PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk - Ruština pro obory FF - zkouška B2 - ASZRJ1000
Anglický název: Foreign Language - Russian for FA Programmes - Exam B2
Zajišťuje: Jazykové centrum - ruština (21-JCR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.
Záměnnost : ASZRJ0001, ASZRJ0002
Je neslučitelnost pro: ASZRJ2000
Je záměnnost pro: ASZRJ2000, ASZRJ0002
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D. (16.09.2022)
Zkouška B2 ověřuje jazykové znalosti a dovednosti na úrovni B2, potřebné jak v běžné komunikaci, tak v komunikaci v akademickém prostředí.

Student prokazuje dovednosti receptivní (poslech s porozuměním, četba s porozuměním) i dovednosti produktivní (vlastní písemný i ústní projev na dané téma).

Písemná část:

Čtení: Bez problémů rozumí jak publicistickým, tak i delším odborným textům pronášeným v normálním tempu (přednáška).
Poslech: Orientuje se v textu, má schopnost jak globálního, tak detailního porozumění textu. Spolehlivě pracuje s typy textů, které jsou relevantní pro jeho studium, a je schopen je dále využívat a zpracovávat (shrnutí, prezentace).
Písemný projev: Rozumí specifikům funkčních stylů a dokáže je vhodně použít ve vlastním písemném projevu, Dokáže napsat pojednání (esej), v němž nejen předává informace, ale i obhajuje nebo vyvrací určitý názor. V dopise dokáže zdůraznit, čím jsou pro něj události a zážitky osobně důležité.

Ústní část: Student prokazuje řečové dovednosti uplatňující se ve specifických profesních situacích (rozhovor o studijním oboru, prezentace odborného textu, vedení obecně i odborně zaměřené diskuse, vyjádření a obhájení vlastního názoru, schopnost argumentovat a adekvátně reagovat na položené otázky). Je vybaven potřebnými interkulturními znalostmi, které dokáže vhodně použít v konkrétních situacích.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D. (16.09.2022)

Literatura:

BELYNTSEVA, O., JANEK, A.: Učebnice současné ruštiny. 1. díl. Computer Press, 2011. 
ČERNYŠEV, S.: Poechali 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Zlatoust, 2020, 2021. 
GLAZUNOVA, O. I.: Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach. Morfologija. Zlatoust, 2000. 
GLAZUNOVA, O. I.: Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach. 2.díl. Sintaksis. Zlatoust, 2016. 
JANEK, A., MAMONOVA, J.: Učebnice současné ruštiny. 2. díl. Computer Press, 2011. 
KAPITONOVA, T. I., BARANOVA I. I., NIKITINA, O. M.: Testy, testy, testy...: Posobie dlja podgotovki k sertifikacionnomu ekzamenu po leksike i grammatike. II sertifikacionnyj uroveň. 10. vyd. Zlatoust, 2017. 
KUZNECOV, A. S. a kol.: Boľšoj tolkovyj slovar’ russkogo jazyka. Norint, 1998. 
MISTROVÁ, V., OGANESJANOVÁ, D., TREGUBOVÁ, J.: Cvičebnice ruské gramatiky. Polyglot, 2004. 
MISTROVÁ, V. a kol.: Velký kapesní rusko-český, česko-ruský slovník. 2. vyd. Fragment, 2014. 
NEKOLOVÁ, V., CAMUTALIOVÁ, I., VASILJEVA-LEŠKOVÁ, A.: Ruština nejen pro samouky. 3. vyd. Leda, 2017. 
Rusko-český česko-ruský velký slovník. Lingea, 2009. 
SOSNOWSKI, W., TULSKA-BUDZIAK, M.: S Rossiej na "Ty"! Russkij jazyk, 2014.  
TAHOVSKÁ, L.: Ruština poslechem. Leda, 2005. 
VENCOVSKÁ, M. a kol.: Rusko-český slovník. 2. vyd. Leda, 2010.

Online zdroje:

http://openedu.ru 
http://russianlectures.ru 
https://pushkininstitute.ru/learn 
https://www.pushkin.institute/Certificates/CCT/tests-online.php 
https://vsrussian.com/courses 
https://vsrussian.com/courses/5c0d40d765a47aa367cbfb4c 
https://slovniky.lingea.cz/rusko-cesky 
https://ruslov.slu.cas.cz/slovnik/main/Main.html 
http://gramota.ru/slovari 
https://ru.wiktionary.org/ 
https://ezdroje.cuni.cz/index.php?lang=cs 
https://cyberleninka.ru/

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (21.09.2022)

Zkouška se skládá se z písemné a ústní části.

Na celkovém hodnocení má písemná část podíl 60 % z celé zkoušky, ústní část 40 %.

 

Písemná část - probíhá prezenčně

 • poslech s porozuměním
 • čtení s porozuměním
 • gramaticko-lexikální test
 • vlastní písemný projev (dopis nebo esej)

Pro splnění písemné části zkoušky je nutné získat min. 60 %. Z každé části testu je stanoveno min. 50 %.

Při neúspěšném splnění jedné části testu je sice student klasifikován „neprospěl“ (známka 4), ale v opravném termínu může skládat pouze tu část, kterou v předchozím testu nesplnil. Dílčí oprava je možná pouze v rámci daného zkouškového období.

 

Nově k ústní části zkoušky studenti ze zvoleného odborného textu zpracují:

 • písemně: shrnutí (stačí v bodech) + seznam 3-5 klíčových slov
 • ústně: strukturovanou prezentaci (cca 5 min.)

Odborný text, shrnutí a klíčová slova odevzdávají studenti e-mailem na: kateryna.zubkovska@ff.cuni.cz nejpozději 3 dny před konáním zkoušky.


Ústní část - probíhá prezenčně či po domluvě online (ve stejný den nebo po dohodě s vyučujícím v následujících dnech, nejpozději do týdne)

 • rozbor výsledku písemného testu
 • krátké představení studenta v cizím jazyce a rozhovor v ruském jazyce na téma blízké akademickému prostředí
 • strukturovaná prezentace zvoleného odborného textu v ruském jazyce a diskuse nad ním
 • intepretace úryvků vybraných z tohoto odborného textu vyučujícím (s důrazem na porozumění užitého jazyka – shrnutí, parafráze, překlad, výčet argumentů atd.)


Pro splnění ústní části zkoušky je nutné získat min. 50 %.

Kritéria hodnocení ústní části

 • struktura a obsah prezentace
 • plynulost projevu včetně správné/srozumitelné výslovnosti
 • přesnost vyjadřování (výběr a použití gramatických a lexikálních struktur)
 • interakce
 • interpretace úryvků


Odborný text (nově rozsah cca 20 NS)

Text se musí vztahovat ke studovanému oboru a obsahovat všechny náležitosti odborné práce (citační a poznámkový aparát atd.). U všech typů zkoušky doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka. Text musí pocházet od rodilého mluvčího, příp. být vydán v renomovaném zahraničním nakladatelství (nikoli např. anonymní internetové stránky, wikipedie apod.), nesmí být překladem z jiného jazyka. Text může být složen i ze dvou zdrojů, u fotokopií je třeba přiložit i titulní list se jmény autorů a bibliografickými údaji (editor, nakladatel, rok vydání). Nesmí obsahovat žádné vlastní poznámky či vpisky.
Studenti jiných fakult si zvolí odborný text vztahující se k některému z oborů studovaných na FF.

 

Pro splnění celé zkoušky je nutné získat min. 60 %.

Vzorové testy viz https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=411 

V případě nejasností doporučujeme vše konzultovat s odpovědným vyučujícím: Zubkovska Kateryna | Jazykové centrum (cuni.cz)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK