PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk - Ruština pro obory FF - zkouška Akademické čtení - ASZRJ2000
Anglický název: Foreign Language - Russian for FA programmes - Exam Academic Reading
Zajišťuje: Jazykové centrum - ruština (21-JCR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Patří mezi: PVP Individuální studijní povinnosti
PVP Individuální studijní povinnosti
PVP Indivividuální studijní povinnosti
PVP Zkouška z akademického čtení
PVP Zkouška z druhého cizího jazyka
Neslučitelnost : ASZRJ0001, ASZRJ0002, ASZRJ1000
Záměnnost : ASZRJ1000, ASZRJ3050
Je záměnnost pro: ASZRJ0002
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (21.09.2022)
Zkouška Akademické čtení ověřuje receptivní dovednost porozumění odborným cizojazyčným textům na úrovni B2/C1. Student prokazuje schopnost efektivní práce s odborným textem za pomoci různých čtecích technik (orientační, detailní a selektivní čtení). Dokáže text zasadit do kontextu studovaného oboru, porozumět základnímu smyslu textu jako celku a zachytit specifické informace všeobecného i odborného charakteru. V textu najde důležité podrobnosti, postoje i názory pisatele. Na základě textu prokazuje student znalost odborné slovní zásoby i gramatických struktur relevantních pro odborný text.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (21.09.2022)

Literatura:

ANIKINA, M. N. a kol.: Sintaksis složnopodčinennogo predloženija. Russkij jazyk, 2000.
GLAZUNOVA, O. I.: Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach. 2.díl. Sintaksis. Zlatoust, 2016.
KUZNECOV, A. S. a kol.: Boľšoj tolkovyj slovar’ russkogo jazyka. Norint, 1998.
MISTROVÁ, V. a kol.: Velký kapesní rusko-český, česko-ruský slovník. 2. vyd. Fragment, 2014.
MISTROVÁ, V., OGANESJANOVÁ, D., TREGUBOVÁ, J.: Cvičebnice ruské gramatiky. Polyglot, 2004.
NEKOLOVÁ, V., CAMUTALIOVÁ, I., VASILJEVA-LEŠKOVÁ, A.: Ruština nejen pro samouky. 3. vyd. Leda, 2017.
Rusko-český česko-ruský velký slovník. Lingea, 2009.
ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON, 2005.
VENCOVSKÁ, M. a kol.: Rusko-český slovník. 2. vyd. Leda, 2010.

Online zdroje:

https://ezdroje.cuni.cz/index.php?lang=cs
https://cyberleninka.ru
www.scholar.ru
https://scholar.google.ru
https://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/cteni-psani1_opora.pdf
https://slovniky.lingea.cz/rusko-cesky
https://ruslov.slu.cas.cz/slovnik/main/Main.html
http://gramota.ru/slovari
https://ru.wiktionary.org

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (21.09.2022)

Zkouška ověřuje receptivní dovednost čtení odborného textu s porozuměním. Zaměřuje se na schopnost porozumění delšímu odbornému textu (pochopení základního smyslu textu i zachycení detailní informace) a jeho zasazení do kontextu studovaného oboru.

NOVĚ od r. 2021/22 lze splnit tuto zkoušku absolvováním předmětu Akademické čtení ASZRJ3050, který je s touto zkouškou v záměnnosti.

Zkouška se skládá z přípravy písemných podkladů na základě domácí četby cizojazyčného odborného textu a z ústní části (rozbor neznámého i známého textu).
Vypracované písemné podklady i celý odborný text (v elektronickém formátu nebo naskenovaný) zašlou studenti na adresu: ladislava.dolanova@ff.cuni.cz minimálně 7 dní před konáním zkoušky (do ukončení zápisu v SIS).

Písemné podklady

  • zvolený cizojazyčný odborný text v elektronickém formátu nebo naskenovaný v jednom souboru (10–20 NS) se základním bibl. údajem
  • shrnutí odborného textu s odkazy na příslušné pasáže textu (v češtině, cca 1-2 NS)
  • vysvětlení základních pojmů textu (cca 5 slov – původní termín v jazyce, český ekvivalent a souvislejší vysvětlení v kontextu zvoleného textu)

Ústní část (probíhá v češtině, cca 20 min.)

  • rozbor neznámého humanitně zaměřeného odborného textu (rozsah 1–2 NS, otázky k textu v češtině, důraz na globální porozumění textu, klíčová slova, základní vztahy a struktury)
  • prezentace domácí četby odborného textu (vztah ke studovanému oboru, přínos k dané problematice, argumentace autora a její zhodnocení)
  • rozbor konkrétní pasáže textu vybrané zkoušejícím (důraz na detailní porozumění textu)

Ústní část probíhá prezenčně (po dohodě s vyučující i mimo oficiálně vypsané termíny).
Je u ní povolen jak papírový, tak i online slovník (notebook si zajistí sám student).

Odborný cizojazyčný text (10–20 NS)

Aktuální odborný článek napsaný rodilým mluvčím a/nebo publikovaný v renomovaném zahraničním periodiku či nakladatelství, nepřeložený do češtiny. Článek by měl být pro studenta přínosný, ideálně by se měl věnovat tématu seminární/bakalářské/diplomové práce, nebo se alespoň vztahovat ke studovanému oboru. Doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka, příp. s oborovými vyučujícími nebo školiteli.
Studenti jiných fakult si zvolí odborný text vztahující se k některému z oborů studovaných na FF.
Ke zkoušce studenti přinesou text čistý, bez pomocných poznámek. V případě elektronické formy textu studenti zajistí vlastní notebook či tablet.

Vzorové testy viz https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=411 

V případě nejasností doporučujeme vše konzultovat s odpovědným vyučujícím: Dolanová Ladislava | Jazykové centrum (cuni.cz)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK