PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Poznej sám sebe - seminář - AFS100710
Anglický název: Know Yourself seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Korekvizity : AFS100709
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (20.09.2018)
Seminář doplňuje stejnojmennou přednášku o podrobnou četbu a interpretaci vybraných pasáží příslušných primárních děl. Podobně jako přednášky se zaměří na sebepoznání jako klíč k porozumění vzájemného vztahu etických, epistemologických a ontologických otázek u vybraných antických filosofů a filosofických škol.

Seminář je koncipován jako dvousemesetrální, formálně je však vypisován jako dva jednosemestrální kurzy, které lze absolvovat i samostatně. V ZS bude hlavní pozornost věnována Platónovi, v LS pak Aristotelovi a v menší míře také Epikúrovi, stoikům a Plótínovi.

Seminář je jednou z možností jak společně se stejnojmennou přednáškou absolvovat předmět "Antická filosofie I". Druhou možností je absolvování kurzu prof. Karla Theina "Aristotelés, O duši". Seminář je také možné zapsat jako volitelný kurs.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (20.09.2018)

Cílem semináře je společně se stejnojmennou přednáškou představit základní myšlenky vybraných antických filosofů a filosofických škol (zejména Platóna a Aristotela, dále také Epikúra, stoiků, Plótína) za pomoci výkladu role poznání a sebepoznání v celku jejich filosofie. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (05.10.2018)

Zápočet lze získat za (a) průběžnou pravidelnou aktivní účast na semináři, (b) převzetí patronátu nad vybranou pasáží a (c) vypracování krátké práce na zadané téma.

A. Aktivní účast předpokládá, že všichni účastníci semináře

-        budou mít vlastní text čtených pasáží (je vyvěšen na Moodle);

-        budou mít před každým seminárním sezením důkladně nastudované a promyšlené příslušné pasáže textu;

-        prostudují podklady patronů na Moodle;

-        promyslí si před každým seminářem vlastní otázky k textům a diskutované problematice a odpovědi na ně (nelze předpokládat, že na všechny tyto otázky a odpovědi během příslušného seminárního sezení dojde, je třeba je však mít pro sebe promyšleny a připraveny je, bude-li vhodná chvíle, předložit k diskusi; a také je případně využít při vypracování krátké písemné práce).

 

B. Úkolem „patrona“ příslušné pasáže je:

1.     Nejpozději s týdenním předstihem (tj. do pátku, který předchází semináři, na němž se budeme příslušné pasáži věnovat) vedoucímu semináře zaslat vedoucímu kurzu písemný podklad v rozsahu jedné až dvou normostrany, který bude obsahovat:

(a)   vymezení hlavního tématu či hlavních témat pasáže;

(b)   podrobné hierarchicky strukturované členění pasáže (podrobněji pak v té části pasáže, které se budeme věnovat přednostně, tj. části vyznačené v sylabu v závorkách);

(c)   dvě dle jeho názoru filosoficky nejdůležitější otázky, které tato pasáž vyvolává, a stručné představení možných odpovědí na ně včetně argumentů, jimiž by bylo možné tyto odpovědi podepřít, případně je naopak zpochybnit.

Toto shrnutí na základě připomínek vedoucího semináře upravit, aby mohlo být nejpozději ve středu večer před seminářem vyvěšeno na Moodle.

2.     Na začátku semináře velmi stručně (v rozsahu 5-10 minut maximálně) představit téma a členění pasáže. Nemělo by přitom jít o pouhé opakování toho, co je obsaženo v zaslaném písemném podkladu, ani o náhradu vlastního čtení pasáže.  a být připraven podílet se na interpretaci textu a diskusi vzniklých otázek.

 

C.  Vypracování krátké práce na zadané téma: V posledním týdnu před Vánoci bude zadáno několik otázek týkajících se přečtených pasáží. Úkolem je vybrat si dvě z nich a odpovědět na ně v rozsahu 4-6 normostran (na každou tedy přibližně v rozsahu 2-3 normostran), odevzdat je vedoucímu kurzu do 18. ledna 2019, případně je opravit dle jeho požadavků.

 

Povinnosti je nutné splnit nejpozději do 18. ledna 2019.

Všechny pasáže lze již nyní nalézt na Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6565#section-1

Shrnutí budou na Moodle vyvěšována průběžně.

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (17.10.2018)

Primární literatura viz sylabus. Sekundární bude doplňována průběžně. 

 

Charmidés: 

A. Havlíček (vyd.): Platónův dialog Charmidés, Praha 2007 (zejména příspěvky na str. 123-180)

Th. M. Tuozzo: Plato's Charmides. Positive Elenchus in a ‘Socratic’ Dialogue, Cambridge 2011

 

Alkibiadés I:

N. Denyer: Plato, Alcibiades, Cambridge 2001

A. Havlíček, J. Jinek: Platónův dialog Alkibiadés, Praha 2009

K. Döring: Platon: Erster Alkibiades. Übersetzung und Kommentar, Göttingen 2016

 

Faidón:

R. Hackforth: Plato’s Phaedo, Cambridge 1955

D. Gallop: Plato: Phaedo, Oxford 1975

C. J. Rowe: Plato: Phaedo, Cambridge 1993

D. Frede: Platons Phaidon, Darmstadt 1999

Th. Ebert: Platon, Phaidon, Göttingen 2004

M. Dixaut: Platon, Phédon, Paris 1991

A. Havlíček, F. Karfík (vyd.): Plato’s Phaedo, Praha 2001

Š. Špinka: Duše a zlo v dialogu Faidón, Praha 2009

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (03.10.2018)

Atestací za seminář je zápočet (s podmínkami uvedenými výše). Zkoušku skládají účastníci kurzu z předmětu "Antická filosofie II - komisionální zkouška".

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (19.10.2018)

Poznej sám sebe

Rozpis seminárních sezení a pasáží včetně patronátů

ZS 2018/2019

 

Při čtení se soustředíme především na pasáže uvedené v závorkách.

Názvy pasáží jsou pouze orientační.

  

5.10.    Euthydémos (278e–282e) – blaženost a moudrost

12.10.  Charmidés 164c–176d (171d–175a) – možnost a prospěšnost sebepoznání
            Anja Hendrychová, Josef Lamken

19.10.  Alkibiadés I 127e–135e (128e–134e) – duše a sebepoznání; druhý člověk
            Adam Horyna

26.10.  Faidón  72e–84b (72e–75d) – duše, rozpomínka a připodobnění
             Robin-James Zenker

2.11.    Faidón 95e–107b (102a–107a) – duše jako příčina života
            Gina Agatha Renotière, Marek Vodička

9.11.    Faidros 244a–257b (245c–248c; 249b–250c) – láska a samopohyb duše
            Vít Staša

23.11.  Ústava 434b–445e (436a–437a; 441c–444a) – spravedlnost a vnitřní členění duše
            Tereza Šandorová, Alexandra Ratajová

30.11.  Ústava 474b–480a (476d–480a) – touha po moudrosti, mínění a vědění
            Petra Doubravová

7.12.    Ústava 504a–521b (507a–511e) – idea dobra a poznání
            Sarah El-Achhebová, Nora Třísková

14.12   Sofistés 236d–251a (245e–249d) – aporie jsoucna a nejsoucna; spor o povahu bytí
            Tomáš Nagy

21.12.  Sofistés 251a–259d (254b–258b) – bytí a nebytí, společenství nejvyšších rodů
            Barbora Adamcová

4.1.      Sofistés 259d–268d (261c–264b)  – pravda a nepravda, řeč a myšlení
            Jiří Rýdl

11.1.    Timaios 27a–47e (27d–31b; 35a–37c) – svět a duše smrtelných i nesmrtelných bytostí
            Eliška Šolcová

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK