PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk - Angličtina pro obory FF - zkouška B2 - ASZAJ1000
Anglický název: Foreign Language - English for FA Programmes - Exam B2
Zajišťuje: Jazykové centrum - angličtina (21-JCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Blanka Zádrapová
Záměnnost : ACN300303, ACN300305, ACN300307, ACN300395, ASZAJ0001, ASZAJ0091, ASZAJ1100
Je neslučitelnost pro: ASZAJ2000
Je záměnnost pro: ACN300307, AADEK00012, ASZAJ2000, ASZAJ0002
Anotace -
Studující si v SIS zapisují ústní zkoušku a tím pádem jsou automaticky registrováni ke zkoušce písemné. Tzm. písemnou část si zvlášť nikde nezapisují.

Zkouška ověřuje dovednosti porozumění i komunikace v anglickém jazyce, schopnost přesně používat gramatické struktury a vhodně volit slovní zásobu na úrovni B2.
Skládá se z písemné a ústní části a je zaměřena i na používání anglického jazyka v akademickém prostředí.
Předmět je nutné splnit do konce studijního programu. Nejprve je třeba zapsat si tento předmět v SIS a na konkrétní termín zkoušky se zapsat ve vybraném zkouškovém období. Každé zkouškové období vypisuje JC FF UK min. 3 (zpravidla 4) termíny pro min. 350 studujících. Pokud jsou termíny plné, je nutné se přihlásit v jiném zkouškovém období.

S konkrétními dotazy, popř. konzultací odborného textu se obracejte na vedoucí anglické sekce Mgr. Blanku Zádrapovou.

Ukázkovou verzi písemné části zkoušky B2 naleznete v Moodle FF UK. https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3234

Písemnou část zkoušky lze splnit pomocí uznání mezinárodního certifikátu. Více informací naleznete na webu JC FF UK. https://jc.ff.cuni.cz/exams/zkousky/uznavani-certifikatu/<br>
V případě speciálních potřeb studujících se zkouška skládá v individuálním režimu. Více informací naleznete na webu JC FF UK. https://jc.ff.cuni.cz/exams/zkousky/zkousky-pro-studenty-se-specialnimi-potrebami/
Poslední úprava: Zádrapová Blanka, Mgr. (06.02.2024)
Cíl předmětu -

Písemná část
Poslech - Student/ka bez doptávání rozumí obecně tématu rozpravy i specifickým informacím, které v ní zaslechne. Rozprava je vedena v tempu běžném u rodilých mluvčích anglického jazyka.
Čtení - Student/ka se orientuje v anglickém odborném textu a dovede z něj získat potřebné informace.
Gramaticko-lexikální část - Student/ka přesně používá gramatické struktury a slovní zásobu odpovídající úrovní B2
Psaní - Student/ka zvládne ve formálním stylu správně strukturovat a napsat esej na vybrané téma, uvést min. dva argumenty a použít slova odpovídající středně pokročilé úrovni anglického jazyka.

Ústní část
Student/ka bez váhání a přesně komunikuje na téma z vlastního oboru, používá vhodnou slovní zásobu včetně odborné terminologie. Jako podklad připraví odborný text, v němž se orientuje a rozumí mu - i po odborné stránce. Tento text vlastními slovy shrne a vybrané části přesně interpretuje. Rozumí doplňujícím dotazům a zvládne na ně bezprostředně odpovědět.

Poslední úprava: Zádrapová Blanka, Mgr. (06.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu -


Písemná část (60 bodů) 
- poslech s porozuměním (12 bodů)
- čtení s porozuměním (12 bodů)
- gramaticko-lexikální test (18 bodů)
- vlastní písemný projev (18 bodů)
Minimum získaných bodů pro postup k ústní části je 36 (60% úspěšně splněného testu). V každé části textu je nutné získat minimálně 50% bodů, jinak je písemná část hodnocena jako nesplněná.

Ústní část (40 bodů)

- připravené písemné shrnutí vybraného odborného textu v AJ v bodech // v případě skládání zkoušky s certifikátem: souvislý text shrnutí v AJ v rozsahu 1 - 2 normostrny
- vybraných 3- 5 klíčových slov
- strukturovaná prezentace zvoleného odborného textu 
- práce s textem - interpretace vybraných úryvků, doplňující otázky, vysvětlení pojmů

Rozsah odborného textu - 20 normostran
Text se musí vztahovat ke studovanému oboru a obsahovat všechny náležitosti odborné práce (citační a poznámkový aparát atd.). U všech typů zkoušky doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka. Text musí pocházet od rodilého mluvčího, příp. být vydán v renomovaném zahraničním nakladatelství (nikoli např. anonymní internetové stránky, wikipedie apod.), nesmí být překladem z jiného jazyka. Nesmí obsahovat žádné vlastní poznámky či vpisky.

Kritéria hodnocení ústní části

- plynulost projevu včetně správné/srozumitelné výslovnosti
- přesnost vyjadřování (výběr a použití gramatických a lexikálních struktur)
- výslovnost
- obsah
- interakce se zkoušející/m

Poslední úprava: Kadlecová Šárka, Mgr., Ph.D. (06.11.2023)
Literatura -

Vybrané zdroje vhodné na přípravu:

Brook-Hart, G., Jakeman, V. Complete IELTS Bands 5-6.5 (StudentsBook), CUP, 2012.

HopkinsD., CullenP., Grammar for IELTS, CUP.

CullenP., Vocabulary for IELTS, CUP.

Murphy, R., English Grammar In Use, CUP.

Vince, M., First Certificate Language PracticeMacmillan.

 

Online zdroje k nácviku testů:

https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/prepare/free-ielts-practice-tests

https://www.english-exam.org/IELTS/practice_tests/40/
https://www.flo-joe.co.uk/fce/students/tests/

 

Poslední úprava: Kadlecová Šárka, Mgr., Ph.D. (01.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK