PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kontrastivní gramatika II (DE) - ATN210003
Anglický název: Contrastive Grammar II
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Prerekvizity : ATN210002
Záměnnost : ADD100009, ADL100007
Je záměnnost pro: ADD100009, ADDN0005
Anotace
Poslední úprava: Andrea Krchová (10.02.2021)
V letním semestru 2020/21 začne výuka distančně, přes MS Teams. Na začátku semestru dostanou přihlášení studenti e-mail s informacemi o přesném průběhu kurzu.

Předmět Kontrastivní gramatika II navazuje na Kontrastivní gramatiku I a věnuje se kontrastivnímu funkčnímu pohledu na syntaktickou problematiku německého a českého jazyka. Základem analýzy je věta a výpověď, popř. text. Přednášky nabízejí pohled na jazykový systém syntaktických jednotek a vztahů v obou jazycích, na funkci jednotlivých větných členů, druhů vět a větných konstrukcí. Semináře vycházejí především z kontextového zakotvení daných prostředků na pozadí pragmatiky textu a slouží k uvědomění si rozdílů v syntaktické stavbě obou jazyků. Předmět je zakončen zkouškou, součástí atestace je i písemná seminární práce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (23.06.2017)

Základní literatura

 

 

Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Duden 4: Die Grammatik. Mannheim: Bibliographisches Institut 2009 (a další vydání).

 

 

Helbig, G./Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für Ausländerunterricht. Berlin: Langenscheidt 2001 (a další vydání).

 

 

Povejšil, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia 2004.

 

 

Štícha, F. Česko-německá srovnávací gramatika. 2. vydání. Praha: Academia 2015.

 

 

Rinas, K. Vorsicht - Fehler! Odstraňujeme nejčastější české chyby v němčině. Plzeň: Fraus 2003.

 

 

Grepl., M. a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN 2000 (a další vydání).

 

 

Další literatura

 

 

Grepl, M., Karlík, P. Skladba češtiny. Praha: Votobia 1998.

 

 

Kol. Mluvnice češtiny 2, 3. Praha: Academia 1987.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Andrea Krchová (10.02.2021)

Plnění zadaných povinností

Tři testy během semestru (hranice úspěšnosti 70 %)

Písemná zkouška

Seminární práce (zadání viz http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-102.html)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (23.06.2017)

 

 • Věta. Větné členy.
 • Postavení větných členů.
 • Slovosled. Aktuální členění větné.
 • Atribut a apozice.
 • Valence. Základové větné struktury.
 • Valenční a nevalenční větné členy.
 • Spojky. Souvětné struktury.
 • Obsahová podřízenost propozic. Vedlejší věty.
 • Infinitivní konstrukce.
 • Participiální konstrukce.
 • Částice a modální slova.
 • Negace.
 • Gramatické prostředky výstavby textu.
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (23.06.2017)

Úspěšně ukončený předmět Kontrastivní gramatika I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK