PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktický kurz finského jazyka Ib - AFN200023
Anglický název: Finnish course Ib
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: finština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Lasse Suominen, M.A.
Vyučující: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Lasse Suominen, M.A.
Prerekvizity : AFN200022
Záměnnost : AFN200010, AFN200011
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)
Jednosemestrální jazykový kurz je určen studentům prvního ročníku. Navazuje na kurz Praktický kurz finského
jazyka Ia, který je jeho prerekvizitou. Cílem je osvojit si základní gramatické kategorie a slovní zásobu (zhruba
3000 slov) a procvičit aktivní znalost finštiny. Studenti by měli na konci kurzu porozumět základnímu
gramatickému systému finštiny a získat schopnost přemýšlet v jeho kategoriích. Zároveň by měli být schopni ústní i
písemné komunikace v běžných situacích.
Podmínky zakončení předmětu - finština
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (07.05.2020)

Kurz je zakončený zkouškou, která má písemnou i ústní část. Termíny prezenčních zkoušek budou vypsány v červnu a v září.

Předpokladem zápisu ke zkoušce je odevzdání 70 % všech písemných úkolů zadaných v kurzu na platformě Moodle (platí pro obě části kurzu - Lasseho Suominena i Lenky Fárové).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)
Základní studijní literatura:
LINDROOS, H.: Finština nejen pro samouky. Praha: Leda 2002. ISBN 80-7335-000-9.

HÄMÄLÄINEN, E.: Aletaan! Helsinki: Hakapaino 1988. ISBN 951-45-4895-7

NUUTINEN, O.: Suomea suomeksi 1. Helsinki: SKS 1993. ISBN 951-717-737-2

SILFVERBERG, L.: Suomen kielen alkeisoppikirja. Loimaa: Finn Lectura Oy 1990. ISBN 951-99860-9-X

LINDROOS, H.: Suomi-tšekki-suomi sanakirja. Porvoo - Helsinky - Juva: WSOY 1984. ISBN 951-0-08745-9.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)

1. 2.participium, záporný minulý čas, věta výsledková; Kalevala.

2. 3.infinitiv, modální výrazy; sauna.

3. Tvoření množného čísla, konjugace ukazovacích zájmen v plurálu; životní styl.

4. Illativ plurálu, karitivní adjektiva; Velikonoce.

5. Rozkazovací způsob, předmět v rozkazovacích větách; příkazy a rozkazy.

6. Partitiv plurálu, predikativ; oblečení.

7. Existenciální věta, kondicionál; obchodní dům.

8. Genitiv plurálu, zájmeno „itse"; vyprávění.

9. Perfektum kladné i záporné; pohádky.

10. Verbální substantiva, další slovní typy; cesta do Finska.

11. Komitativ, frazeologie; turistické zajímavosti okolí Savonlinny.

12. Komparativ a superlativ, komparace adverbií; přírodní zajímavosti Finska.

13. Opakování gramatiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK