PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk - Angličtina pro obory FF - zkouška Akademické čtení - ASZAJ2000
Anglický název: Foreign Language - English for FA Programmes - Exam Academic Reading
Zajišťuje: Jazykové centrum - angličtina (21-JCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Blanka Zádrapová
Patří mezi: PVP Individuální studijní povinnosti
PVP Individuální studijní povinnosti
PVP Indivividuální studijní povinnosti
PVP Ověření pasivní zna. 2. svět. jaz.
PVP Zkouška z akademického čtení
PVP Zkouška z druhého cizího jazyka
Neslučitelnost : ASZAJ0001, ASZAJ0002, ASZAJ1000
Záměnnost : ASZAJ1000, ASZAJ3050
Je záměnnost pro: ASZAJ0002
Anotace -
Zkouška ověřuje receptivní dovednost čtení odborného textu s porozuměním. Zaměřuje se na schopnost porozumění delšímu odbornému textu (pochopení základního smyslu textu i zachycení detailní informace) a jeho zasazení do kontextu studovaného oboru.

Zkouška se skládá z přípravy písemných podkladů na základě domácí četby cizojazyčného odborného textu a z ústní části (rozbor neznámého i známého textu).
U zkoušky bude k dispozici 1 výkladový a 1 překladový slovník.


Odborný cizojazyčný text (10–20 NS)<
Aktuální odborný článek napsaný rodilým mluvčím a/nebo publikovaný v renomovaném zahraničním periodiku či nakladatelství, nepřeložený do češtiny. Článek by měl být pro studenta přínosný, ideálně by se měl věnovat tématu seminární/bakalářské/diplomové práce, nebo se alespoň vztahovat ke studovanému oboru. Doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučující/m příslušného jazyka, příp. s oborovými vyučujícími nebo školiteli.
Studenti jiných fakult si zvolí odborný text vztahující se k některému z oborů studovaných na FF.

ZKOUŠKU JE MOŽNÉ SKLÁDAT I ONLINE (po dohodě s vyučující i mimo oficiálně vypsané termíny). U Zk je jak pro online verzi, tak pro prezenční zkoušku nově povolen jak papírový, tak i online slovník (notebook si zajistí sám student, či v případě prezenční Zk je mu notebook poskytnut po předchozí domluvě se zkoušející). Kapacita je omezena, přednost mají studenti FF posledního ročníku, kteří potřebují složit Zk před státnicemi.
Podmínky ke složení Zk zůstavají jinak neměnné - viz výše: (písemné podklady, rozsah textu).
Online verze probíhá přes platformu Zoom, student, který se rozhodne pro distanční formu ZK, musí být vybaven mikrofonem a kamerou. Na začátku Zk prokáže student svou totožnost tak, že ukáže svůj OP vyučující/mu na kameru. Poté mu zkoušející nasdílí neznámý text v rozsahu 1-1,5 NS (může a nemusí obsahovat otázky). Po čase na přípravu (10-15 minut) student prokazuje, nakolik porozuměl obsahu textu. Následuje pohovor o vlastním, studentem vybraném textu + rozbor (překlad) vybraného úryvku.
Poslední úprava: Zádrapová Blanka, Mgr. (06.02.2024)
Cíl předmětu -

Cílem zkoušky je ověřit dovednost porozumění akademickému textu psanému v anglickém jazyce.

Poslední úprava: Kadlecová Šárka, Mgr., Ph.D. (01.02.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Vypracované písemné podklady i celý odborný text (v elektronickém formátu nebo naskenovaný) zašlou studenti příslušnému vyučujícímu minimálně 7 dní před konáním zkoušky (do ukončení zápisu v SIS). Jméno zkoušejícího – viz daný termín v SIS.

Písemné podklady
• zvolený cizojazyčný odborný text v elektronickém formátu nebo naskenovaný v jednom souboru (10–20 NS) se základním bibliografickým údajem
• shrnutí odborného textu s odkazy na příslušné pasáže textu (v češtině, cca 1 NS)
• vysvětlení základních pojmů textu (cca 5 slov – původní termín v jazyce, český ekvivalent a souvislejší vysvětlení v kontextu zvoleného textu)

Ústní část (probíhá v češtině, cca 20 min.)
• rozbor neznámého humanitně zaměřeného odborného textu (rozsah 1–2 NS, otázky k textu v češtině, důraz na globální porozumění textu, klíčová slova, základní vztahy a struktury)
• prezentace domácí četby odborného textu (vztah ke studovanému oboru, přínos k dané problematice, argumentace autora a její zhodnocení)
• rozbor konkrétní pasáže textu vybrané zkoušející/m (důraz na detailní porozumění textu)

Poslední úprava: Zádrapová Blanka, Mgr. (06.02.2024)
Literatura -

Vybrané zdroje vhodné k přípravě:

McWhorter, Kathleen T., Guide to College Reading, Pearson 2017.
Stirling Johanna, Unlock. Reading and Writing Skills, CUP 2014.
Williams, Anneli, Research. Improve Your Reading and Referencing Skills, Collins EAP 2013.
David Porter: Check Your Vocabulary for Academic English, 3rd edition, A&C Black London 2007.

Poslední úprava: Kadlecová Šárka, Mgr., Ph.D. (01.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK