PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kontrastivní gramatika I - ADDL0007
Anglický název: Contrastive Grammar I
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ATN210002
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Záměnnost : ATN210002
Je záměnnost pro: ATN210002
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. (17.09.2020)
Předmět Kontrastivní gramatika I nabízí funkční pohled na morfologické prostředky německého a českého jazyka a jejich úzus s ohledem na oboustranný převod a faktor interference. Přednášky představují vybrané jevy především z hlediska systémového, semináře pak tyto prostředky zasazují do rámce textového, situačně-kontextového a překladatelského. Jsou zohledňovány forma, význam, distribuce, frekvence a funkce jednotlivých jevů na pozadí pragmatiky textu. Předmět je podmínkou pro pokračování v předmětu Kontrastivní gramatika II.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. (17.09.2020)

Základní literatura

Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Duden 4: Die Grammatik. Mannheim: Bibliographisches Institut 2009.

Helbig, G./Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für Ausländerunterricht. Berlin: Langenscheidt 2001.

Helbig, G./Buscha J. Übungsgrammatik Deutsch. Berlin: Langenscheidt 2000.

Povejšil, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia 2004.

Štícha, F. Česko-německá srovnávací gramatika. 2. vydání. Praha: Academia 2015.

Štícha, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia 2013.

Rinas, K. Vorsicht - Fehler! Odstraňujeme nejčastější české chyby v němčině. Plzeň: Fraus 2003.

Grepl., M. a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN 2000.

Šemelík, M. – Kloudová, V. et al. Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum 2019.

 

Doporučená literatura

Grepl, M., Karlík, P. Skladba češtiny. Praha: Votobia 1998.

Kol. Mluvnice češtiny 2, 3. Praha: Academia 1987.

Sick, Bastian: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Hamburg: Spiegel Online 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. (17.09.2020)

Účast na seminářích: min. 75 %. Plnění zadaných povinností. Gramatická analýza a překlad vybraného textu. Tři průběžné testy během semestru. Písemný test na konci semestru (zvládnutí látky ze seminářů, z přednášek a z doporučené literatury).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. (17.09.2020)

1. Systém časů v němčině a češtině. Absolutní časy.
2. Systém časů v němčině a češtině. Relativní časy.
3. Slovesný způsob v němčině a češtině. Vid.
4. Modální slovesa. Subjektivní a objektivní modalita.
5. Pasivum. Konkurenční formy pasiva.
6. Funkční slovesa.
7. Substantiva. Pád. Rekce substantiv.
8. Substantiva. Rod a číslo.
9. Užívání členů.
10. Užívání zájmena es v různých funkcích. Korelát.
11. Adjektiva a adverbia.
12. Zájmena a číselné údaje.
13. Předložky.
14. Rozbor textů z gramatického hlediska, překlad.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK