PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy sociologie - APS100013
Anglický název: Basic Sociology
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: ASGV10005
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4023
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Mgr. Eva Richter, Ph.D.
Záměnnost : ASGV10005
Je prerekvizitou pro: APS100025, APS100044
Je záměnnost pro: ASGV10005
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (19.02.2020)
Kurs, určený pro neoborové studenty, je koncipován jako seznámení se základními stavebními kameny sociologie jako vědního oboru a specifického způsobu nahlížení na svět. V průběhu tohoto seznamování budou účastníci kursu vedeni ke schopnosti rozlišovat mezi sociologickou a vlastní oborovou perspektivou na metodologické i teoretické úrovni.
Sociologický přístup je široce uplatnitelný napříč širokým spektrem oborů, jejichž předmět se dotýká otázek skladby a dynamiky lidských společností. Předmět je tedy relevantní pro studenty, jejichž primární obor zahrnuje zkoumání specifických kultur, kulturních prvků i specifik areálově vymezených společností, jakož i studium základních komponent v organizaci lidských společností, jako jsou náboženství, jazyk, komunikační média, historie či politika. Sociologii s dalšími vědami o člověku pojí mnohá sdílená teoretická i metodologická východiska; vhled do sociologické perspektivy tak může oborově specifické chápání studovaných jevů prohloubit a rozšířit o další, relevantní, vztahy a souvislosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (12.02.2018)

Poskytnout základní orientaci v oboru sociologie a v možnostech jeho využití v běžném životě a v práci profesionálně orientované na oblast psychologie. Upevnit povědomí o vzájemné pozici a možnostech obohacování psychologie a sociologie jak na rovině metodologické, tak na rovině teoretické.

Získané znalosti: student rozumí základním sociologickým pojmům a je schopen je vysvětlit a interpretovat vybrané koncepty a teoretické přístupy sociologie, zná klíčové autory klasické sociologie a umí je zařadit do jednotlivých sociologických směrů; dokáže vysvětlit odlišnost sociologického pohledu na problém od jiných společenských věd, zejména psychologie; dokáže identifikovat celospolečenské roviny problémů, jež ve svém oboru řeší na úrovni jedince a uvědomuje si, kdy mu sociologie může být nápomocna při zkoumání daného problému; chápe souvislosti sociální struktury a individuálního jednání; orientuje se v základních metodologických přístupech sociologie.

Získané dovednosti: student dokáže využít sociologickou imaginaci a analyzovat problém s pomocí základních sociologických pojmů a kategorií; student umí rozlišit klíčová sociologická paradigmata, srovnat základní metodologické přístupy a posoudit jejich vhodné užití; zvládne diskutovat odlišnosti a specifika pohledu sociologie a psychologie na společenské a výzkumné problémy; dokáže kriticky posoudit a diskutovat společenská témata a postavení jedince ve společnosti, analyzovat jeho jednání ve vztahu ke společenskému systému a struktuře.

 

Cíle kurzu

Kurz má za cíl pomoci studentům:

·        pochopit, jak sociální struktury ovlivňují jednání, identitu a každodenní interakce jedinců i kolektivů;

·        porozumět klíčovým sociologickým pojmům a teoretickým přístupům;

·        seznámit se s klíčovými autory;

·        rozvíjet kritické myšlení a analýzu komplexních společenských jevů v sociologické i oborových perspektivách;

·        rozlišit oborové perspektivy a identifikovat jejich možné vzájemné obohacení, tedy rozvíjet schopnosti mezioborové analýzy i spolupráce.

 

Vzdělávací výstupy kurzu

Na konci kurzu by studenti měli:

·        rozumět klíčovým pojmům, teoretickým přístupům a konceptům probíraným v kurzu;

·        prokázat znalost a porozumění základních východisek odborných debat vedených o klíčových tématech pokrytých v kurzu;

·        dokázat nahlédnout společenské jevy v širším komplexu vztahů a rozumět tomu, jak sociální instituce a struktury ovlivňují každodenní chování lidí a vice versa;

·        kriticky analyzovat, na úrovni úvodního kurzu, témata probíraná v rámci kurzu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (19.02.2020)

PovinnáPetrusek, M.: Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009.

a průběžně zadávané texty k úkolům.

Dále pak alespoň jedna z následujících:

Bauman, Z. – May, T. Myslet sociologicky: Netradiční uvedení do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000 (resp. 2004).

Berger, P. L. Pozvání do sociologie. Brno: Barrister & Principal, 2003.

Buriánek, J.: Sociologie. Praha: Fortuna, 2004.

Giddens, A.: Sociologie. Praha: Argo, 2013.

Keller, J.: Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1999 (a další vydání).

 

Doporučená literatura bude poskytnuta či odkázána v Moodle u příslušných lekcí.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zdroje a literatura v Moodle označená „Z“ je určena především pro studenty, kteří se sociologií seznamují poprvé nebo měli na střední škole jen minimální pokrytí probírané látky. Takto označená literatura je určena k prostudování před přednáškou na dané téma. Přímo v přednášce se totiž počítá se znalostí zcela základních pojmů, které tato literatura představuje.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (12.02.2019)

Organizace výuky

Předmět je realizován prostřednictvím kombinace domácí přípravy, přímé výuky a diskuse ve skupinách.

Domácí příprava slouží lepšímu vhledu do diskutovaného tématu tak, aby se studenti již nemuseli seznamovat se základními učebnicovými skutečnostmi a mohli se zaměřit na souvislosti, podstatu a problémová místa probíraného tématu. Výuka je pak zaměřena na klíčové sociologické téma vždy prostřednictvím aktuálního problému, na němž je kromě samotné látky ukázána specifičnost a přidaná hodnota sociologické perspektivy.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (19.02.2020)

Získání atestace je podmíněno aktivní účastí (příprava a samostatná práce mimo hodinu) a splněním průběžně zadávaných úkolů a testů (obsahujících krátké kontrolní otázky testující porozumění probrané látce).

Průběžné úkoly i testy nesměřují k prostému monitorování znalostí studentů, ale rovněž k rozvoji dovedností uvažovat o společenských jevech v širších souvislostech i z hlediska studovaného oboru, strukturovaně prezentovat vlastní závěry a formulovat výzkumné otázky na pomezí sociologie a vlastního oboru.

Minimální povinná docházka je 70 % v průběhu celého kurzu.

Náhrada absencí nad rámec povolených 30 % je možná ve výjimečných odůvodněných případech – studenti pak do konce zkouškového odevzdávají position papers v rozsahu dvou normostran, a to jeden za každou absenci nad limit.

Úkolů bude v průběhu semestru zadáno celkem 10. I zde je povinné minimum pro získání zápočtu 70 %, tedy 7 úkolů z 10.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (19.02.2020)

Tematická struktura kursu:

1 // O čem a k čemu je sociologie?

A k čemu je studentovi prvního ročníku jiného oboru? Na co se sociologie ptá a proč?

 

2 // Proč se lidé rozdělují na My a Oni?

Jste přesvědčeni že lidé jsou jedinečné neopakovatelné bytosti? A aplikujete na ně nějaké stereotypy? A můžeme přemýšlet sami o sobě bez druhých a bez stereotypů kolem nás? Jaký význam pro naše Já mají skupiny, k nimž se hlásíme? Proč rasismus a nacionalismu již dávno nevymizel?

 

3 // Konformita

Nakolik jednáme a myslíme svobodně, a nakolik nemůžeme vystoupit z rámců, norem a rolí, do kterých nás vychovalo naše okolí? Proč je kolem nás tolik konformity? A je (podle sociologie) možné být nekonformní?

 

4 // Socializace a gender

Jak si vytváříme obraz světa, v němž žijeme a jak to ovlivňuje naše představy o druhých a o nás samotných? Jsme určeni spíše naší biologickou podstatou nebo spíše prostředím, v němž jsme vyrůstali? Jak moc se ztotožňujete se společenskými recepty na ženskost a mužnost? A znovu – kde je v tomto případě hranice mezi autentickým já a tím, čím nás učinila společnost?

 

5 // Deviace

Jsou všichni devianti společensky nebezpeční? A co je to vlastně deviace? Proč je dnes okolo nás tolik zločinu? Co dělá ze člověka zločince? Zvláštní osobnostní rysy, genetická predispozice, nějaká psychická anomálie, nebo snad společenské podmínky, ve kterých žije? A deviace sebevraždy – dovedete si tento v podstatě vysoce individuální akt představit jako sociologické téma? 

 

6 // Nerovnost a chudoba

Proč existuje nerovnost mezi lidmi? A proč je lidmi do určité míry přijímána a tolerována? Co je pro postavení člověka ve společnosti určující? A co všechno naše pozice ve společnosti ovlivňuje - chování, vkus, šanci na dožití či jakého si vybereme životního partnera? Jak se můžeme ocitnout v pasti chudoby a jaké jsou její důsledky?

7 // Nerovnost a vzdělávání

Myslíte si, že Vaše studium na vysoké škole je jen Vaší zásluhou, nebo jste se spíše do vyšších pater vzdělávacího systému „svezli“ díky rodičům a prostředí, v němž jste vyrůstali? S tím se pojí mnoho obecných otázek: Jak vzdělávací systém reprodukuje nerovnost? Jak původ žáků ovlivňuje jejich šance na úspěch? Myslíte, že děti z chudších poměrů mají stejné šance na úspěch? A pokud ne, čím to může být?

 

8 // Moc a média

Jakou roli v mocenském uspořádání společnosti hrají média?

 

9 // Proč se nedaří řešit problémy společnosti?

Proč jsou mnohé organizace ustrnulé? Proč je mnohdy tak těžké u závažných problémů zavést efektivní řešení?

 

10 // Jak jsme k tomu došli?

Jinými slovy: jak k tomu sociologie došla? Aneb počátky sociologického myšlení (bez základů by to nešlo).

 

11 // Sociální změna

Jaké změny jsou podle sociologie zásadní pro pochopení dnešních společností a jejich směřování?

Změny probíhající ve společnosti mohou být dočasné a povrchové, ale také mít povahu dlouhodobého trendu či náhlé hluboké (strukturální) změny, která vytvoří na dlouhou dobu nové podmínky pro sociální existenci. V přednášce se zastavíme u několika dlouhodobých trendů a výrazných zlomů, kterými se sociologie zabývá a u kterých panuje shoda. Zastavíme se tak mj. u následujících otázek. Jak se mění sociální život ve společnosti? Jsou si lidé dnes více "cizí"? A stojí za podobou dnešního sociálního života pouze sociální média a smartphony? Jak sociologie vztahy mezi lidmi a "sociální život" vlastně zkoumá? Jaký je odborný obsah pojmů globalizaci, postindustriální společnost a informační společnost?

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KPSBIDLO (23.04.2010)

první ročník studia

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK