PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktický kurz finského jazyka Ia - AFN200022
Anglický název: Finnish course Ia
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: finština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Lasse Suominen, M.A.
Vyučující: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Lasse Suominen, M.A.
Záměnnost : AFN200010, AFN200011
P//Je prerekvizitou pro: AFN200023
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)
Jednosemestrální jazykový kurz je určen studentům prvního ročníku. Cílem je osvojit si základní gramatické
kategorie a slovní zásobu (zhruba 1500 slov) a začít procvičovat výslovnost a aktivní znalost finštiny. Studenti by
měli být schopni krátké ústní i písemné komunikace v běžných situacích.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)

LINDROOS, H.: Finština nejen pro samouky. Praha: Leda 2002. ISBN 80-7335-000-9.

HÄMÄLÄINEN, E.: Aletaan! Helsinki: Hakapaino 1988. ISBN 951-45-4895-7

NUUTINEN, O.: Suomea suomeksi 1. Helsinki: SKS 1993. ISBN 951-717-737-2

LINDROOS, H.: Suomi-tšekki-suomi sanakirja. Porvoo - Helsinky - Juva: WSOY 1984. ISBN 951-0-08745-9.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)

1. Finská abeceda, systém diftongů, vokálová harmonie; pozdravy a zdvořilostní výrazy.

2. Konjugace sloves, zápor, tvoření otázek; názvy zemí a obyvatel, finská jména a příjmení.

3. Kmen, střídání kmenových souhlásek, pády (nominativ, genitiv, partitiv); barvy.

4. Prézens, e-kmen; měsíce, dny, roční období.

5. Ukazovací zájmena, další typy střídání kmenových souhlásek; časové výrazy.

6. Pády (essiv, adessiv, inessiv), číslovky; nakupování.

7. Posesivní konstrukce, verba konrakta, osobní zájmena; otázky doplňovací.

8. Préteritum, lokální pády; Helsinky.

9. Vztažné zájmeno „joka", lokální příslovce; bydlení.

10. Předmět ve větě, posesivní sufixy; rodina a příbuzenstvo.

11. Skloňování osobních zájmen, zájmenná adjektiva; světové strany, zima.

12. Translativ, řadové číslovky; kapitoly z finských dějin.

13. Pasivum, postpozice, essiv; Vánoce a Nový rok.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK