-li splněny všechny rekvizity ke zkoušce.

Odhlašování je možné nejpozději 48 hodin před konáním zkoušky / klasifikovaného zápočtu (nepočítají se víkendové dny a svátky).

NEDOSTAVENÍ SE KE ZKOUŠCE A OMLUVA

 Student, který se nedostaví ke zkoušce a neomluví se, se nemůže zapsat na další termín (SZŘ UK, čl. 6, odst. 16, POS 1. LF UK čl. 8 a 9).

Student se musí omluvit vedoucímu předmětu (doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.) a to písemně či elektronicky s vysvětlením a doložením důvodu omluvy.

O přijetí omluvy bude student informován a bude zároveň vyškrtnut z původního termínu a tudíž se bude moci zapsat na termín nový.

Vedoucí předmětu si může vyžádat upřesnění omluvy či jejího důvodu, pokud nebude omluva dostatečná.

  OPAKOVÁNÍ ZKOUŠKY

 Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští (SZŘ UK čl. 6, odst. 16). Pokud však student nevyčerpá tyto možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky (tamtéž).

Další zkušební termíny nebudou vypsány.

Rovněž nelze konat zkoušky po skončení druhé části zkouškového období v září, resp. po posledním vypsaném termínu. Žádné mimořádné či "děkanské" termíny nejsou povoleny.

 PRAVIDLA PRŮBĚHU ZKOUŠKY

Zkouška proběhne ústní formou.

1. Co je filosofie? Filosofická etika

2. Dobro a zlo, norma a normalita, svědomí a odpovědnost, svoboda

3. Konflikt interpretací, aplikace v medicíně, hermeneutika

4. Spravedlnost, povinnosti a práva,vina, smysl života,

5. Demokracie a její struktura se vztahem k etice

6. Etika erotických vztahů, sexuální deviace

7. Etika mezilidských vztahů (zlaté pravidlo, kategorický imperativ, vztah JÁ a TY)

8. Etické důrazy významných světových náboženství

9. Neuroetika, intencionalita a lidská svobodná vůle

10. Lidská dignita a její základ, počátek a konec lidského života

11. Morální principy v bioetice a etické kodexy

12. Základní termíny pro alokaci vzácných zdrojů (hodnocení výkonnosti zdravotnictví)

13. Konstrukce spravedlivých modelů ve zdravotnictví (druhy zdravotního pojištění)

14. Definice a determinace smrti

15. Vztah lékaře k pacientům v hlubokém komatu

16. Upuštění od léčby, sebevražda a eutanasie

17. Tanatologie a filosofie tváří v tvář smrti

18. Morální status embrya a fétu, kontracepce a potrat, předčasně narozené děti

19. Fertilisace invivo a invitro, experiment a klonování

20. Etika v rámci klinické genetiky

21. Morální status lidských orgánů a organismu v celku

22. Orgánové a tkáňové transplantace

23. Nemoc, choroba a zdraví, zdraví v definici WHO a její kritika

24. Syndrom frontálních laloků a jeho vztah k etice, morální kompetence

25. Vztah mezi lékařem a pacientem - informovaný konsensus

26. Etika krize, chronická choroba a postižení

27. Základní principy výzkumu, scientismus a alternativní medicína

28. Etické komise a experiment na člověku

29. Utrpení a bolest, mučení

30. Proces rozhodování v klinické praxi

Rozpis výuky -
Rozpis blokový
Týden bloku Den Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
1Pondělí09:30 - 13:15přednáška+stážEtika počátku života MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D.9:30-13:15 - Gynekologicko porodnická klinika, Apolinářská 18, P2. Sraz ve vrátnici Gynekologicko porodnické kliniky. Je nutné mít oficiální jmenovku. Stáž lze nahradit po předchozí domluvě s MUDr. Zlatohlávkovou (mailem).
Začátek výuky v ZS 29.10.2018, v LS 25.2.2019.
Úterý08:00 - 11:45přednáška+stážEtika duševních poruch doc. PhDr. MUDr. Jan Payne, Ph.D.8:00-11:45 - Sraz ve Faustově domě, Karlovo nám. 40, č.20, pak přesun do Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11; P2. Je nutné vzít si bílý plášť a visačku se jménem!
Středa09:00 - 12:45přednáška+stážEtika chronicky nemocných a zdravotně postiženýchdoc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.9:00-12:45 - Sraz ve velké budově Jedličkova ústavu Na Topolce 1, Praha 4 u hlavního vchodu. Nejlépe použít metro C a vystoupit na stanici "Vyšehrad". Prosím držet se přesně uvedené adresy, není to v areálu Vyšehradu!!!
Čtvrtek08:00 - 11:45přednáška+stážEtika emergentní medicíny doc. PhDr. MUDr. Jan Payne, Ph.D.08:00-11:45 - Sraz ve Faustově domě, Karlovo nám. 40, č.20, pak přesun na kliniku KARIM (areál VFN), přezuvky a jmenovky s sebou.
Pátek09:00 - 12:45přednáška+stážEtika konce života MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D.9:00-12:45 - Hospic Štrasburk, Bohnická 12/57; P8. Sejdeme se 8:44 na stanici autobusu "Staré Bohnice". Nejlépe použít metro C do stanice Kobylisy. Schéma "terminálu Kobylisy" je na stránkách IDOS (lze zde dobře najít, kde stojí autobus 102 směr Staré Bohnice). Autobus 102 odjíždí z Kobylis do Starých Bohnic v 8.33, na zastávce ve Starých Bohnicích je v 8.44. Po příjezdu tohoto autobusu odcházíme ihned do hospicu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK