PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Poznej sám sebe (Sebepoznání v antické filosofii) - AFS100709
Anglický název: Know Yourself (Self-Konwledge in Ancient Philosophy)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6565
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Je korekvizitou pro: AFS100711, AFS100710
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (03.10.2018)
Přednášky se zaměří na sebepoznání jako klíč k porozumění vzájemného vztahu etických, epistemologických a ontologických otázek u vybraných antických filosofů a filosofických škol. Hlavní pozornost bude věnována Platónovi a Aristotelovi, v menší míře se přednášky dotknou také problematiky poznání a sebepoznání u Epikura, stoiků a Plótína.

Přednášky jsou koncipovány jako dvousemstrální kurs (formálně vypsaný jako dva jednosemetrální kurzy). Pro splnění předmětu "Antická filosofie I" je zapotřebí navíc absolvovat příslušný seminář: buďto dvojsemestrální stejnojmenným seminář ("Poznej sám sebe - seminář), který na přednášky těsně navzuje a bude zaměřen na pdrobnou četbu interprataci psáží úzcre souvisejících s probíranými otázkami, nebo kurs "Aristotelés, O duši" prof. Karla Theina (a v LS pak další kurs, který bude vypsán před letním semestrem). Zájemci mohou v ZS i LS absolvovat oba paralelní semináře, jeden z nich si v tomto případě zapisují jako volitelný kurs.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (20.09.2018)

Cílem přednášek je představit v základních bodech filosofii vybraných antických myslitelů a škol (zejména Platóna a Aristotela, dále také Epikúra, stoiků, Plótína) za pomoci výkladu role poznání a sebepoznání v celku jejich filosofie. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (20.09.2018)

Podmínkou získání atestu z předmětu „Antická filosofie I“ je absolvování semináře "Poznej sám sebe - seminář" nebo semináře "Aristotelés, O duši" prof. Karla Theina. 

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (20.09.2018)

Povinná primární a sekundární literatura se kryje s tituly předepsanými pro zkoušku „Antická filosofie II“.

Doporučená primární literatura odpovídá dialogům uvedeným s sylabu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (14.06.2018)

Zkoušku skládají účastníci kurzu z předmětu "Antická filosofie II - komisionální zkouška".

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (03.10.2018)

Sylabus na ZS:

 1.     Božská a lidská moudrost (Obrana Sókrata)

 2.     Je sebepoznání možné? (Charmidés)

 3.     Já a druhý (Alkibiadés I)

 4.     Duše a řeč (Faidón, Faidros)

 5.     Pohyb duše; láska a přátelství (Symposion, Faidros)

 6.     Poznání a vnitřní struktura duše (Ústava)

 7.     Bytí a dobro (Ústava)

 8.     Co je vědění? (Theaitétos)

 9.     Nebytí a možnost nepravdy (Sofistés)

 10.   Místo člověka v kosmu (Timaios)

Všechna  témata budou představena ve vztahu k otázce po sebepoznání. Jejich vazba na uvedená díla není striktní; podle potřeby budou v příslušných přednáškách zohledněny také jiné Platónovy dialogy, v nichž se dané téma objevuje. V navazujícím stejnojmenném semináři budeme čist a interpretovat vybrané pasáže Platónových děl, v nichž jsou daná témata podrobněji diskutována. 

V letním semestru navážeme představením Aristotelovy koncepce poznání a sebepoznání, v druhé polovině letního semestru se pak zaměříme na Epiúra, stoiky a Plótína. U všech těchto autorů položíme důraz na odlišnosti a podobnosti jejich koncepcí sebepoznání a na to, jakou (často dosti odlišnou) roli hraje sebepoznání v celku jejich filosofie. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK