PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kontrastivní gramatika I (DE) - ATN210002
Anglický název: Contrastive Grammar I
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Záměnnost : ADDL0007, ADD100008, ADL100006
Je prerekvizitou pro: ATN210003
Je záměnnost pro: ADD100008, ADDN0004, ADDL0007
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (22.09.2021)
Předmět Kontrastivní gramatika I nabízí funkční pohled na morfologické prostředky německého a českého jazyka a jejich úzus s ohledem na oboustranný převod a faktor interference. Přednášky představují vybrané jevy především z hlediska systémového, semináře pak tyto prostředky zasazují do rámce textového, situačně-kontextového a překladatelského. Jsou zohledňovány forma, význam, distribuce, frekvence a funkce jednotlivých jevů na pozadí pragmatiky textu. Předmět je podmínkou pro pokračování v předmětu Kontrastivní gramatika II.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (22.09.2021)

Základní literatura

 

Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Duden 4: Die Grammatik. Mannheim: Bibliographisches Institut 2009.

Helbig, G./Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für Ausländerunterricht. Berlin: Langenscheidt 2001.

Helbig, G./Buscha J. Übungsgrammatik Deutsch. Berlin: Langenscheidt 2000.

Povejšil, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia 2004.

Štícha, F. Česko-německá srovnávací gramatika. 2. vydání. Praha: Academia 2015.

Štícha, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia 2013.

Rinas, K. Vorsicht - Fehler! Odstraňujeme nejčastější české chyby v němčině. Plzeň: Fraus 2003.

Grepl., M. a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN 2000.

Šemelík, M. – Kloudová, V. et al. Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum 2019.

Šemelík, M. – Kloudová, V. et al. Deutsche Grammatik: Eine Text- und Aufgabensammlung für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum 2020.

 

 

 

Doporučená literatura

 

Grepl, M., Karlík, P. Skladba češtiny. Praha: Votobia 1998.

 

Kol. Mluvnice češtiny 2, 3. Praha: Academia 1987.

 

Sick, Bastian: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Hamburg: Spiegel Online 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Andrea Krchová (25.09.2020)

Plnění zadaných povinností a úkolů

Analýza vybraného textu odevzdaná nejpozději týden před termínem zápočtového testu

Tři testy během semestru (hranice úspěšnosti 70 %)

Písemný test na konci semestru (zvládnutí probrané látky z přednášek a z doporučené literatury, hranice úspěšnosti 70 %)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (23.06.2017)

 1. Sloveso. Systém časů v němčině a češtině. Absolutní časy.
 2. Systém časů v němčině a češtině. Relativní časy.
 3. Slovesný způsob v němčině a češtině. Vid.
 4. Modální slovesa. Subjektivní a objektivní modalita.
 5. Pasivum. Konkurenční formy pasiva.
 6. Funkční slovesa.
 7. Substantiva. Pád. Rekce substantiv.
 8. Substantiva. Rod a číslo.
 9. Užívání členů.
 10. Užívání zájmena es v různých funkcích. Korelát.
 11. Adjektiva a adverbia.
 12. Zájmena a číselné údaje.
 13. Předložky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK