PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofie náboženství pro religionisty (dvousemestrální) - ARL100005
Anglický název: Philosophy of Religion for Students of Religious Studies (two-semester course)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Je záměnnost pro: ARL100091, ARL100090
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (29.04.2009)
Dvousemestrový kurs je určen pro studenty religionistiky a filozofie i vážné zájemce z jiných příbuzných oborů. Splňuje též
podmínky kursu filozofie pro studenty nefilozofických oborů FF UK.

Po stručném představení oboru podává dějinný přehled filozofie náboženství se formou portrétů osobnosti a díla klíčových
myslitelů od antiky po současnost.
Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (29.04.2009)
Doporučená literatura:

Prameny:

Augustinus, Vyznání

Pascal, B., Myšlenky

Feuerbach, F., Podstata náboženství

Kierkegaard, S., Bázeň a chvění. Nemoc k smrti.Praha: Svoboda-Libertas, 1993

Nietzsche, F., Radostná věda, Praha: Votobia, 1996

Nietzsche, F., Tak pravil Zarathustra Nietzsche, F., Antikrist

P. Ricoeur, Život, pravda, symbol, Praha: Oikúmené, 1993

K. Jaspers , Filozofická víra, Praha: Oikúmené, ..

M. Buber, Já a Ty P. Tillich, Odvaha být

P. Teilhard de Chardin, Chuť žít G. Marcel, Přítomnost a nesmrtelnost

E. Lévinas, Totalita a nekonečno

Sekundární literatura:
Allen D., Filozofie jako brána k teologii

Cole P., Filozofie náboženství

Floss P., Cesty evropského myšlení

Grabner-Heider A., Kritische Religionsphilosopie, Graz 1993

Küng, H.: Existiert Gott?, München: Piper, 1978
Pavlincová, H. a Horyna, B., Filozofie náboženství , Brno 1999

Poláková, J., Perspektiva naděje, Praha: Vyšehrad, 1994

Küng, H., Grosse christliche Denker, München, 1994

Schaefler, Filozofie náboženství
Weischedel, W.: Der Gott der Philosophen, Darmstadt,1983

Zirker,H. Religionskritik, Düseldorf, 1982

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRCHLUP (29.04.2009)
Atestace pro studenty religionistiky a filozofie:

ústní zkouška v rozsahu probírané látky

Sylabus
Poslední úprava: UFRCHLUP (29.04.2009)

1. Různá pojetí filozofie náboženství

2. Proměny vztahu filozofie a náboženství v evropských dějinách

3. Řecké a hebrejské myšlení; mýtus, víra, filozofie

4. Patristika: Origenes a Augustin

5. Scholastika: Anselm a Tomáš Akvinský

6. Mystika: Pseudodyonisos Areopagita ? mistr Eckhart ? Mikuláš Kusánský

7. Změna paradigmatu na prahu moderny: renesance, reformace a ?třetí cesta? v křesťanství

8. Karteziánský obrat a pojetí Boha v novověké filozofii

9. Alternativy k Descartovi: Pascal a Komenský

10. Osvícenství a Kantova filozofie náboženství

11. Hegelova filozofie náboženství a první varianta myšlenky smrti Boha

12. Feuerbachova a Marxova kritika náboženství

13. Schleiermacher a počátky hermeneutiky náboženství

14. Kierkegaard a počátky existenciální interpretace víry

15. Nietzsche a "smrt Boha"

16. Odpověď křesťanských myslitelů na kritiku náboženství (evangelická teologie XX.stol.)

17. Heidegger a jeho vliv na filozofii náboženství a teologii; Bultmann

18. Tillichova filozofie náboženství

19. Katolické myšlení XX. stol. (Rahner a Teilhard)

20. Existencialismus XX. století a náboženství (Sartre, Jaspers, Marcel)

21. Víra v moderním židovském myšlení (Rosenzweig, Buber, Jonas, Levinas)

22. Náboženství a jazyk (analytická filozofie) - Wittgenstein

23. Náboženství a hermeneutika (Ricoeur)

24. Náboženství v postmoderním myšlení (Foucault, Derrida, Vattimo aj.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK