PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální psychologie - APS100025
Anglický název: Social Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: APS100044
Garant: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.
Prerekvizity : APS100013
Záměnnost : APS100044
Je prerekvizitou pro: APS100035
Je záměnnost pro: APS100044, APS300017
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KPSBIDLO (23.04.2010)
Předmět se věnuje vymezení sociální psychologie na průřezu historickým vývojem a ve vztahu k hlavním psychologickým
směrům. Objasňuje sociální chování jedince v interpersonálních vztazích, ve skupině a v davových situacích.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KPSBIDLO (21.10.2014)

Objasnit historii a současný stav sociální psychologie jako základní psychologické disciplíny. Obecnější charakter výkladu směřuje především k poskytnutí uceleného pojmového systému sociální psychologie a vysvětlení důležitých sociálněpsychologických teorií a jevů.

Získané znalosti: student umí vyjmenovat, pojmenovat, popsat a definovat řadu sociálně psychologických jevů; je schopen chronologicky seřadit všechny hlavní směry v sociální psychologii a správně zařadit některé hlavní autory; rozlišit mezi jednotlivými teoriemi a posoudit, která z nich je v jakém ohledu lepší pro vysvětlení určitého sociálně psychologického jevu.

Získané dovednosti: student je schopen navrhnout a konstruovat dotazníky k měření postojů a hodnot, posoudit jejich reliabilitu a validitu, zdůvodnit výběr položek, zhodnotit a interpretovat výsledky šetření; své poznatky umí aplikovat v nejrozmanitějších interpersonálních a skupinových situacích; umí jasně formulovat, testovat, zdůvodňovat a revidovat své hypotézy a vyhodnotit je vzhledem k informacím z literatury.

Literatura
Poslední úprava: KPSBIDLO (23.04.2010)
Povinná:
DeVito, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing, 2001.

Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998.

Helus, Z. Psychologické problémy socializace osobnosti. Praha: SPN, 1973.

Janoušek J. a kol. Sociální psychologie. Praha: SPN, 1988.

Keller, J. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992, 1997, 2002.

Kollárik, T. Sociálna psychológia. Bratislava: SPN, 1993.

Nakonečný, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999.

Řezáč, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998.

Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.). Sociální psychologie. Praha: ISV, 1997.

Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.) Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál, 1998.

Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.) Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada Publishing, 2001.

Doporučená:
Čermák, I. Lidská agrese a její souvislosti. Žďár n. Sázavou: Nakladatelství Fakta, 1999.

Fromm, E. Strach ze svobody. Praha: Naše vojsko, 1993.

Giddens, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999, 2001.

Goffman, E. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, 1999.

Krech, D., Crutchfield, R. S., Ballachey, E. L. Člověk v spoločnosti. Bratislava: SAV, 1968.

Křivohlavý, J. Konflikty mezi lidmi. Praha: Svoboda, 1973/, Praha: Portál, 2002.

Křivohlavý, J. Neverbální komunikace. Praha: SPN, 1988.

Le Bon, G. Psychologie davu. Praha: KRA, 1994.

Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993.

McQuail, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999.

Výrost, J. Sociálnopsychologický výskum postojov. Bratislava: Veda, 1989.

Metody výuky
Poslední úprava: KPSBIDLO (23.04.2010)

přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KPSBIDLO (23.04.2010)

Vypracovat seminární práci v rozsahu 15 normostran, která prokáže samostatnou práci s literaturou, znalost zvoleného tématu nejméně v rozsahu nutném k postupové zkoušce a samostatné sociálněpsychologické uvažování. Téma si student vybírá z otázek k postupové zkoušce.

Sylabus
Poslední úprava: KPSBIDLO (23.04.2010)

Vznik a utváření sociální psychologie, vliv velkých psychologických směrů na její vývoj.

Jedinec a podíl sociální determinace na jeho psychickém vývoji.

Charakter některých sociálně determinovaných psychických procesů: sociální percepce, poznávání a interpretace, sociální motivace, sociální učení apod.

Problematika interpersonálních vztahů a souvisejících jevů, jako je konformita, facilitace, kooperace a kompetice, prosociální chování, agrese aj.

Malá sociální skupina a její struktura a dynamika.

Masové psychické jevy a procesy.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KPSBIDLO (23.04.2010)

atestace ze Základů sociologie (APS100013)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK