PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktický kurz finského jazyka II - AFN200011
Anglický název: Finnish Language Course II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: finština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Lasse Suominen, M.A.
Z//Je záměnnost pro: AFN200023, AFN200022
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (04.05.2009)
Semestrální Praktický kurz finského jazyka II navazuje na Praktický kurz finského jazyka I. Cílem je dovést posluchače na
takovou úroveň znalosti jazyka, aby mohli studovat základní studijní materiály oboru v originálu a aby získali přiměřenou
schopnost používání finštiny.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (04.05.2009)
Základní studijní literatura:
LINDROOS, H.: Finština nejen pro samouky. Praha: Leda 2002. ISBN 80-7335-000-9.

HÄMÄLÄINEN, E.: Jatketaan! Helsinki: Hakapaino 1988. ISBN 951-45-4872-8

NUUTINEN, O.: Suomea suomeksi 2. Helsinki: SKS 1994. ISBN 951-717-764-X

SILFVERBERG, L.: Suomen kielen jatko-oppikirja. Loimaa: Finn Lectura Oy 1991. ISBN 951-8905-18-5

LINDROOS, H.: Suomi-tšekki-suomi sanakirja. Porvoo - Helsinky - Juva: WSOY 1984. ISBN 951-0-08745-9.

Suomen perussanakirja.

WHITE, L.: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. FinnLectura 1997. ISBN 951-8905-65-7

LINDROOS, H., ČERMÁK, F.: Stručná mluvnice finštiny. Praha: FF UK 1982.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (04.05.2009)

1. Pasivum préterita, kondicionál minulý, pasivní tvary kondicionálu

2. Přehled participií

3. Aktivní participia

4. Pasivní participia

5. Vedlejší věty vztažné

6. Pluskvamperfektum, přehled tvarů imperativu

7. Záporná zájmena, abessiv, 3. infinitiv v abessivu, záporné sufixy adjektiv

8. Agentní participium, postpozice

9. Instruktiv, 2. infinitiv

10. Přehled minulých a záporných tvarů pasíva

11. Potenciál přítomný a minulý

12. Nahrazování vedlejších vět

13. Další typy konstrukcí nahrazujících vedlejší věty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK