PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Moderní filosofie náboženství pro religionisty - ARL100090
Anglický název: Modern Philosophy of Religion
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASZFS0032
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka volitelných předmětů
Záměnnost : ARL100005
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (04.09.2016)

Filosofie náboženství jako svébytná filosofická reflexe vztahu člověka k Bohu vzniká teprve v době osvícenství. Teprve tato doba totiž skýtá dostatečný odstup od náboženství, který umožňuje nahlédnout nesamozřejmost institucionální povahy náboženství, náboženské praxe i myšlení. Filosofie náboženství tak z velké části vyrůstá z kritiky dosavadní theologie i institucionálního náboženství a vychází z filosofických či obecně kulturních sporů o nihilismus, pantheismus a atheismus. V jednotlivých přednáškách budou představeny přístupy k fenoménu náboženství, které posluchačům poskytnou úvod do moderní filosofie náboženství. Zároveň uvidíme, že moderní reflexe náboženství rodící se z osvíceneckého myšlení otevírá témata, s nimiž se setkáváme v současných diskusích. Jednotlivé přednášky se tak budou dotýkat rovněž následujících obecných témat: náboženství ve veřejném prostoru, vztah náboženství a rozumu, vztah náboženství a citu, náboženství jako duchovní cvičení, vztah víry a nevíry či náboženství a tolerance.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (04.09.2016)

Primární literatura

 

G. W. F. Hegel, Fenomenologie ducha, přel. Jan Patočka, Praha: Academia, 1960.

David Hume, Dialogy o přirozeném náboženství, přel. T. Marvan, Praha: dybbuk, 2013.

F. H. Jacobi, O Spinozově učení, přel. J. Loužil, Praha: Oikoymenh, 1997.

Karl Jaspers, Úvod do filosofie. Dvanáct rozhlasových přednášek, přel. A. Havlíček, Praha: Oikoymenh, 1996.

Immanuel Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, přel. Karel Šprunk, Praha: Vyšehrad, 2013.

Friedrich Nietzsche, Radostná věda, přel. Věra Koubová, Praha: Aurora, 2001.

Novalis, Zázračná hra světa: úvahy a fragmenty, přel. Věra Koubová, Praha: Odeon, 1991.

Jean-Jacques Rousseau, Rozpravy, přel. E. Blažková, J. Veselý, V. Zamarovský, Praha: Svoboda, 1989.

F. W. J. Schelling, Výbor z díla. Rané spisy, přel. M. Petříček, J. Patočka Praha: Nakladatelství svoboda, 1990.

Friedrich Schleiermacher, O náboženství. Promluvy ke vzdělancům mezi jeho utrhači, přel. Jan Kranát, Praha: Vyšehrad, 2012.

Arthur Schopenhauer, Svět jako vůle a představa, Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998.

 

Sekundární literatura

Břetislav Horyna, Dějiny rané romantiky, Praha: Vyšehrad, 2005.

Walter Jaeschke, Die Vernunft in der Religion. Studien zur Grundlegung der Religionsphilosophie Hegels, Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog, 1996.

Pavel Kouba, Nietzsche, Praha: Oikoymenh, 2006.

Olga Navrátilová, Stát a náboženství u Hegela, Praha: Oikoymenh, 2015.

Richard Schaeffer, Filosofie náboženství, přel. Jolana Poláková, Praha: Academia, 2003.

Robert C. Solomon, Continental Philosophy Since 1750. The Rise and Fall of the Self, Oxford - New York: Oxford University Press, 1988.

Robert Williams, Tragedy, Reconciliation and the Death of God. Studies in Hegel and Nietzsche, Oxford: Oxford University Press, 2012.

Wilhelm Weischdel, Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer Philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998 (reprint).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (04.09.2016)

První semestr dvousemestrálního kurzu je ukončen zkouškou. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (04.09.2016)

1.     Co je filosofie náboženství? Filosofie náboženství a její vztah k osvícenství

2.     Anglické a skotské osvícenství a náboženství. Deismus jako filosofie náboženství osvícenství. David Hume jako kritik deismu.

3.     Francouzské osvícenství: Voltaire, Rousseau

4.     Německé osvícenství a náboženství: Lessingův Moudrý Nathan. Kantovo morální náboženství. Univerzalismus a náboženství. Pojem tolerance na pozadí náboženských sporů.

5.     Fichtův boj: spor o atheismus a nihilismus v idealistické filosofii

6.     Schellingovo pojetí Boha a moderní pantheismus: náboženství a jeho "hrozivá myšlenka: znič sebe sama"

7.     Hegel: Otec sekularizačních teorií?

8.     Romantikové a náboženství - Novalis a Schlegel

9.     Schleiermacher: "přijímat všechno omezené jako znázornění nekonečna, to je náboženství"

10.  Schopenhauerův asketismus

11.  F. H. Jacobi a S. Kierkegaard: o skocích víry

12.  Nietzsche: smrt Boha a naděje na zrod nových bohů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK