PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta - ASZFS0045
Anglický název: Early Modern Worldview from Copernicus to Kant
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 150 / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3776
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (11.09.2018)
Kurz bude věnován historicko-systematické analýze základních pojmů a témat novověké filosofie, které se vážou na centrální problém jednoty veškerého vědění, tj. na myšlenku "mathesis universalis", jejíž součástí je také filosofické založení objektivní přírodní vědy. Pozornost bude věnována jak proniknutí do myšlenkového světa raného novověku, tak i otázce, do jaké míry jsme my sami dědicové novověkého pohledu na přírodu a člověka. Smyslem tohoto kurzu tedy není podat pouze historický přehled o jednotlivých doktrínách, ale zpochybnit některé zdánlivé samozřejmosti dneška hledáním odpovědí na tři vzájemně propojené okruhy otázek:
• Na jakých základech stojí poznání světa v pojetí novověkých myslitelů?
• Jak se příroda proměnila v objekt, který stojí před zrakem subjektu?
• V čem se novověké chápání místa člověka v kosmu odlišuje od renesančního pojetí?

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (11.09.2018)

Jedinou podmínkou pro získání zápočtu je úspěšné absolvování závěrečného testu, za jehož úspěšné splnění získáte odpovídající známku. Na moodlu naleznete postupně aktualizovaný seznam otázek pro akademický rok 2018/2019, které vycházejí z obsahu přednášek. Na každou z nich si samostatně vypracujte odpověď na základě svých poznámek z přednášek, za pomoci prezentací, které máte taktéž na moodlu, jakož i s využitím doporučeného seznamu literatury v SISu. V den zápočtového testu vyberu 10 otázek, na jejichž zodpovězení budete mít 60 minut.

 

Plný počet bodů za každou odpověď dostanete v případě:

1) že ji dokážete samostatně zformulovat v logicky navazujících větách (žádné šipky, odrážky apod.)

2) že vaše odpověď bude formulována minimálně v 6 ucelených souvětích

3) že z ní bude patrné vaše porozumění dané problematice

4) že ve své odpovědi nebudete uvádět věci, na které se neptám. 

Za takovouto odpověď získáte 2 body. Maximální dosažitelný počet bodů je 20. 

 

Pro získání zápočtu musíte v tomto testu získat alespoň 14 bodů.  

 

Orientační známkování:

18-20 bodů: výborně

16-17,5 bodu: velmi dobře

14-15,5 bodu: dobře

méně než 14: test si zopakujete. 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (07.09.2017)

Primární literatura:

Descartes, R. Rozprava o metodě, Praha: Svoboda, 1992

Descartes, R., Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi, Praha: Oikoymenh, 2003

Locke, J., Esej o lidském chápání, Praha: Oikoymenh, 2012

Spinoza, B., Etika, Praha: Dybbuk 2001

Hume, D., Zkoumání o lidském rozumu, Praha: Svoboda, 1996

Kant, I., Základy metafyziky mravů, Praha: Svoboda, 1990 

 

Sekundární literatura:

Cottingham, J., The rationalists, Oxford: Oxford University Press, 1988

Hadot, P. Závoj Isidin. Esej o dějinách ideje přírody, Praha: Vyšehrad 2010

Koyré, A., Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru, Praha: Vyšehrad, 2004

Nadler, S. M. A., Companion to Early Modern Philosophy. Oxford, 2002

Röd, W., Novověká filosofie. Sv. I., Praha: Oikoymenh, 2001, zejména str. 9-41 a 62-147

Röd, W., Novověká filosofie. Sv. II, Praha: Oikoymenh, 2001, zejména str. 1 - 136 a 216-258

Rutherford, D. (ed.), The Cambrige Companion to early modern philosophy, Cambridge: CUP 2006

Scruton, R., Krátké dějiny novověké filosofie, Brno: Barrister & Principal, 1999, str. 1-186

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK